Bu çalışmada, medeni usul hukukuna ilişkin kuralların yorumu, medeni usul hukukunda kıyas ve amaca uygun sınırlama ile hakimin hukuk yaratmasının mümkün olup olmadığı meseleleri, medeni usul hukukunun amacı, bu hukuk dalına ilişkin kuralların niteliği ve Anayasa'nın 142'nci maddesi çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, mahkemelerin hukuk kurallarını yorumlama ve hukuk yaratma yetkilerinin somut olarak ortaya çıktığı kararların emsal niteliği, benzer uyuşmazlıklar bakımından bağlayıcılığı ve içtihat niteliği tartışılmış; özellikle Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarının amacı, hukuki niteliği, anayasal meşruiyeti ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararı verilebilecek durumlar ve bu kararların sonuçları ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda medeni usul hukuku bakımından Yargıtay içtihadı birleştirme kararı verilebilmesinin mümkün olup olmadığı irdelenmiş; medeni usul hukukuna ilişkin Yargıtay tarafından verilen içtihadı birleştirme kararları yorum ve hukuk yaratma hususları çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MEDENİ USUL HUKUKUNDA YORUM ve BOŞLUK DOLDURMA
§1. Hukukta Yorumun Genel Çerçevesi
A. Genel Olarak
B. Yorum Hakkındaki Teoriler
C. Genel Yorum Kriterleri
§2. Medeni Usul Hukuku Kurallarının Yorumlanması
A. Genel Olarak
B. Medeni Usul Hukukunun Bağımsız Bir Metodolojisi Olup Olmadığı Sorunu
C. Medeni Usul Hukukuna Özgü Yorum Kuralları
§3. Boşluk Kavramı ve Türleri
A. Genel Olarak
B. Boşluk Kavramı
C. Boşluk Türleri
§4. Kıyas ve Amaca Uygun Sınırlama
A. Kıyas
B. Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon)
C. Medeni Usul Hukukunda Kıyas ve Amaca Uygun Sınırlama
§5. Hakimin Hukuk Yaratması Yoluyla Boşluk Doldurma
A. Genel Olarak Hakimin Hukuk Yaratması
B. Medeni Usul Hukukunda Hakimin Hukuk Yaratması

İKİNCİ BÖLÜM
İÇTİHATLAR ve BAĞLAYICI ETKİSİ
§1. Genel Olarak Mahkeme İçtihatları ve Bağlayıcı Etkisi
A. Kavram ve Terminoloji
B. Mahkeme İçtihatlarının Bağlayıcılığı Meselesi
C. Bağlayıcılığın Kapsamı
D. İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararların İçtihat Niteliği ve Bağlayıcılığı
E. Yargıtay Tarafından Verilen Kararların İçtihat Niteliği ve Bağlayıcılığı
§2. İçtihadı Birleştirme Kararları
A. Genel Olarak
B. Karşılaştırmalı Hukukta Yüksek Mahkeme İçtihatlarının Birleştirilmesi
C. Türk Hukukunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
§3. İçtihadı Birleştirme Kararı Verilebilecek Durumlar, Usulü ve Sonuçları
A. İçtihadı Birleştirme Kararı Verilebilecek Durumlar
B. İçtihadı Birleştirme Kararı Verilmesinin Usulü
C. İçtihadı Birleştirme Kararının Sonuçları
D. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Denetimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI ve DEĞERLENDİRİLMESİ
§1. Genel Olarak
§2. Davanın Açılması ve Dava Şartlarına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
A. Davanın Açılmasına İlişkin Kararlar
B. Mahkemelerin Görevine İlişkin Kararlar
C. Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Kararlar
D. Yargılamanın Taraflarına İlişkin Kararlar
E. Hukuki Yarara İlişkin Kararlar
§3. Tahkikata İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
A. Davaların Birleştirilmesine İlişkin Kararlar
B. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesine veya Değiştirilmesine İlişkin Kararlar
C. Islaha İlişkin Kararlar
D. İspata ve Delillere İlişkin Kararlar
§4. Mahkeme Kararları ve Kanun Yollarına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
A. Mahkeme Kararlarına İlişkin Kararlar
B. Kanun Yollarına İlişkin Kararlar
§5. Yargılama Giderlerine İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
A. Vekalet Ücretine İlişkin Kararlar
B. Harçlara İlişkin Kararlar
C. Diğer Yargılama Giderlerine İlişkin Kararlar
§6. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerine İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
§7. Tahkime İlişkin Kararların Değerlendirilmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA