Kişisel verileri işleme imkanının hukuki ilişkilerin konusu haline gelmesi, "yerleşik" tanımların ve kavramların tekrar ele alınması zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu hukuki ilişki tek başına borçlar hukuku yahut veri koruma hukuku esaslarıyla açıklanamaz. (Kişisel) veri işleme imkanı karşılığı kurulan sözleşmeler, ilgili kişinin artık yalnızca istenmeyen veri işleme faaliyetlerinin öznesi değil, aynı zamanda verilerini "değiş tokuş" ettiği bir piyasa modelinin aktörü olarak tanınması demektir. Bir paradigma değişimi anlamına gelen bu hukuki ilişkilerin kurallara aykırı pratiği göz ardı edilmeksizin teorik çerçevesinin çizilmesi, elinizdeki eserin konusunu oluşturmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Çalışmanın Planı
Birinci Bölüm
Veriye Dayalı İş Modelinin Hammaddesi: Kişisel Veri Üzerindeki Tasarrufların Yasal Çerçevesi
I. Veriye Dayalı İş Modeli Sahibi (Girişimci) ile İlgili Kişinin (Veri Sahibi) Çatışan Menfaatleri
A. İlgili Kişinin Korunması: Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması
B. Girişimcinin Temel Haklarının Korunması
II. İlgili Kişinin Hakkına Yönelik Tasarrufları ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri
A. İlgili Kişinin Anayasal Haklarını Kullanması
B. İlgili Kişinin Korunmasında Devletin Rolü
C. İlgili Kişinin Kendi Hakkını "Sınırlama İmkanı"
III. "Ticari" Bir Değer Olarak Kişilik Değerleri
A. Kişisel Verinin Hukuki Niteliği ve Korunan Hukuki Değer
B. Kişilik Hakkının Maddi Boyutu ve Hak Sahibinin İmkanları

İkinci Bölüm
Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmenin Kurulması ve Özellikleri
I. Kişisel Verinin Sözleşme İlişkilerindeki Yerinin Belirlenmesi
A. Kişisel Veri Bir Ödeme Aracı mıdır?
B. İfanın Konusu Olarak Kişisel Veriler
II. (Açık) Rıza Beyanı ve Borcun Konusu Olarak "Hukuka Uygun" Kişisel Verileri İşleme İmkanı
A. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşme Kavramı
B. Kişisel Verilerin Karşı Edim Oluşturduğu Hukuki İlişkiler
C. Kişisel Verinin Karşılık Niteliğinin Düzenlenme Girişimleri
D. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Açık Rızanın Hukuki Niteliği
III. Kişisel Veri Karşılığı Hukuki İlişkilerin Tabi Olacağı Borçlar Hukuku Esasları
A. Kişisel Veri Karşılığı Hukuki İlişkilerin Tanımına İlişkin Pozitif Hukuk Düzenlemeleri
B. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmenin Kurulması
C. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmenin Tabi Olduğu Hükümlerin Belirlenmesi
D. Kişisel Veri Karşılığı Hukuki İlişkide İşleme Amacının Değişmesi
IV. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmelerin Veri Koruma Esaslarıyla Uyumu
A. Açık Rızanın Özgür İradeye Dayanması ve Veriye Dayalı İş Modelleri (Kopplungsverbot)
B. Girişimcinin (Açık) Rıza Dışında Bir Hukuka Uygunluk Sebebine Dayanma İmkanı

Üçüncü Bölüm
Kişisel Veri Sözleşmelerde Borcun Kapsamı Borca Aykırılık ve Sözleşmenin Sona Ermesi
I. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmelerde Borcun Kapsamı
A. (Açık) Rıza Beyanında Bulunma Taahhüdü ve (Açık) Rıza Beyanı
B. (Açık) Rızanın Geri Alınması
II. Kişisel Veri Karşılığı Elde Edilen Edimin Gereği Gibi İfa Edilmemesi ve İlgili Kişinin Hakları
A. 2019/770 Sayılı Direktif Uyarınca Tüketicinin Hakları
B. Üye Devletlerin DCD'yi İç Hukuklarına Aktardıkları Düzenlemeler Uyarınca Tüketicinin Hakları
C. Tüketicinin Haklarının Yeniden Ele Alınması İhtiyacı ve Alternatif İmkanlar
D. Türk Hukukunda Durum ve Çözüm Önerileri
III. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmelerin Sona Ermesinde Özellikli Haller
A. Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmelerin Olağan Feshi
B. Ölümün Kişisel Veri Karşılığı Sözleşmelere Etkisi
Sonuç

Kaynakça