Davalı, davacı gibi meşru vasıta ve yollardan yararlanarak mahkeme önünde savunma yapma hakkına sahiptir. Davalının savunma hakkı, hukuki dinlenilme hakkının bir gereğidir. Davalı, dava dilekçesinin kendisine tebliği üzerine savunma hakkını çeşitli şekillerde kullanabilir. Davalının karşı vakıalar ileri sürmesine ilişkin savunması, davalının savunma vasıtaları olarak ifade edilir. Bu vasıtalar, usul hukukuna ve maddi hukuka ilişkin olabilir. Davalının maddi hukuka ilişkin savunmaları, def'i ve itirazlardır. Maddi hukuk kökenli bu def'i ve itirazların maddi hukukta yer alan düzenlemelerinin yanı sıra, özellikle usul hukuku bakımından gösterdikleri özellikler çerçevesinde maddi hukuka ilişkin savunma vasıtaları, çalışmamızda farklı açılardan ele alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVALININ DAVAYA CEVAP VERMESİ VE MADDİ HUKUKA İLİŞKİN SAVUNMA VASITALARI HAKKINDAKİ TEMEL KAVRAMLAR
§1. DAVALININ DAVAYA CEVAP VERMESİ
A. DAVALININ SAVUNMA HAKKI
B. DAVALININ SAVUNMA ŞEKİLLERİ
I. Genel Olarak
II. Davalının Davayı Kabul Etmesi
III. Davalının Dava Dilekçesindeki Vakıalara Karşı Koyması
IV. Davalının Savunma Vasıtaları (Karşı Vakıalar) İleri Sürmesi
§2. DAVALININ MADDİ HUKUKA İLİŞKİN SAVUNMA VASITALARI HAKKINDAKİ TEMEL KAVRAMLAR
A. GENEL OLARAK
B. DEF'İLER
I. Def'i Kavramı
II. Def'ilerin Çeşitleri
III. Def'ilerin Hükümleri
C. İTİRAZLAR
I. İtiraz Kavramı
II. İtirazların Çeşitleri
III. İtirazların Hükümleri
D. DEF'İ VE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLAR

İKİNCİ BÖLÜM
MEDENİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN DEF'İ
§3. DEF'İ
A. GENEL OLARAK
B. DEF'İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ
I. Def'ilerin İleri Sürülme Zamanı
II. Def'ilerin İleri Sürülme Şekli
III. Def'ilerin İleri Sürülmesi Bakımından Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı
IV. Def'ilerin İleri Sürülmesinin Islah Kurumu Bakımından Değerlendirilmesi
V. Def'ilerin İleri Sürülmesinin Dava Konusunun Devri Bakımından Değerlendirilmesi
C. DEF'İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNDE TARAFLAR
I. Davalı Tarafından İleri Sürülmesi
II. Dava Arkadaşlığının Varlığı Halinde İleri Sürülmesi
III. Müdahil Tarafından İleri Sürülmesi
D. DEF'İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİNİN SONUÇLARI
I. Genel olarak
II. Kanun Yolları Bakımından İleri Sürülmesinin Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDENİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN İTİRAZ
§4. İTİRAZ
A. GENEL OLARAK
B. İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİ
I. Dava Dosyasından Anlaşılabilen İtirazların İleri Sürülmesi
II. Dava Dosyasından Anlaşılamayan İtirazların İleri Sürülmesi
III. Dava Dosyasından Anlaşılmamasına Rağmen Doktrindeki Görüşe Göre Re'sen Dikkate Alınması Gereken İtirazların İleri Sürülmesi
IV. Dava Dosyasından Anlaşılmamasına Rağmen Yargıtay Kararlarına Göre Re'sen Dikkate Alınması Gereken İtirazların İleri Sürülmesi
V. İtirazların İleri Sürülme Şekli
VI. İtirazların İleri Sürülmesi Bakımından Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı
VII. Islah Kurumu Bakımından Değerlendirilmesi
VIII. Dava Konusunun Devri Bakımından Değerlendirilmesi
C. İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİNDE TARAFLAR
I. Davalı Tarafından İleri Sürülmesi
II. Dava Arkadaşlığı Halinde İleri Sürülmesi
III. Müdahil Tarafından İleri Sürülmesi
D. İTİRAZLARIN İLERİ SÜRÜLMESİNİN SONUÇLARI
I. Genel Olarak
II. Kanun Yolları Bakımından İleri Sürülmesinin Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA