Bu çalışmada Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra medeni usul hukuku alanında yayımlanmış genel eser, monografi, makale, ders kitabı ve karar incelemesi başta olmak üzere çeşitli eserler derlenmiştir. Bu çalışmayla akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve medeni usul hukuku alanında araştırma yapmak isteyen tüm hukukçuların bu alanda yayımlanmış bilimsel çalışmalara kolaylıkla erişebilmeleri amaçlanmıştır. Bu noktada Medeni Usul Hukuku Bibliyografyası (2011-2021) hazırlanırken 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun kabul edildiği yıldan bu yana geçen on yıllık zaman diliminde yayımlanmış eserler taranmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESERLER
§1.Temel Eserler
§2.Mevzuat Derlemeleri
§3.Pratik Çalışma Kitapları
§4.Makale Derlemeleri
§5.Sempozyum, Kongre, Konferans, Bildiri Kitapları
§6.Karar İncelemeleri
§7.Diğer Eserler

İKİNCİ BÖLÜM
KONULARA GÖRE ESERLER
§1.Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
§2.Yargı
§3.Mahkemeler
§4.Yargı Görevlileri
§5.Usul İşlemleri
§6.Taraflar
§7.Davaya Müdahale
§8.Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler
§9.Dava Hakkında Genel Bilgiler
§10.Davanın Açılması
§11.Davaya Cevap
§12.İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı
§13.Ön İnceleme
§14.Tahkikat
§15.İspat
§16.Deliller
§17.Karar ve Hüküm
§18.Basit Yargılama Usulü
§19.Çekişmesiz Yargı
§20.Kanun Yolları
§21.Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
§22.Geçici Hukuki Korumalar
§23.Tahkim
§24.Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
§25.Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru

TARANAN KAYNAKLAR
YAZARA GÖRE ARAMA CETVELİ