Bilişim teknolojileri, bir yandan tüketicilere çeşitli nimetler sunarken diğer yandan onları bazı ciddi problemlerle baş başa bırakmaktadır. Hukukun radarına girmeye başlayan bu problemlerden birisi, dijital içerik ve hizmetlerin sözleşmeye uygun şekilde temin edilmemiş olmasıdır. Bir spor müsabakasının dijital yayınında donma ve gecikmelerin yaşanması, antivirüs uygulamasının casus yazılım içermesi ve bulut bilişim hizmetindeki fotoğraflara erişilememesi halleri sözleşmeye uygunlukla ilişkilidir. Elinizdeki eser, anılan durumlarla ilgili olarak Avrupa Birliği, Alman ve Türk Hukukundaki düzenlemelere mercek tutmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. ARKA PLAN: DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN DOĞUŞU
II. TERMİNOLOJİ
III. ÇALIŞMANIN AMACI VE ARAŞTIRMA SORUSU
IV. ÇALIŞMANIN SINIRLARI
V. METOT

BÖLÜM 1
TEMEL KAVRAMLAR
§1. Dijital İçerik ve Hizmetler
I. TEKNİK BİR KAVRAM OLARAK DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER
II. DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN MAL VE HİZMET AYRIMINDAKİ YERİ
A. Geleneksel Mal ve Hizmet Ayrımı
B. Dijital İçerik ve Hizmetlerin Mal ve Hizmet Ayrımındaki Yeri
C. Dijital İçerik ve Hizmetlerin Mal veya Hizmet Olarak Kabul Edilemeyeceği
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER
A. İngiliz Hukuku
B. Avrupa Birliği Hukuku
C. Alman Hukuku
D. İsviçre/Türk Hukuku
E. Amerikan Hukuku
IV. HUKUKİ BİR KAVRAM OLARAK DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLER
A. Dijital İçerik ve Hizmetler
B. Dijital İçerik ve Hizmetlerin Dijital Unsurlu Mallardan Ayrılması
§2. Sözleşmeye Uygunluk
I. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUK KAVRAMININ TARİHİ GELİŞİMİ
A. Sözleşmeye Uygunluk Kavramı
B. Sözleşmeye Uygunluk Kavramının Tarihi Gelişimi
II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SÖZLEŞMEYE UYGUNLUK
A. Viyana Satım Antlaşması(CISG)
B. İngiliz Hukuku
C. Avrupa Birliği Hukuku
D. Alman Hukuku
E. İsviçre/Türk Hukuku
F. Amerikan Hukuku
III. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN TANIMI, KAPSAMI VE EDİM TÜRLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ
A. Sözleşmeye Uygunluğun Tanımı
B. Sözleşmeye Uygunluğun Kapsamı
C. Sözleşmeye Uygunluğun Edim Türlerine Uygulanabilirliği
IV. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Garanti Sözleşmesi Görüşü
B. İfanın Kendisi Olarak Değerlendiren Görüş (Hiç İfa Etmeme)
C. Ayıp ve Zapt Sorumluluklarından Uyarlanabilecek Görüşler
D. İfanın Bir Parçası Olarak Değerlendiren Görüş (Gereği Gibi İfa Etmeme)

BÖLÜM 2
AVRUPA BİRLİĞİ VE ALMAN HUKUKUNDA DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU
§3. Düzenlemelerin Uygulama Alanı
I. DÜZENLEMELERİN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI
A. Tüketici Sözleşmeleri
B. Çift Amaçlı Sözleşmeler
C. Tüketicinin Üçüncü Kişilerle Yaptığı Sözleşmeler
D. Sağlayıcılar Arasındaki Sözleşmeler
II. DÜZENLEMELERİN MADDİ BAKIMDAN UYGULANMASI
A. Dijital İçerik ve Hizmetin İvaz Karşılığında Temin Edildiği Sözleşmeler
B. Sözleşme Tipleri Bakımından
C. İhtiyaca Özgü Geliştirilen Dijital İçerik ve Hizmetler
D. Dijital İçerik ve Hizmetin Taşınmasına Özgülenmiş Maddi Vasıtalar
E. Paket Sözleşmeler
F. Mallarla Birleştirilen Dijital İçerik ve Hizmetler
III. DÜZENLEMELERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
§4. Dijital İçerik ve Hizmetlerin Sözleşmeye Uygunluğu İçin Şartlar
I. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN KAPSAMI VE İNCELEME SİSTEMATİĞİ
II. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN ŞARTLARI
A. Sübjektif ve Objektif Şartlar
B. Dijital İçerik ve Hizmetin Tüketicinin Dijital Ortamına Entegrasyonu
C. Hukuki Ayıptan Arilik
III. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLME ZAMANI
IV. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI
§5. Sözleşmeye Uygunluğun Bulunmaması
I. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN BULUNMAMASININ TESPİTİ
II. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
A. Dijital İçerik ve Hizmetin Sözleşmeye Uygun Hale Getirilmesi Hakkı (Sonraki İfa)
B. Bedelde İndirim Hakkı ve Sözleşmeyi Sonlandırma Hakkı
C. Tazminat Hakkı
III. ZAMANAŞIMI VE İSPAT YÜKÜ
A. Zamanaşımı
B. İspat Yükü

BÖLÜM 3
TÜRK HUKUKUNDA DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN
SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞU
§6. Yürürlükteki Hukuk
I. DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN TÜKETİCİ İŞLEMLERİNİN KONUSUNU OLUŞTURMASI
A. Dijital İçerik ve Hizmetlerin TKHK'de Mal Olarak Sınıflandırılması
B. Dijital İçeriklerle İlgili Tüketiciyi Koruyan Diğer Düzenlemeler
II. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUĞUN TKHK'DEKİ YERİ
A. TKHK'deki Ayıplı İfa Düzenlemeleri
B. Sözleşmeye Uygunluğun TKHK'deki Ayıptan Ari İfayla Özdeşleştirilebileceği
III. DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN AYIPLI İFASINDAN DOĞAN SORUMLULUK
A. Ayıp Kavramı ve Çeşitleri
B. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları
C. Ayıbın Değerlendirilme Zamanı
D. Ayıp Halinde Tüketicinin Hakları
E. Zamanaşımı
F. İspat Yükü
§7. Olması Gereken Hukuk
I. DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERİN MALLARDAN AYRIŞTIRILMASI
II. DİJİTAL İÇERİK VE HİZMETLERE ÖZGÜ KURALLARIN TESİSİ
A. Ayıp (Sözleşmeye Uygunluk) Kriterleri
B. Montaj (Entegrasyon) Yükümlülükleri
C. Hukuki Ayıp
D. Seçimlik Haklar
E. Ayıbın (Sözleşmeye Uygunluğun) Değerlendirilme Zamanı ve Zamanaşımı
F. İspat Yükü
III. SÖZLEŞMEYE UYGUNLUK KAVRAMININ TERCİH EDİLMESİ
IV. ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TÜRK HUKUKUNA UYARLANMASI
A. Kanun Seviyesinde Düzenleme Yapılması
B. Dijital İçerik ve Hizmetler İçin Kanun'da Yeni Bir Bölüm Oluşturulması
C. Dikkate Alınması Gereken Regülasyon Yöntemleri
SONUÇ

KAYNAKÇA
KARAR DİZİNİ
KAVRAM DİZİNİ
MADDE DİZİNİ