Bu kitap, Sayın Prof. Dr. Zühtü Aytaç'a, kitaba katkı veren meslektaşlarından, yetiştirmiş olduğu akademisyenlerden ve uygulayıcılardan bir Armağan'dır. Kıymetli Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz.(YAYIN KURULU)

İÇİNDEKİLER

PROF. DR. ZÜHTÜ AYTAÇ'IN HAYATI
PROF. DR. ZÜHTÜ AYTAÇ'IN BİLİMSEL ESERLERİ

ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİNDEN ELEKTRONİK ÇEK
Prof. Dr. Asuman TURANBOY

ERNST E. HIRSCH'in (1902-1985) HATIRASINA
Dr. Hilmar KRÜGER
Çev.: Prof. Dr. Aynur YONGALIK

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİMİN YAPILMAMASININ FİNANSAL TABLOLAR İLE BAĞLANTILI HUKUKİ SONUÇLARI
Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Alber YÜCE

KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLENMESİ DURUMUNDA İCRA MAHKEMESİNE ŞİKAYET ETME HAKKI
Prof. Dr. Celal GÖLE
Dr. Gökhan AYDOĞAN

YATIRIM FONU PORTFÖYÜNDEKİ PAYLARIN PAY ALIM TEKLİFİ ZORUNLULUĞU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUMUZUN KABUL EDİLMESİNİN NEDENİ VE KAYNAĞI
Prof. Dr. Ejder YILMAZ

REKABET HUKUKUNDA HUB AND SPOKE UYGULAMASI
Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM

SINAİ MÜLKİYET TAZMİNAT SİSTEMİNDE ÇOK DEĞİŞKENLİ ETKENLER SORUNU
-SMK M. 151 Yoksun Kalınan Kazanç Hesaplamasını Değiştirdi Mi?-
Prof. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ADAYLIK
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

MİRAS HUKUKUNDA DOLAYLI KAZANDIRMA HALLERİ İLE PERDENİN KALDIRILMASI DAVALARI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
Av. Prof. Dr. jur. İbrahim KAPLAN

KAMU İHALELERİNDE ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. İsmail KIRCA
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI AÇISINDAN FİNANSAL GÜÇLÜK KAVRAMI
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT

805 SAYILI KANUN'A AYKIRILIK VE YABANCI DİLDE YAZILMIŞ TAHKİM ŞARTININ YAPTIRIMI SORUNU
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

TEORİ VE UYGULAMADA AZLIĞIN FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞMELERİNİ ERTELEME HAKKI
Prof. Dr. Murat ALIŞKAN

ÇAĞRISIZ GENEL KURUL TOPLANTISI VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA DAİR DÜŞÜNCELER
Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
LL.M. Heidelberg

ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİN ÖNCELİĞİ SORUNU
Prof. Dr. Sabih ARKAN

BİRDEN ÇOK TEMİNATIN OLDUĞU İHTİMALDE TEMİNATLARIN SONA ERDİRİLMESİNDE AYNİ TEMİNAT VERENLERİN RIZALARININ ARANIP ARANMAYACAĞI MESELESİ
Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

AHLAK VE SUÇ HUKUKU
Prof. Dr. Sami SELÇUK

KANUNEN EMRE YAZILI OLAN BİR BONONUN CİRANTA TARAFINDAN NAMA YAZILI BİR BONOYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ'NİN 13.9.2012 TARİH VE 2012/7400 ESAS 2012/26249 SAYILI KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Zehra BADAK

İŞLETMELER VE İNSAN HAKLARI
Tekin AKILLIOĞLU

İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ, ULUSLARARASI TAHKİM VE İDARİ YARGI
(Fransız Danıştayı'nın Fosmax Kararının Düşündürdükleri)
Prof. Dr. Turgut TAN

TİCARİ TEAMÜL ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP

HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLER VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN İLİŞKİLİ TARAFLARLA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Prof. Dr. Veliye YANLI

ANONİM ŞİRKETLERDE YENİ PAYLARIN KARDAN YARARLANMA TARİHİ VE KIST-EL YEVM KURALI (PRO RATA TEMPORIS)
Doç. Dr. Aslı E. GÜRBÜZ USLUEL

KİTLE FONLAMASI PLATFORMU YATIRIM KOMİTESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÜYELERİNİN BİLGİ FORMUNDAN SORUMLULUĞU
Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Nevin MERAL

ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
Duygu ERDEM
Doç. Dr. Ş. Barış ÖZÇELİK

ALGORİTMALARA AYRIMCILIK YASAĞI PERSPEKTİFİNDEN BAKMAYA ÇALIŞMAK
Doç. Dr. Elvin Evrim DALKILIÇ

MİLLETLERARASI DERDESTLİĞİN YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ'NİN 11.03.2021 TARİHLİ KARARI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 1525-1527 NCİ MADDELERİNE GÖRE ELEKTRONİK İŞLEMLER
Doç. Dr. Hacı KARA

TÜRK HUKUKUNDA FİYAT ARTIŞLARININ DENETLENMESİ VE HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU
Doç. Dr. Hamdi PINAR, LL.M.
Av. S. Özlem TÜRKOĞLU

7246 SAYILI KANUNLA 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NDA DÜZENLENEN ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASININ BAZI MADDELERİNİ İPTAL EDEN 17/07/2020 TARİHLİ KARARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
Dr. Öğr. Üyesi Dursun SAAT

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA MÜNFERİDEN TİCARET UNVANI ÜZERİNDE REHİN HAKKI TESİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU

CENTRAL CLEARING OF OVER THE COUNTER DERIVATIVES
Dr. Öğr. Üyesi Erkan EREN

İŞ KANUNU'NDA DÜZENLENEN MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANINA İLİŞKİN YARGI KARARLARININ TİCARET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORANIN BELİRLENMESİ
Dr. Hülya ÇOŞTAN ÇETİN

BORÇLUNUN ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLMEDEN EVVEL YAPACAĞI İTİRAZIN GEÇERLİ OLMADIĞINA DAİR BİR YARGITAY KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Emre KONURALP

YATIRIMCININ TÜKETİCİ SIFATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ATA POLAT

17. YÜZYILDA KÜRESEL TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNDE ROMA HUKUKUNUN ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Talya Şans DEIBEL

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIMI VE RÜÇHAN HAKKININ PAY DEVRİ SINIRLAMALARI (BAĞLAM) İLE İLİŞKİSİ (TTK m. 461/5 ve 421/3 ÜZERİNE BİR İNCELEME)
Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

A BRIEF OVERVIEW OF LIABILITY OF CORPORATE GROUPS TOWARDS INVOLUNTARY CREDITORS UNDER ENGLISH LAW
Dr. Cemre POLAT

GELİR VERGİSİ KANUNU 94.4 HÜKMÜNDEKİ KENDİ PAYINI EDİNMEYE İLİŞKİN VERGİLENDİRME YAKLAŞIMININ ANONİM ORTAKLIKLAR HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Damla Gül TARHAN

AVRUPA BİRLİĞİ GÜNCEL REKABET HUKUKU UYGULAMASINDA BENİMSENEN TEŞEBBÜS KAVRAMININ REKABET HUKUKU VE TÜRK ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMİ: ABAD'IN SUMAL KARARI IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Ekin KORKMAZ

ESAS SERMAYE PAYININ KANUNİ GEÇİŞİNDE LİMİTED ŞİRKETE TANINAN GERÇEK DEĞERDEN SATIN ALMA HAKKI
Dr. Mustafa ERDOĞAN

1924 ANAYASASI: HAZIRLANIŞI, MECLİS TARTIŞMALARI, DEĞİŞİKLİKLERİ
Dr. Oğuz HAMŞİOĞLU

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ÖZEL KARAR ALMA VE İŞLEYİŞ SÜREÇLERİNE BAĞLANMASINA İLİŞKİN ESASLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Sanem ÜZELER DEMİRAĞ

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM ORGANI ÜYELİĞİ VE ANALIK:
ALMAN HUKUKU ÖRNEĞİ (AktG § 84/3)
Dr. Sercan UÇAR

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN BİRLEŞMESİNDE İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN KORUNMASI
Dr. Yusuf Z. SÖNMEZ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI (TK 196)
Arş. Gör. Abdurrahman KAYIKLIK

ANONİM ORTAKLIKTA ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞINA AYKIRILIK BAĞLAMINDA KAMBİYO TAAHHÜTLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZSOY
Arş. Gör. Ahmet ÖZSOY

ANONİM ŞİRKETLERİN KAMU BORÇLARINDAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE MÜLKİYET HAKKI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Pınar Başak COŞKUN

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİ KISITLAYAN HAKLARIN ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE DÜZENLENMESİ
Arş. Gör. Ülkü AY KAPLAN

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA AZINLIK HAKLARI VE AZINLIĞIN KORUNMASI
Ece ÖZDEN

YAPISAL DEĞİŞİKLİK HÜKÜMLERİNİN İHLALİNE KARŞI ÖNGÖÜLEN ÖZEL İPTAL DAVASI (TTK m. 192)
Gülce KORKMAZ

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HAKİMİYETİN TALİMAT YOLUYLA HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI
Güzide İrem CAN

İDARE HUKUKU BAĞLAMINDA KANUNSUZ EMİR: COVİD-19 DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA BİR İNCELEME
İlke BAŞARA

RÜÇHAN HAKKININ KULLANILMASI VE SINIRLANDIRILMASI
Mustafa TURAN