Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin beşinci kitabı olan elinizdeki kitap, 2022 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 18 makaleden oluşuyor. Bu yılın kitabında yer alan makalelerin konularını; Rekabet Kurulunun, idari yargının ve Avrupa Komisyonunun güncel kararlarına ilişkin tartışmalar, 2020 yılında yapılan kanun değişikliği ile getirilen kurumlar ve Rekabet Kurulunun bunlara dayanarak yapmış olduğu uygulamalar, rekabet hukukuna özgü kavramlara ilişkin incelemeler, sektör bazlı rekabet hukuku analizleri, dijital piyasaların ortaya çıkardığı rekabet hukuku meseleleri ile bu alana özgü regülasyon çalışmaları ve rekabet hukukundaki temel tartışmalar oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede Rekabet Kurulunun zincir marketler hakkında 2021 yılında vermiş olduğu karar, Danıştay 13. Dairesinin Henkel kararı, Rekabet Kurulunun taahhüt ve uzlaşma kurumlarına ilişkin uygulaması ve bunlara ilişkin gündeme gelebilecek sorunlar, "devam eden tek bir ihlal" ve "açık ve ağır ihlal" gibi rekabet hukukuna özgü kavramlar, ilaç sektöründe rekabet hukuku uygulamaları, esnek ekonomi çalışanlarının rekabet hukuku açısından durumları, dijital piyasalara ilişkin rekabet hukuku sorunları ve bu alana özgü regülasyon çalışmaları, rekabet hukukunun ihlalinden doğan zararın hesaplanması gibi pek çok konu başlığı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Kitabın içerdiği konuların önemi, çeşitliliği ve güncelliği itibarıyla rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

REKABET HUKUKUNDA 2021 YILINDA YAŞANAN GELİŞMELER
İ. Yılmaz Aslan
Dilay Yeşilyaprak

2021 PERAKENDE KARARININ HUKUK VE İKTİSADI: ENFLASYONİST ORTAMDA FİYAT GEÇİŞLERİ, ALICI GÜCÜ, FİYAT LİDERLİĞİ VE HUB-AND-SPOKE TİPİ KARTEL İDDİALARI
Emin Köksal
Bora İkiler
Armanç Canbeyli

BİRİNCİ YILIN SONUNDA TAAHHÜT MEKANİZMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Mert Karamustafaoğlu
Merve Bakırcı
Merve Demirkaya

TÜRK REKABET HUKUKUNDA İHLALİN SONA ERDİRİLMESİNDE YENİ DÖNEM: TAAHHÜT VE UZLAŞMA MEKANİZMASI, İLK KARARLAR VE GELECEK DÖNEM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER
Gönenç Gürkaynak
Ali Kağan Uçar

REKABET KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİNDE MİLAT: DANIŞTAY 13. DAİRESİNİN HENKEL KARARI
Şahin Ardıyok
Y. Sertaç Serter
Hazar Başar

GÜNCEL İDARI YARGI KARARLARI IŞIĞINDA "DEVAM EDEN TEK BİR İHLAL" YAKLAŞIMINA YENİDEN BAKIŞ
Neyzar Ünübol

YENİ BİR JOKER? AÇIK VE AĞIR İHLAL KAVRAMININ UYGULAMADAKİ YERİNE İLİŞKİN BİR TARTIŞMA
Bulut Girgin
Simru Tayfun

MENFAAT KARŞILIĞI PAZARA GEÇ GİRİŞ (PAY-FOR-DELAY) ANLAŞMALARININ ABD, AB VE TÜRK REKABET HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ekin Korkmaz

SON DÖNEM REKABET KURULU, AVRUPA KOMİSYONU VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA ORİJİNAL İLAÇ VE JENERİK İLAÇ REKABETİ
Nuri Melih İnce

ESNEK EKONOMİ REKABET HUKUKU KURALLARINI DA ESNETMELİ Mİ? PLATFORM ÇALIŞANLARINA REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ
Barış Yüksel
Selçukhan Ünekbaş

REKABET HUKUKU İHLALİNDEN DOĞAN ZARARIN HESAPLANMASI: HUKUKİ VE EKONOMİK BİR YAKLAŞIM
Orcan Ok

DMA VE DMU: DİJİTAL PAZARLAR İÇİN İKİ AYRI SEKTÖR ODAKLI DÜZENLEME TASLAĞI BENZERLİKLERİ, FARKLARI VE PAZAR REKABETİNE ETKİLERİ
Erman Ekingen

REKABET HUKUKUNDA TAAHHÜDE AYKIRILIK VE TAAHHÜDE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI
Ahmet Fatih Özkan

BİLDİRİM EŞİKLERİNİ AŞMAYAN YOĞUNLAŞMALARA MEVCUT REKABET HUKUKU ARAÇLARININ UYGULANABİLİRLİĞİ
Kadir Baş

DİJİTAL EKOSİSTEMLER ARASI VE EKOSİSTEM İÇİ REKABET: PAZAR GÜCÜNÜN BELİRLENMESİNDE "MOLİGOPOLİ" KONSEPTİ VE PLATFORM HUKUKU ÇÖZÜMLERİNİN ETKİSİ
Alptekin Köksal

PLATFORMLARA MÜDAHALENİN YENİ BİR YÖNTEMİ: PLATFORM VE ÖDEME HİZMETİNİN AYRIŞTIRILMASI
Cihan Doğan

VBER'İN (VERTICAL BLOCK EXEMPTION REGULATION DİKEY GRUP MUAFİYETİ TÜZÜĞÜ) AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA GETİRDİKLERİ VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ
Orhan Ünal

REKABET HUKUKU KAPSAMINDA DİJİTAL ORTAMLARDA SEÇİCİ DAĞITIM SİSTEMLERİ İLE GETİRİLEBİLECEK KISITLAMALARA DAİR TARTIŞMALAR
Hamdi Pınar
Büşra Özkaya
Ömer Faruk Çamaşırcı