Bir önceki basıdan bu yana İcra ve İflas Kanunu iki kez değişikliğe uğramıştır. İlk olarak, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG 13.10.2022, S. 31987) ile İcra ve İflas Kanunu m. 114'te değişiklik yapılmıştır. Hükmün farklı fıkralarında yapılan değişiklikler Kanun metnine eklenmiş, değiştirilen her bir fıkra için dipnotlara yürürlük tarihi, Kanun Teklifinin Gerekçesi ve Adalet Komisyonu Raporu işlenmiştir. İkinci olarak, 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (RG 05.04.2023, S. 32154) ile İcra ve İflas Kanunu m. 82 ve 85'te değişiklik yapılmış, m. 82'den bir ibare madde metninden çıkarılmış, m. 79/a ve m. 88/a Kanun'a eklenmiş ve zaman itibariyle uygulamayı düzenleyen Geçici Madde 19 ile muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan ve tasfiye edilecek malları düzenleyen Geçici Madde 20 hükmü sevk edilmiştir. Söz konusu değişiklikler koyu renkle yazılarak Kanun metnine eklenmiş, değiştirilen, eklenen ve yürürlükten kaldırılan tüm hükümlerde dipnotlara yürürlük ve yürürlükten kalkma tarihi, Kanun teklifinin gerekçeleri işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

İCRA VE İFLAS KANUNU

BİRİNCİ BAP
Teşkilat ve muhtelif hükümler

MÜDDETLER

İKİNCİ BAP
İlamların icrası

ÜÇÜNCÜ BAP
İlamsız takip

DÖRDÜNCÜ BAP
Haciz yoliyle takip

BEŞİNCİ BAP
Rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip

ALTINCI BAP
İflas yoliyle takip

YEDİNCİ BAP
İflasın hukuki neticeleri

SEKİZİNCİ BAP
İflasın tasfiyesi

DOKUZUNCU BAP
İhtiyati haciz

ONUNCU BAP
Kiralar hakkında hususi hükümler ve kiralanan taşınmazların tahliyesi

ONBİRİNCİ BAP
İptal davası

ONİKİNCİ BAP
Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması

ONÜÇÜNCÜ BAP
Taksiratlı ve hileli iflas

ONDÖRDÜNCÜ BAP
İtibarın yerine gelmesi

ONBEŞİNCİ BAP
Fevkalade hallerde mühlet ve tatil

ONALTINCI BAP
I. Cezai hükümler

ONYEDİNCİ BAP
Hususi hükümler

KANUN YOLLARINA BAŞVURMA VE SON MADDELER (Değişik başlık: 5311 s. K. m. 24)

Kavram Endeksi