Bu kitap, reklama ilişkin genel bir çerçeve ve sosyal medya reklamları konusunda derinlemesine bir inceleme sunmaktadır. Günümüzde reklamcılığın evrildiği dijital çağın dinamiklerini ele alan bu çalışma, Türkiye'deki reklam mevzuatını ve mevcut düzenlemelerin sosyal medya reklamlarına uygunluğunu ele almaktadır. Sosyal medyanın yükselişi ve etkilerine değinen kitap, sosyal medyanın hukuki mahiyeti, tarihi gelişimi ve özelliklerini açıklamaktadır. Ayrıca, popüler sosyal medya platformlarının yapıları ve özel reklam türleri hakkında bilgi sunmakta ve geleneksel reklamlarla sosyal medya reklamları arasındaki farkları ve benzerlikleri karşılaştırarak, sosyal medya reklamlarının özgün özelliklerini vurgulamaktadır. Mevcut hukuki düzenlemelerin sosyal medya reklamlarına ne ölçüde uygulanabileceği analiz edilirken, eksiklikler ve sorunlar ortaya konulmaktadır. Yetersiz görülen düzenlemelere yönelik, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve İsviçre hukuklarında yer alan düzenlemeler ile mukayeseli şekilde yeni çözüm önerileri sunularak, sosyal medya reklamlarının hukuki çerçevesinin nasıl geliştirilebileceği tartışılmaktadır. Bu kitap, reklamcılığın geleceğini şekillendiren sosyal medya reklamları hakkında kapsamlı bir anlayış sunmakta; reklamcılık, hukuk ve iletişim alanlarında çalışanlar için önemli bir referans kaynak olarak doktrine katkı sağlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I : GİRİŞ

BÖLÜM II
REKLAM VE TÜRKİYE'DE REKLAM MEVZUATI
2.1. Reklamın Tanımı
2.1.1. Hukuki Düzenlemelerde Reklamın Tanımı
2.1.2. Reklamın Unsurları
2.2. Reklamın Hukuki Niteliği
2.2.1. Anayasa Hukuku Açısından
2.2.2. Borçlar Hukuku Açısından
2.2.3. Tüketici Hukuku Açısından
2.2.4. Fikri Mülkiyet Hukuku Açısından
2.3. Reklamda Kişiler
2.3.1. Reklam Veren
2.3.2. Reklam Ajansı (Reklamcı)
2.3.3. Mecra Kuruluşu
2.3.4. Hedef Kitle
2.3.5. Reklamcılık ile İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar
2.4. Reklam Açısından Uyulması Gerekli Olan İlkeler
2.4.1. Genel Olarak
2.4.2. İlkeler
2.5. Reklam Sözleşmeleri
2.5.1. Reklamın Hazırlanması İçin Yapılan Sözleşmeler
2.5.2. Reklamın Yayınlanması İçin Yapılan Sözleşme
2.6. Reklamlarda Denetim
2.6.1. Reklam Kurulu Denetimi
2.6.2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Denetimi
2.6.3. Haksız Rekabet Denetimi
2.6.4. Reklam Özdenetim Kurulu Denetimi

BÖLÜM III
SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ MAHİYETİ
3.1. Sosyal Medyanın Tanımı
3.2. Sosyal Medyanın Tarihsel Gelişimi
3.3. Sosyal Medyanın Özellikleri
3.4. Sosyal Medya Platformları
3.4.1. Facebook
3.4.2. YouTube
3.4.3. TikTok
3.4.4. Instagram
3.4.5. Snapchat
3.4.6. Twitter (X)
3.5. Sosyal Medya Reklamları ve Geleneksel Reklamların Karşılaştırılması
3.5.1. Geleneksel Reklamlar
3.5.2. İşitsel Reklamlar
3.5.3. Sosyal Medya Reklamları
3.6. Sosyal Medya Platformlarında Yer Alan Kendine Has Reklam Türleri ve Çeşitli Aktivitelerin Reklam Kapsamında Değerlendirilmesi
3.6.1. Sosyal Medya Reklamlarının Mahiyeti
3.6.2. Sosyal Medya Etkileyicisi (Influencer) Reklamları
3.6.3. Sosyal Medya Platformlarındaki Bazı Davranışların Reklam Kapsamında Değerlendirilmesi

BÖLÜM IV
SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4.1. Genel Olarak
4.2. Halihazırdaki Düzenlemelerin Sosyal Medya Reklamlarına Uygulanabilirliği
4.3.3. Türk Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler
4.4.4. Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler
4.5.5. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Yer Alan Düzenlemeler
4.6.6. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Yer Alan Düzenlemeler
4.7.7. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Yer Alan Düzenlemeler
4.8.8. Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz'da Yer Alan Düzenlemeler
4.9.9. Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz'da Yer Alan Düzenlemeler
4.10.10. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da Yer Alan Düzenlemeler
4.11.11. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda Yer Alan Düzenlemeler
4.12.12. Diğer Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler
4.13. Sosyal Medya Reklamları Açısından Güncel Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri
4.14.14. Yönetmeliklerle Getirilen Birtakım Sınırlandırmalara İlişkin Çözüm Önerileri
4.15.15. Borçlar Hukukuna İlişkin Çözüm Önerileri
4.16.16. Tüketici Hukukuna İlişkin Çözüm Önerileri
4.17.17. Ticaret Hukukuna İlişkin Çözüm Önerileri
4.18.18. Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Çözüm Önerileri
4.19.19. Sosyal Medya Reklamlarının Kendine Özgü Yapısına İlişkin Çözüm Önerileri

BÖLÜM V: SONUÇ

REFERANSLAR