Tebligat, yapılan işlemden muhatabının haberdar edilmesini ve yasal haklarını kullanmasına imkan tanıyan bir işlemdir. İdari işlemlerden hüküm ve sonuç doğurması muhatabına tebliğ edilmesine bağlı olanların hüküm ve sonuç doğurması muhatabına usulüne uygun olarak yapılan bir tebligat ile mümkündür. Bu itibarla bir idari işlem olarak vergilendirme işleminin hüküm ve sonuç doğurabilmesi için tebligatın, mükellefe Vergi Usul Kanunu'nun tebligata ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılmasına bağlıdır. Hazineye intikal etmesi gereken kamu gelirinin usulsüz tebligat işlemi neticesinde intikal etmemesi halinde kamu zararı ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın temel amacı usulsüz tebligat işlemi sonucunda ortaya çıkan kamu zararında PTT A.Ş'nin ve PTT personelinin sorumluluğunun bulunup bulunmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla çalışmada yasal düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve yargı kararları birlikte incelenmiş ve değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEBLİGAT KAVRAMI VE TEBLİGATA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
1.1. Tebligat Kavramı
1.1.1. Etimolojik Tanımı
1.2.2. Hukuki Tanımı ve Niteliği
2.2. Tebligatla İlişkili Diğer Kavramlar
2.1.1. İhbar
2.2.2. İhtar
2.3.3. Çağrı Mektubu
2.4.4. Davetiye
3.3. Tebligatın Amacı ve Önemi
3.1.1. Tebligatın Amacı
3.2.2. Tebligatın Önemi
4.4. Adil Yargılanma Hakkı ve Tebligat İlişkisi
4.1.1. Hukuki Dinlenilme Hakkı
4.2.2. Savunma Hakkı
4.3.3. Mahkemeye Erişim Hakkı
4.4.4. Silahların Eşitliği İlkesi
4.5.5. Makul Sürede Yargılanma Hakkı
5.5. Tebligata İlişkin Yasal Düzenlemeler
5.1.1. Tebligat Kanunu
5.2.2. Vergi Usul Kanunu
5.3.3. Mevzuattaki Diğer Düzenlemeler

İKİNCİ BÖLÜM
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU'NDA TEBLİGAT
1.1. Tebligat İşlemine İlişkin Temel İlkeler
1.1.1. Mahremiyet İlkesi
1.2.2. Şekle ve Usule Bağlılık İlkesi
1.3.3. Yazılılık İlkesi
1.4.4. Sonuca Ulaşma İlkesi
2.2. Tebligatın Konusu
2.1.1. Tebliğ Edilecek Belgeler
2.2.2. Tebliğ Yerine Geçen Belgeler
3.3. Tebligat Yapılacak Kimseler
3.1.1. Gerçek Kişilerde Tebligat
3.2.2. Tüzel Kişilere Tebligat
3.3.3. Tüzel Kişiliği Olmayanlara Tebligat
4.4. Tebligat İşleminde Uygulanan Usuller
4.1.1. Posta Yoluyla Tebligat
4.2.2. Memur Vasıtasıyla Tebligat
4.3.3. Dairede veya Komisyonda Tebligat
4.4.4. İlan Yoluyla Tebligat
4.5.5. Yurtdışında Tebligat
4.6.6. Elektronik Ortamda Tebligat (E-Tebligat)
5.5. Tebligat İşleminde Yapılan Hatalar
5.1.1. Tebligat Evrakında Yapılan Hatalar
5.2.2. Tebligat Usulünde Hata

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PTT VE PTT PERSONELİNİN USULSÜZ TEBLİGAT İŞLEMİNDEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1.1. Cezai Sorumluluk: Görevi Kötüye Kullanma Suçu
1.1.1. Suçla Korunan Hukuki Değer
1.2.2. Suçun Maddi Unsurları
1.3.3. Suçun Manevi Unsuru
1.4.4. Hukuka Aykırılık Unsuru
1.5.5. Suçun Özel Görünüş Şekilleri
1.6.6. Yaptırım
2.2. Hukuki Sorumluluk: Maddi Tazminat Davası
2.1.1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Personelinin Hukuki Statüsü
2.2.2. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Aleyhine Açılacak Davanın Hukuki Niteliği
2.3.3. Maddi Tazminat Davası (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER