Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hakkının aslında kendisini en çok gösterdiği alan çalışma hayatıdır. Zira hem iş ilişkisi işçinin kişiliğine bağlı bir ilişkidir; hem de işveren mevzuattan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan sebeplerle işçinin kişisel verilerini işlemek zorundadır. Bu çalışmada iş sözleşmesinin kurulmasından önceki aşamadan başlanarak, iş ilişkisinin bitmesinden sonraki süreci de ele alacak şekilde iş ilişkisinde kişisel verilerin korunması konusu ele alınmıştır. Çalışmada bu konuya dair akla ilk gelen başlıklarla yetinilmemiş ve farklı içeriklere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda iş ilişkisinde Big Data uygulamaları, Assessment Center süreçleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile geçici iş ilişkisi bakımından değerlendirmeler, işyerinin ve iş sözleşmesinin devrinin kişisel verilerin korunması hakkına etkisi, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve verilerin saklanma süresi konuları da ele alınmıştır. Ayrıca eserde Kurul kararlarına yer verilmiş, Kurum rehberlerinden faydalanılmış, Alman Hukukundaki durum incelenmiş ve mümkün olduğunca örnekli bir anlatım tercih edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

§1. Temel Kavramlar
A. Kişisel Veri
B. Özel Nitelikli Kişisel Veri
C. Kişisel Verilerin İşlenmesi
D. Kanunun Kişi Bakımından Kapsamı
E. Kanunun Veri İşleme Faaliyetleri Bakımından Kapsamı
F. Veri Sorumlusu
G. Veri İşleyen
H. Büyük Veri (Big Data)

§2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler
A. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
B. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
C. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
D. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
E. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

§ 3. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuat
A. Genel Olarak
B. Türk Borçlar Kanunu ve 6698 sayılı Kanun Arasındaki İlişki
C. İş Kanunu

§ 4. İş Hukukuna Özgü Bazı Müesseselerin Veri Koruma Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
A. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
B. Geçici İş İlişkisi ve İş Aracılığı
C. Grup Şirketler

§ 5. İşverenin Veri Koruma Hukukundan Doğan Yükümlülükleri
A. Aydınlatma Yükümlülüğü
B. Teknik ve İdari Tedbirler Alma Yükümlülüğü
C. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü

§ 6. İşçinin Kişisel Verilerinin Açık Rıza ile İşlenmesi
A. Açık Rızanın Tanımı
B. Açık Rızanın Geçerlilik Şartları
C. Rızanın İçeriği
D. İşçiden Alınacak Açık Rızanın Şekli
E. İşçiden Açık Rızanın Alınacağı Zaman
F. Rızanın Geçerliliğinde Bir Ölçüt: Menfaatler Dengesi
G. Rızanın Geri Alınması

§ 7. İşçinin Kişisel Verilerinin Açık Rıza Gerekmeksizin İşlenmesi ve İstisnai Haller
A. Özlük Dosyası Kapsamında Veri İşleme
B. İşçinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
C. İş Sözleşmesinin Kurulması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
D. İş Sözleşmesinin İfası İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

§ 8. İş İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
A. İşçinin Açık Rızası ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
B. Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri ile İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
C. Alman Hukukundaki Durum ve Türk Hukukunda Beklenen Kanun Değişikliği

§ 9. İşçinin Kişisel Verilerinin Açıklanması ve Aktarılması
A. İşçinin Kişisel Verilerinin Açıklanması
B. İşçinin Kişisel Verilerinin Yurt İçinde Aktarılması
C. İşçinin Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılması

§ 10. İşçinin Kişisel Verilerinin Saklanması ve İmha Edilmesi
A. Verilerin Saklanması
B. Verilerin İmha Edilmesi

§ 11. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinin Sonuçları
A. Genel Olarak
B. İşçinin Bilgi Alma Hakkı
C. İşçinin İşverene Başvurma Hakkı
D. İşçinin İşvereni Kurula Şikayet Etme Hakkı
E. İşçinin Tazminat Talebi
F. İşçinin/İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı
G. İdari Para Cezaları
H. Kişilik Hakkına Dair Koruyucu Davalar
I. Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemeler
SONUÇ

KAYNAKÇA