Veri Hukuku: Veri Yönetişimi, Veri Koruma ve Veri Piyasaları veri konusunda sürekli gelişen düzenlemelere ilişkin kapsamlı bir rehber. Verinin günlük hayatımızın önemli bir bileşeni haline gelmesiyle birlikte, veri hukukunun bütüncül bir şekilde incelenmesi ihtiyacı hiç bu kadar elzem olmamıştı. Veri alanında faaliyet gösteren hukukçular ile diğer profesyoneller açısından bu kitap, veri hukukunu bütüncül bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Kitap; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Avrupa Birliği Veri Yasası (Data Act), Veri Yönetişimi Yasası (Data Governance Act) ve Yapay Zeka Yasası (AI Act) Taslakları yanında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı Kanun, Dijital Pazarlar ve Dijital Hizmetler Yasası (DSA, DMA) düzenlemelerindeki veriye ilişkin temel konuları kapsamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
VERİ HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Veri Kavramı Üzerine
§2. Düzenlemeler Arasındaki İlişki

İKİNCİ BÖLÜM
VERİ YÖNETİŞİMİ HUKUKU
§3. Data Act
I. Genel Amaç
II. Uygulama Alanı
III. Tanımlar
IV. Kullanıcıların Ürün ve Bağlantılı Hizmetlere İlişkin Verileri Kullanma Hakkı
§4. Data Governance Act
I. Genel Amaç
II. Konu ve Uygulama Alanı
III. Kamu Otoritelerinin Elinde Bulundurduğu Korunan Belirli Veri Kategorilerinin Yeniden Kullanımı
IV. Veri Paylaşımı Hizmetleri Sağlayıcılarına Yönelik Şartlar
V. Kamu Yararına Veri İşleme/Veri Hayırseverliği
VI. AB Veri İnovasyon Kurulu
VII. Uluslararası Erişim ve Uluslararası Aktarım
§5. "AI Act" Taslağı
I. Hukuk Politikası, Kanun Yapma Tekniğine İlişkin Genel Açıklamalar
II. Uygulama alanı
III. Risk Kategorisine Göre Sınıflandırma
IV. Veri Yönetişimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERİ KORUMA HUKUKU
§6. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi
§7. Kişisel Verilerin Korunmasının Temel Hak ve Özgürlükler (Anayasal) Boyutu
I. Anayasal Menfaatler Dengesi
II. Veri Üzerinde Mülkiyet Hakkı Mümkün mü?
§8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Koruma Altına Alınan Hukuki Menfaat
§9. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kapsamına Dair Değerlendirmeler
I. Kanun'un Kişi Açısından Uygulama Alanı
II. Kanun'un Konu Açısından Uygulama Alanı
III. Kanun'un Yer Açısından Uygulama Alanı
§10. Tüzük'ün Uygulama Alanı
I. Genel Olarak
II. Mülkilik İlkesi
III. Pazar İlkesi
IV. AB Veri Koruma Temsilcisi
§11. Kanun'da Kullanılan Bazı Temel Kavramlar
I. Kişisel Veri
II. Kişisel Verilerin İşlenmesi
III. Veri Sorumlusu
IV. Veri İşleyen
§12. Kanun'da Esas Alınan Temel İlkeler
I. Kişisel Veri İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması İlkesi
II. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
III. Amaca Bağlılık İlkesi
IV. Şeffaflık İlkesi
V. Doğru ve Güncel Olma İlkesi
VI. İşlendikleri Amaçla Sınırlı ve Ölçülü (Asgari Miktarda) Veri İşlenmesi İlkesi
§13. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
I. Açık Rıza
II. Kanun'da Öngörülen Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri
§14. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
I. Kural: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasağı
II. İstisnalar (de lege lata)
III. İstisnalar (de lege feranda)
§15. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
I. Verilerin Üçüncü Kişiler Tarafından İşlenmesi
II. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı
§16. Uyum (Compliance)
I. Giriş
II. Uyum Yükümlülüğünün Unsurları
§17. İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
I. İlgili Kişinin Hakları
II. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
III. Tüzük'e Mahsus Düzenlemeler: Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer DPO) ve Veri Güvenliği Etki Analizi (Data Protection Impact Assessment)
§18. Sicil Başvurusu
I. Veri Sorumluları Sicilinde Esas Alınan İlkeler
II. Sicile Sunulması Gereken Bilgiler
III. Veri Sorumlusu, Temsilcisi ve İrtibat Kişisinin Yükümlülükleri
IV. Kurulun İstisna Öngörme Yetkisi
§19. Yaptırımlar
I. Suçlar
II. Kabahatler
III. Güncel Yaklaşımlar
§20. Otoritelerle İş Birliği İçinde Öz Denetim Yöntemleri: Davranış Kuralları ve Sertifikalar
I. Regulated Self-Regulation/Co-Regulation Yöntemi
II. Davranış Kuralları
III. Sertifikalar
§21. Veri Koruma Hukuku Açısından Güncel Teknolojiler
I. Cloud Computing
II. Çerez (Cookie) Kullanımı
III. Davranışsal Reklam; Özellikle Real Time Bidding
IV. Big Data Uygulamaları
V. Blockchain
§22. Ticari Verilerin (Sırların) Korunması
I. Ticari Sır Tanımı
II. Türk Hukukunda Ticari Sırların Korunması
III. GVKT Açısından Ticari Sırların Korunması
IV. Veri Olarak Ticari Sırlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERİ PİYASALARI HUKUKU
§23. Elektronik Ticaret
I. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Veri Yönetişimi
II. Digital Services Act Kapsamında Veri Yönetişimi
III. Digital Markets Act Kapsamında Veri Yönetişimi
IV. Kişisel Verilerin Korunması
§24. Elektronik Haberleşme
I. Veri Türleri ve Tanımları
II. Kişisel Verilerin Korunması
III. Veri Yönetişimi
§25. 5651 Sayılı Kanun

BİBLİYOGRAFYA