Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem, büyük bir yıkıma ve can kaybına neden olmuştur. Ülkemizin önemli bir kısmı deprem kuşağında yer almaktadır. Birçok şehrimiz geçmişte depremlere maruz kalmıştır. Ve anlaşıldığı kadarıyla kalmaya da devam edecektir. Depremlerde birçok yapı zarar gördüğü gibi ciddi can kaybı da meydana gelmektedir. Depremin ortaya çıkardığı zararların ve can kaybının en aza indirilmesinde, yapıların sağlam olmasının önemi yanında, iyi bir planlamanın yapılmış olması şarttır. Şehir planlama hukukuna bugüne kadar ağırlıklı olarak uygulamalar ve Danıştay kararları yön vermiş bulunmaktadır. Ülkemizde, bu konuda teori ve pratiği bir arada ortaya koyan herhangi bir eser yazılmamıştır. Planlama; insan, toplum, belde ve ülkeler bakımından önem arz etmekte ve doğrudan mülkiyet hakkına müdahale içermektedir. Yaşanılan belde ve ortamın insan ve toplum hayatının gelişimi üzerinde önemli derecede etkisi vardır. Bizim amacımız, konunun önemini dikkate alarak, mümkün olduğunca belli bir metodolojiye tabi kalıp şehir planlama hukukunu teori ve pratikteki uygulamaları esas alarak ortaya koymaktır. Çalışmamızda; planların hazırlanması ve yapılması ile ilgili esaslara yer vermenin yanı sıra şehirleşmeye yönelik temel kuralların da açıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca plan tadili ve İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması gibi ciddi derecede belirsizlik içeren konularda mümkün olduğunca uygulamaya yön veren Danıştay kararlarına atıf yapılmıştır. Diğer yandan, Türkiye'de mevzuat gereğince plan yapmaya yetkili birçok kurum mevcut olup, çeşitli özel imar planları da yer almaktadır. Aynı şekilde ülkemizin ciddi bir bölümü sit alanı statüsündedir. Bu nedenle, koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması ve uygulanması önemli bir yer tutmaktadır. Belirtilen hususlarda da detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca, son dönemde İmar Kanunu'nda düzenlenen "değer artış payı"na ilişkin uygulamalar henüz şekillenmemiş olup bu konudaki açıklamalara yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
I. Giriş
II. İmar Kavramı ve İmar Hukuku
1. İmar Kavramı
2. İmar Hukuku
III. Şehir Kavramı ve Şehir Planlama Hukuku
1. Şehir Kavramı
2. Şehir Planlama Hukuku
3. İmar ve Planlama Hukukunun Ülkemizdeki Gelişme Süreçleri
4. İmar ve Planlama Hukukunun Kaynakları
5. Planlamada Yetkili Kurumlar

İKİNCİ BÖLÜM
I. Genel Olarak İmar Planları
II. Plan Türleri
1. Ülke Planı (Ülke Fiziksel Planı)
2. Bölge Planı
3. Mekansal Plan
4. Çevre Düzeni Planı
5. İmar Planları
6. Ulaşım Ana Planı
7. Uzun Devreli Gelişme Planı
8. İmar Planı Değişikliği (Tadilatı) ve Revizyonu
9. Tamamlayıcı Planlar
10. Kıyı Alanlarında Planlama

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. Planların Hazırlanması
1. Halihazır Haritalar
2. Planın Amaç ve Hedefleri
3. Planlama Alanının Analizi ve Halihazır Durumu
4. Plan Standartları
5. Planlama Alanının Nüfus, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısı
6. Plan Raporu ve Plan Notları (Hükümleri)
7. Plan Paftaları, Planlama Alanına Getirilen Fonksiyonlar ve Lejantlar (Gösterimler)
8. Kurum Görüşleri, Sosyal, Kültürel ve Teknik Alt Yapı Alanlarının Belirlenmesi
II. Planlamaya Hakim Olan İlkeler
1. Şehircilik (Planlama) İlkeleri
2. Planlama Esasları
3. Kamu Yararı
III. İmar Planlarının Bağlayıcılığı
IV. İmar Planlarında Plan Hiyerarşisi (Kademelenmesi)
V. İmar Planları Kazanılmış (Müktesep) Hak Oluşturur Mu?
1. Kazanılmış (Müktesep) Hak Kavramı
2. Yeni Bir Planın Yürürlüğe Girmesi
3. Planın Mahkeme Tarafından İptal Edilmesi
4. Eski Plana Göre Yapılan Birel İşlemlerin Durumu
5. Plan İptali Kararından Önce Ruhsat Kapsamında Yapıya Başlanması
VI. Kadastro Parseli, İmar Parseli, Eylem Planı ve Diğer Teknik Terimler
1. Kadastro Parseli
2. İmar Parseli
3. Eylem Planı
4. Diğer Teknik Terimler
VII. Şehir Plancısında Bulunması Gereken Nitelikler
1. Planlama Alanı Grupları
2. Müelliflerin Derecelendirilme Esasları
3. Plan Yapımı İşlerini Üstlenecek Müelliflerde Aranacak Nitelikler
4. İş Bitirme ve Yeterlilik Belgesi Şartı
5. Plan Müelliflerinin Görev ve Sorumlulukları
6. Müellif Çalışmalarının İdarece Değerlendirilmesi
7. Müelliflerin Değerlendirilerek Yeterlilik Belgesinin Verilmesi ve Bu Belgenin İptal Durumu veya Askıya Alınması
8. Koruma Amaçlı İmar Planının Yapacak Ekip Ve Müellifte Aranacak Asgari Nitelikler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. Korunan Alanlar Yönetmeliği Kapsamındaki Planlar
1. Doğal (Tabii) Sit
2. Milli Park
3. Özel Çevre Koruma Bölgesi
4. Ramsar Alanı (Sulak Alan)
5. Tabiat Parkı
6. Tabiat Varlıkları
7. Tabiatı Koruma Alanı
8. Mutlak Koruma Alanı
9. Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Esaslar
II. Doğal (Tabii) Sit Alanlarında Yapılacak Koruma Amaçlı İmar Planları
III. Milli Park ve Sulak Alanlar Gibi Alanlarda Yapılacak Planlar
IV. Korunan Alanlara İlişkin Planların Onaylanması
V. Korunan Alanlarda Plan Değişikliği, Revizyonu ve İlaveler
VI. Korunan Alanlara İlişkin Planlara Ait Plan Raporu ve Gösterimi
VII. Genel Olarak Koruma Amaçlı İmar Planları
1. Koruma Amaçlı İmar Planı
2. Etkileşim-Geçiş Sahası
3. Sit
4. Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlama Esasları
5. Yenileme Alanı
6. Alan Yönetimi (Yönetim Planı)
7. Dünya Miras Alanları
8. Kültürel Miras Etki Değerlendirilmesi (KÜMED) Raporu
VIII. Özel Kanunlarda Düzenlenen Diğer Planlar
1. Turizm Alanı Planı
2. Boğaziçi Alanında Planlama
3. Toplu Konut Planı
4. Sanayi Alanları, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin Planlar
5. Islah İmar Planı
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama
7. İmar Planlarının Onayı, Askıya Çıkması, İtiraz ve Kesinleşmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM
I. İmar Planlarının Uygulanması
1. İmar Planlarının Uygulama Araçları
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Parselasyon Planları) 18. Madde Uygulamaları

ALTINCI BÖLÜM
I. İmar Planlarına Karşı İptal Davaları
1. Dava Açma Şartları ve Süresi
2. İmar Planının İptal Sebepleri
3. İptal Kararının Sonuçları
II. İmar Planlarından Kaynaklanan Tazminat Davaları
1. Hukuki El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları
2. Fiili El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları
3. Bedelsiz Terkten Kaynaklanan Tazminat Davaları
III. Tazminat Miktarının Hesaplanması
IV. Değer Artış Payı
1. Değer Artış Payının Tanımı
2. Değer Artış Payı Ödenmesinin Şartları
3. Değer Artış Payının Hesaplanması ve Ödenmesi
4. Değer Artış Payının Paylaşımı
5. Değer Artış Payının İstisnaları

Kaynaklar