Herkes için adalet" diyerek çıktığımız adalet yolunda, bilim ve sanat dünyalarının farklı görüş açılarını adalet ekseninde birleştiren festivalimizin on birincisi 26 Kasım 2 Aralık 2021 tarihleri arasında "Herkes İçin Çevre Adaleti" teması altında gerçekleştirildi. Katılımcılar, çevre sorunlarıyla mücadeleyi pek çok açıdan ele alan dikkat çekici sunumlarla katkıda bulundular.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

Herkes İçin Çevre Adaleti:
Gelecek Nesillere Yönelik Çevre Düzenlemeleri ve Uluslararası Çevre Hukuku
Ali İhsan ÖZTEKİN

Çevreye Karşı İşlenen Suçlar Bakımından Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL

Biyogüvenlik Kanunu'na Uygun Şekilde Elde Edilen GDO'lar ve Ürünlerinden Doğan Cezai Sorumluluk
Araş. Gör. Havva Begüm TOKGÖZ

Ekolojik Kıyım "Ecocide"
Dr. Öğr. Üyesi M. Buhari ÇETİNKAYA

İklim Kriziyle Mücadelede Uluslararası Hukukun Dünü, Bugünü ve Yarını
Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL

Atık Yönetiminde İdarenin Rolü (Role of administration in waste management)
Prof. Dr. Çağla TANSUĞ

Yeşil Kriminolojinin Doğuşu ve Yükselişi (The Birth and Rise of Green Criminology)
Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN

Gıda Güvenliği Kapsamında Gıda Dolandırıcılığı
Food Fraud in The Context of Food Safety
Prof. Dr. Erdal YERDELEN
Araş. Gör. Burak TAŞ

Sahipli ve Sahipsiz Hayvanların Korunması Açısından Hukuki Değerin Tespiti Meselesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem İzzet KÜLÇÜR

Biyogüvenlik Kanununa Aykırı Olarak GDO ve Ürünlerinin İthali, İmali veya Çevreye Serbest Bırakılması Suçu (5977 s. K. m. 15/1)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan SARITAŞ

Uluslararası Ceza Mahkemesi Çevre Suçlarını Yargılayabilir mi? 2016 Tarihli Başsavcılık Ofisinin Dava Seçimi ve Önceliklendirme Politika Belgesi'nin Mevcut Yargılama Yetkisine Etkisi
Is There a Space for Environmental crimes under the International Criminal Court? The Impact of the Office of the Prosecutor Policy Paper on Case Selection and Prioritization dated 2016 on Current Jurisdiction
Araş. Gör. Ezgi ÇIRAK

Kültürel Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Bakımından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yurt Dışına Çıkarma Suçu
The Crime of Taking The Cultural and Natural Properties Abroad in Terms of the Protection of The Cultural Environment Through Criminal Law
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Y. TURİNAY

Çevre Suçlarının Organize Bir Şekilde İşlenmesi: Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla "Eco Mafia"
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTLU
Araş. Gör. Zeynep Esra TARAKÇIOĞLU

Gürültüye Neden Olma Suçunda Kastın Kapsamı ve Hata Hükümlerinin Uygulanması
(Scope of the Intent and Application of Mistake Provisions with Regard to Causing Noise)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖLMEZ

COVID-19 Salgını Sürecinde Küresel Gıda Güvenliğine Yönelik Farklı Yaklaşımların Bir İncelemesi
Araş. Gör. Hatice KIRANTEPE

Sağlıklı Çevrede Yaşama Hakkı Bağlamında Öneryıldız v. Türkiye Başvurusunun Değerlendirilmesi
In the Context of the Right to Live in a Healthy Environment Evaluation of Öneryıldız v. Turkey Application
Dr. Hazal ALGAN CANSEVEN

Çevrenin Ceza Hukuku Aracılığı ile Korunması ve İhtiyat İlkesinin Çevre Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Kenan Evren YAŞAR

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
The Crime of Intentional Pollution of the Environment in the Turkish Criminal Code numbered 5237
Araş. Gör. Levent Emre ÖZGÜÇ

Anayasal Düzenlemeler ve 6831 Sayılı Kanun'daki İlgili Suç Tipleri Bağlamında Orman Yangınlarına İlişkin Bir Değerlendirme
Araş. Gör. Melek YAŞAR

Uluslararası Hukukta Bireylerin Çevreye Verdikleri Zararlardan Yargılanması
Araş. Gör. Merve KÜÇÜK

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunun (TCK m. 184/1) Tamamlanma Anı ve Bağlantılı Sorunlar
Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Ali Şahin KILIÇ

İklim Adaleti ve Nesiller Arası Ayrımcılık Kavramlarının Birlikte Değerlendirilmesi
(Co-Evaluation of Climate Justice and Intergenerational Discrimination Concepts)
Nisa Nur SEVİNÇ
Emre YILMAZ

Çevresel Varlıkların Hukuki Statüsü: Sürdürülebilir Kalkınma, Serbest Piyasa Çevreciliği ve Ekolojik Hukuk Yaklaşımlarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Olgu ÖZDEMİR

Türk Hukukunda Gürültüye Neden Olma (TCK.m.183)
Prof. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL

Bölgesel Risk Haritası ve Ceza Hukuku ile Vergi Hukuku İşbirliğinde Çevresel Koruma
Regional Risk Map and Environmental Protection in Cooperation With Criminal Law and Tax Law
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARITÜRK

Wild West Water Woes
How Does the Human Right to Water Protect Vulnerable Populations? A California Case Study of a Global Question
(And What About the Fish?)
Raquella THAMAN

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçunun 2008 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi Yönergesi'ne Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMAN

İklim Değişikliğine İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa PARTALCI

Suçun Bir Nedeni Olarak: "Çevre"
Araş. Gör. Sena İSPİRLİ

Su Hakkı ve Su Hakkının İhlali Olarak Nitelendirilebilecek Fiillerin Türk Ceza Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Sevi BAKIM

Çevrenin Korunmasında İdarenin Denetim Yetki ve Sorumluluğu
Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP

Çevreye Karşı Suçların Faillik Alanının Sınıflandırılması Çerçevesinde İncelenmesi
(Investigation of Environmental Crimes Within The Frame of Classification of Area of Principal Participant)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay KİTAPÇIOĞLU YÜKSEL

1982 Anayasası ve Çevrenin Korunması: Karşılaştırmalı Örnekler Işığında Bir Değişiklik Önerisi
Turkish Constitution and Environmental Protection: An Amendment Proposal in Light of Comparative Examples
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ASLAN

Türk Ceza Kanunu'ndaki Çevreye Karşı Suçlarda Mağdur
Araş. Gör. Dr. Yağmur Müge ERDOĞAN

Paris Anlaşmasının Kilit Noktası Ormanların Türk Ceza Hukuku Çerçevesinde Korunması
Araş. Gör. Yiğit YENİYETİŞME

Ceza Hukuku Açısından Elektromanyetik Kirlilik
Dr. Öğr. Üyesi Zahit YILMAZ

İklim Değişikliğinin Ceza Adaleti Sistemi Üzerindeki Olası Etkileri
Doç. Dr. Ziya KOÇ