26-27 Kasım 2022 tarihlerinde İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen III. "Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu", öncülleri gibi çok sayıda genç hukukçunun başvuru yaptığı ve iki hakem sürecinden geçirilerek seçilen bildirilerin sunulduğu yarışmacı bir konferans olmuştur. Sunuş yaparak çalışmalarını geniş bir hukukçu kitlesiyle paylaşan, görüşlerini tartışan ve bu vesileyle herkesin bilgi dağarcığını genişleten değerli konuşmacılara ve diğer katılımcılara çok teşekkür ederiz. Sempozyumda yapılan sunumlardan sonra gerçekleştirilen tartışmalar ve gelen eleştiriler doğrultusunda metinlerin tekrar gözden geçirilip kalitesinin yükseltilmesi ve yayının akademik yükseltmelerde de kullanılabilmesi için, nihai metinler tekrar ikişer hakemden oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmiştir. Yayınlanan bu metinler, toplamda dört hakem incelemesi sonucunda yayınlanmaya uygun görülmüştür.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Yüklenicinin Talebi ile Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Kurulabileceği Öngörülen KMK 10/V Hükmünün Yorumu
Burcu Erbayraktar

Aşı Karşıtı Veliye Karşı Çocuğun Manevi Tazminat Talebi
İpek Güvenç

Gecikmiş Zararlar Açısından Zamanaşımı Sorunu ve Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı
Doğan Kara

Türk/İsviçre ve Alman Hukuklarında Elbirliği ile Maliklerin Hakkı Tek Başına Koruma İmkânlarının Değerlendirilmesi
Abdullah Furkan Korkmaz

Yeni Bir İkilem: Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Yağmur Öykü Yönet

Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Dairelerinin Arasındaki Görüş Farklılıklarının Giderilmesi Kararının Niteliği
Elif Irmak Büyük

GDPR ve 2019/770 Sayılı Direktif'in Uyumu: Kişisel Veriler Hem Korunup Hem Hukuki İşlemlere Konu Edilebilir mi?
Elif Beyza Akkanat-Öztürk

Veri Taşınabilirliği (Data Portability), Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability) ve Açık Bankacılık (Open Banking): Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Türkiye
İsmail Emre Sözügüzel

Yatırım Tahkimi Yargılamasında İnsan Haklarına Riayet Yükümlülüğü
Ekin Deniz İlhan

Sanat Eserleri ile Bağlantılı NFT'lere İlişkin Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk
İbrahim Doğan Takavut

Uluslararası Özel Hukukta İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Hukuk Seçiminin Sınırları
Murat Aybars Tunca

Anonim Ortaklıklarda Hamiline Yazılı Pay Senetleri "Devrinin" Sonu
Pınar Başak Coşkun

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Fiil Ehliyeti Üzerine Düşünceler
Doğaç Günaydın

Son Gelişmeler Işığında Rekabet Hukuku Açısından Dijital Pazarlarda Kendini Önceleme (Self-Preferencing) Uygulaması
Erman Ekingen

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmaların Denetiminde "Sürdürülebilirlik"
Gülce Korkmaz

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Bakımından Değerlendirilmesi
Rabia Yıldırım

Temsilde Adalet Esası Karşısında Yönetimde İstikrarı Sağlama Çabası: Değişen Seçim Barajı Üzerine Düşünceler
Eda Sertkaya Zorlu

Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çevrenin Korunması
Eylül Kabakcı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Bağlamında Savaş ve Barış Durumu Kavramları ile Savaş Gemilerine Yönelik Sınırlandırmalar
Hamza Çorum

Terk Nedeniyle Mağdurun Hastalığa Yakalanması, Yaralanması ya da Ölmesi Suçunu Düzenleyen TCK m. 97/2'nin Kanunilik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
Şeyma Cebeci