Bu eser, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından tescilsiz tasarımların iç hukuktaki korunma mekanizmalarını ayrıntılı bir biçimde incelemektedir. Kitap, hukuki anlamda tescilsiz tasarımların korunma kapsamını uluslararası metinler ile karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Bu bağlamda, tasarım kavramı incelenirken, uluslararası anlaşmalar göz önünde bulundurularak tasarım korumasının dünya genelinde ve Türkiye'deki tarihçesine de değinilmektedir. Ardından, Avrupa Birliği ve Türkiye'de tasarım korumasını düzenleyen hukuki düzenlemeler detaylı bir şekilde incelenmekte olup, Türk Hukuku açısından Sınai Mülkiyet Kanunu'nun getirdiği yeniliklere ve tescilsiz tasarımların korunma şartlarına özel olarak odaklanılmaktadır. Ayrıca, tescilsiz tasarımların hükümsüzlüğü, hükümsüzlük davası, tasarım hakkına tecavüz ve tasarımların sona erme halleri gibi önemli konular da detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. "Tescilsiz Tasarımların Hukuken Korunması" adlı bu kitap, tasarım korumasının güncel durumu hakkında derinlemesine bir inceleme sunarak, tasarım hukuku alanında önemli bir akademik katkı sağlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: GİRİŞ

BÖLÜM 2: GENEL BİLGİLER
2.1. TASARIM KAVRAMI VE HUKUKİ KORUMA
2.1.1. Tasarım Kavramı
2.1.2. Tasarımın Unsurları
2.2. TASARIM ÇEŞİTLERİ
2.2.1. Tescilli ve Tescilsiz Tasarımlar
2.2.2. İki Boyutlu ve Üç Boyutlu Tasarımlar
2.2.3. Estetik ve Fonksiyonel Tasarımlar
2.2.4. Endüstriyel Olan ve Endüstriyel Olmayan Tasarımlar
2.2.5. Parça Tasarımları
2.2.6. Yedek Parça Tasarımları
2.3. TASARIM KORUMASININ TARİHÇESİ
2.3.1. Uluslararası Sözleşmeler
2.3.2. Avrupa Birliği'ndeki Tarihsel Süreç
2.3.3. Ülkemizdeki Tarihsel Süreç

BÖLÜM 3: TESCİLSİZ TASARIM KORUMASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER
3.1. MEHAZ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER
3.2. TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER
3.3. TESCİLSİZ TASARIMLARIN DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE KORUNMASI (KÜMÜLATİF KORUMA)
3.3.1. Marka Mevzuatıyla Sağlanan Koruma
1.3.2. Patent (ve Faydalı Model) Mevzuatıyla Sağlanan Koruma
1.3.3. Fikir ve Sanat Eserleri Mevzuatıyla Sağlanan Koruma
1.3.4. Haksız Rekabet Hükümlerince Sağlanan Koruma

BÖLÜM 4: TESCİLSİZ TASARIM KORUMASININ ŞARTLARI
4.1. GENEL OLARAK
4.2. OLUMLU KORUMA ŞARTLARI
4.2.1. Yenilik
4.2.2. Ayırt Edici Nitelik
4.3. OLUMSUZ KORUMA ŞARTLARI (KORUMA DIŞI HALLER)
4.3.1. Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Tasarımlar
4.3.2. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi
4.3.3. Görünmeyen Parça Tasarımları
4.3.4. Paris Sözleşmesinin 2. Mükerrer 6. Maddesindeki Unsurları İçeren Tasarımlar

BÖLÜM 5: TESCİLSİZ TASARIMLARIN SONA ERME HALLERİ
5.1. TESCİLSİZ TASARIMLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
5.1.1. Genel Olarak
5.1.2. Hükümsüzlük Halleri
5.1.3. Tescilsiz Tasarımların Kısmi Hükümsüzlüğü
5.1.4. Hükümsüzlük Davası
5.1.5. Hükümsüzlük Kararının Etkileri
5.1.6. Diğer Sona Erme Halleri

BÖLÜM 6: TESCİLSİZ TASARIM HAKKINA TECAVÜZ
6.1. KAVRAM
6.2. TESCİLSİZ TASARIM HAKKINA TECAVÜZ HALLERİ
6.2.1. Üretmek
6.2.2. Piyasaya Sunmak
6.2.3. Satmak veya Sözleşme Yapmak İçin Öneride Bulunmak
6.2.4. İzinsiz Olarak Tasarımın Ticari Amaçla Kullanılması ve Bulundurulması
6.2.5. İthal İşlemine Tabi Tutmak
6.2.6. Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak
6.2.7. İzinsiz Olarak Lisans Hakkının Genişletilmesi veya Devredilmesi
6.2.8. Gasp
6.2.9. Tescilsiz Tasarımlar Açısından Tecavüz Halleri
6.3. TESCİLSİZ TASARIM HAKKINA TECAVÜZÜN BELİRLENMESİ
6.4. TESCİLSİZ TASARIM HAKKINA TECAVÜZÜN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK KRİTERLER
6.4.1. Tasarımın Uygulandığı Ürün veya Ürün Parçası ve Kullanım Alanı
6.4.2. Genel İzlenim
6.4.3. Bir Tasarımın Kullanıldığı Ürün Grubu
6.4.4. Tasarımların Aynı veya Benzer Unsurlarının Miktarı ve Bu Kısımların Tasarımdaki Önemi
6.4.5. Tasarım Tarifnamesindeki Açıklamalar
6.4.6. Önceki Durum
6.5. TESCİLSİZ TASARIM HAKKINA TECAVÜZÜN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMAYACAK HUSUSLAR

BÖLÜM 7: SONUÇ

KAYNAKÇA