Ayrılma akçesi, limited şirketlerin sürdürülebilirliği ve ortakların adil bir şekilde şirketten ayrılmasının sağlanması bakımından büyük önem taşır. Ayrılma akcesi, sirketten ayrılan ortagın, ortaklık hakkının sona ermesi nedeniyle esas sermaye payının karsılıgında sirketten talep edebilecegi bir alacak hakkıdır. Bu çalışma bu önemli konuyu teorik ve pratik açıdan ele alarak hem akademik dünya hem de uygulama alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ

II. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAĞIN AYRILMASI, ÇIKMA VE ÇIKARILMA
A. Genel Olarak Şirketlerde Ortağın Ayrılması
1. Şirketler Hukukunda Ayrılma Kavramı
2. Şirket Türlerine Göre Ayrılma
B. Limited Şirkette Çıkma
1. Genel Olarak
2. Şirket Sözleşmesi Hükmüne Dayalı Çıkma
3. Haklı Sebeple Çıkma
4. Çıkmaya Katılma Yoluyla Çıkma
C. Limited Şirkette Çıkarılma
1. Şirket Sözleşmesi Hükmüne Dayalı Çıkarılma
2. Haklı Sebeple Çıkarılma
3. Haklı Sebeple Fesih Davasında Çıkarılma
4. Şirketten Çıkma ve Çıkarılmayı Sonuçlandıran İşlemler
5. Ortak Bakımından Ayrılmanın Hukuki Sonuçları
6. Şirket Bakımından Ayrılmanın Hukuki Sonuçları
D. Yapısal Değişikliklerde ve Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılması Halinde Çıkma ve Çıkarılma
1. Genel Olarak
2. Birleşme Halinde Çıkma ve Çıkarılma
3. Bölünme ve Tür Değiştirme Hallerinde Çıkma ve Çıkarılma
4. Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılması Halinde Çıkma

III. AYRILMA AKÇESİ KAVRAMI, BELİRLENMESİ VE HESAPLANMASI
A. Ayrılma Akçesi
1. Ayrılma Akçesi Kavramı
2. Ayrılma Akçesinin Hukuki Niteliği
3. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
4. Ayrılma Akçesinin Talep Edilmesi
5. Ayrılma Akçesinin Şirket Sözleşmesi ile Düzenlenebilmesi
6. Ayrılan Ortağın Kusurunun Ayrılma Akçesi Talep Edebilme Hakkına Etkisi
B. Ayrılma Akçesinin Belirlenmesi
1. Ayrılma Akçesinin Belirlenme Yöntemi
C. Ayrılma Akçesinin Hesaplanması
1. Genel Olarak
2. Esas Sermaye Payının Gerçek Değeri
3. Ayrılma Akçesinin Hesaplanması Bakımından Şirket Değerlemesi ve İlgili Kavramlar

IV. AYRILMA AKÇESİNİN MUACCELİYETİ VE ÖDENMESİ
A. Ayrılma Akçesinin Muacceliyeti
1. Ayrılma Akçesinin Doğduğu An
2. Ayrılma Akçesinin Muacceliyet Anı
3. Ayrılma Akçesinin Ödenmesinde Taraflar
4. Ayrılma Akçesinin Muacceliyet Halleri / Ayrılma Akçesinin Ödeme Kaynakları
B. Ayrılma Akçesinin Ödenmesi
1. Ayrılma Akçesinin Ödeme Kaynaklarının Birlikte Kullanılmak Suretiyle Ödenip Ödenemeyeceği Sorunu
2. Ayrılma Akçesinin Muacceliyet Hallerinin Tespiti
3. Ayrılma Akçesinin Nakdi-Ayni Olarak Ödenmesi
4. Ayrılma Akçesinin Taksitle Ödenmesi
5. Ayrılma Akçesinin Ödenmesinde Sermayenin Korunması İlkesine Uyulması
6. Birden Fazla Ortağın Şirketten Ayrılması Halinde Ayrılma Akçesinin Ödenmesi
7. Ayrılma Akçesinin Ödenmeyen Kısmının Şirkete Karşı Alacak Hakkı Oluşturması
8. Ayrılma Akçesi Ödenmeyen Ortağın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
9. Ayrılma Akçesinin Devir, Haciz ve Benzeri Hukuki İşlemlere Konu Olması
10. Ayrılma Akçesi Alacağının Vazgeçme veya İbra Yoluyla Sona Ermesi
11. Ayrılma Akçesine İlişkin Sözleşme Hükmünün, Mahkeme veya Hakem Kararların İcrası
12. Zamanaşımı

V. SONUÇ

VI. KAYNAKLAR