Elinizdeki bu kitabın ilk baskısı 2006 yılında, ikinci baskısı ise 2011 yılında yapılmıştı. Kitabın ikinci baskısının da tükenmesi sebebiyle üçüncü baskısının yapılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma Türk hukuk dünyasında çok fazla tanınmayan Eleştirel Hukuk Çalışmaları'nın (Critical Legal Studies) temel yaklaşımlarını ele almaktadır. ABD hukuk akademilerinde ortaya çıkan bu çalışmalar, modernizm, liberal felsefe ve liberal hukuk kavramına temelden çok sert eleştiriler yönelten bir çizgide toplanmışlardır. Sol retorikle ifade edildiğinde, eleştirel hukuk çalışmaları, kapitalist hukukun bir eleştirisidir. Diğer bir yönüyle eleştirel hukuk çalışmaları, genelde formalist bir yapıya dayanan klasik hukuk mantığının eleştirileridir. Daha çok klasik hukuk teorileriyle yetiştiğimiz Türk hukuk akademiyası için bu eleştirel çalışmaların ilgi çekeceğini umuyoruz. Eleştirel hukuk çalışmalarının eleştirilerine katılmasak bile, klasik hukuk teorilerine ve modern liberal hukuk kavramına ilişkin eleştiri ve tartışmaların daha da derinleştirilmesi ve alışa geldiğimiz hukuksal kavramların yeniden analizi bakımından, söz konusu eleştirilerin, hukuk düşüncemize eleştirel bir bakış kazandıracağına inanıyoruz.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARININ (YAKLAŞIMLARININ) DAYANDIĞI TEMELLER
I. Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)
1. Eleştirel Teorinin Temel Yaklaşımları
2. Eleştirel Teorinin (Frankfurt Okulunun) Eleştirel Hukuk Çalışmalarıyla Bağlantısı
3. Vulgar Marxizmden Kopuş Olarak Eleştirel Hukuk Çalışmaları
II. Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılık Açısından Eleştirel Teori ve Eleştirel Hukuk Çalışmaları
III. Eleştirel Hukuk Çalışmalarının Esin Kaynağı Olarak Amerikan Hukuksal Realizmi
1. Genel Olarak Amerikan Hukuksal Realizmi
2. Eleştirel Hukuk Çalışmaları (Yaklaşımları) ve Amerikan Hukuksal Realizmi
IV. Nihilizm ve Eleştirel Hukuk Çalışmaları
1. Genel Olarak
2. Bir Eleştirel Hukukçu Olarak Joseph W. Singer'in Nihilizmi

İkinci Bölüm
ELEŞTİREL HUKUK ÇALIŞMALARI AÇISINDAN MODERN-LİBERAL HUKUK DÜŞÜNCESİNİN ELEŞTİRİSİ
I. Genel Olarak
II. Formalizmin Eleştirisi
1. Formalizm ve Hukuk
2. Eleştirel Hukuk Çalışmaları Açısından Formalizm
III. Hukuksal Belirsizlik Tezi
1. Genel Olarak Hukuksal Belirsizlik
2. Eleştirel Hukuk Çalışmaları Açısından Hukuksal Belirsizlik
3. Dilbilimsel Özcülük ve Hukuksal Belirsizlik
4. İşlevselciliğin Reddi ve Hukuksal Belirlenemezlik
IV. Evrenselciliğin Eleştirisi
1. Roberto M. Unger: Objektivizmin (Nesnelleştirmenin) Reddi
2. Joseph W. Singer: Rayonalizasyonun Reddi
V. Liberal Hak Söyleminin Eleştirisi
1. Evrensel ve Soyut Hak Tanımlamasının Eleştirisi
2. Haklara İlişkin Belirsizlik Tezi

Üçüncü Bölüm
ELEŞTİRİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİ ve POZİTİF ALTERNATİF SORUNU
I. Çelişki Tezi
1. Duncan Kennedy'nin Eleştirisi
2. Roberto M. Unger'in Eleştirisi: Yamalı Bohça Tezi
II. Hukuk-Politika İlişkisi
1. Hukuk-Politika Ayrımının Analizi
2. Hukuk-Politika Ayrımının Reddi
III. Hukuk İdeolojisinin Eleştirisi
1. Psikanalitik Yaklaşım Açısından Eleştiri
2. Hukuksal İdeoloji ve Meşrulaştırma
IV. Eleştirel Hukuk Çalışmalarının (Yaklaşımlarının) Alternatif Bir Programı Var mıdır?
1. Genel Olarak
2. Bazı Alternatif Öneriler
SONUÇ

KAYNAKÇA