Bu monografik çalışma, anonim ortaklıklarda genel kurullarla ilgili olarak; gündeme ilişkin hususlar, gündemi belirlemeye yetkili olanlar ile genel kurula katılım hakkının gündem maddeleri ekseninde ve temsil özelinde incelenmesi, genel kurulların yetkili kişiler tarafından toplantıya çağrılması, bu çağrının içerik ve şeklinin nasıl olacağının tespitine yönelik olarak gündeme gelen tartışmalara ve sorunlara, mehaz İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı bir inceleme yapılarak çözümler getirmeyi amaçlamıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIKLARDA ORGAN KAVRAMI BU BAĞLAMDA İŞLEVSEL AYRILIK MODELİ, GÜNDEME BAĞLILIK, OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİNİN HAZIRLANMASI
I. Anonim Ortaklıklarda Organ Kavramı
A. Anonim Ortaklıklarda Organlar Arasındaki İşlevsel Ayrılık Modeli
B. Organ Olarak Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
II. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi
A. Genel Olarak Gündemin Hazırlanması
B. Azlığın Gündeme Madde Ekletme Yetkisi
C. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ve Gündem
D. İsviçre Hukuku'nda Gündeme Madde Eklenmesi
III. Genel Kurul Türleri Bakımından Olağan Genel Kurul-Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin İçeriği

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIKLARDA EŞİT İŞLEM İLKESİ BAĞLAMINDA PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI, OYDAN YOKSUNLUK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA GÜNDEM VE PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA TEMSİLİ
I. Eşitlik Prensibi
A. Anonim Ortaklıklarda Eşit İşlem İlkesi ve Pay Sahiplerinin Hakları Temelinde Mutlak-Nisbi Eşitlik
II. Toplantı Gündeminin Oydan Yoksunluk ve Oy Hakkının Donması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bunların Genel Kurul Kararlarının Geçerliliğine Etkisi
A. Oy Hakkı ve Niteliği
B. Oy Hakkından Yoksunluk
C. Oy Hakkının Donması
D. Pay Sahibinin; Çağrının Usulüne Göre Yapılmadığını, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmediğini Ya da Genel Kurula Katılmasına ve Oy Kullanmasına Haksız olarak İzin Verilmediğine İlişkin İddialarının, Genel Kurulda Alınan Kararların Akıbetine Etkisi
III. Pay Sahibinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi
A. Temsil Kavramının Oy Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
B. Oydan Yoksun Olan Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Oy Hakkı Bulunan Pay Sahibinin Temsilcisi Sıfatı ile Oy Kullanıp Kullanmayacağı Meselesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL KARARININ UNSURLARI, TANIMI, HUKUKİ İŞLEMLER VE KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. Geçerli Bir Genel Kurul Kararının Unsurları
II. Kararın Tanımı
A. Genel Kurul Kararı
B. Kararların Tek Taraflı mı Çok Taraflı Mı Hukuki İşlem Olup Olmadığı Meselesi
III. Hukuki İşlemin Tanımı
IV. Anonim Ortaklık Tüzel Kişiliği Düzleminde, Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISININ ŞEKLİ, ÇAĞRIDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR VE ÇAĞRIYI YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR
I. Genel Kurul Toplantısı Çağrısının Şekli
A. İsviçre Hukuku'nda Yapılan Tasarı Çalışmaları Düzleminde Genel Kurul Toplantısına Çağrı, Gündeme Madde Ekletme ve Öneride Bulunma Hakkı
II. Çağrıda Yer Alması Gereken Hususlar
III. Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar
A. Genel Kurul'un, Yönetim Kurulu Tarafından Toplantıya Çağrılması
B. Anonim Ortaklık Temsilcilerinin Çağrı Yapma Yetkisi
C. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine, Genel Kurul Toplantı Çağrısının Bildirilmesi
D. Genel Kurul'un Tasfiye Memuru Tarafından Toplantıya Çağrılması
E. Genel Kurul'un Tek Pay Sahibi Tarafından Toplantıya Çağrılması
F. Denetçilerin Toplantı Çağrı Yetkisi
G. Genel Kurul'un Azlık Tarafından Toplantıya Çağrılması
SONUÇ

KAYNAKÇA