Eserde birbirlerine etkileri kaçınılmaz olan kamu ve özel hukuk disiplinlerinin kesiştiği alanların ortaya konulması ve üst norm olan Anayasa'nın bu disiplinlere olan etkilerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gerek kamu gerek özel hukuk ve alt disiplinlerine farklı bir bakış açısından yaklaşma fırsatı sağlanarak, Anayasa'nın özel hukuka etkileri tüm yönleriyle ve uluslararası çerçevede tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, kitapta Anayasa ve temel hakların incelenmesi, Anayasa'nın ozel hukukun temelini olusturan medeni hukuk ile iliskisi, ticaret hukukunun Anayasa kapsamında değerlendirilmesi, milletlerarası ozel hukukun Anayasa cercevesindeki meseleleri ve son olarak Anayasa ile is hukuku iliskisi irdelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM / ANAYASA VE TEMEL HAKLAR

Anayasa / Özel Hukuk İlişkilerinin Özelliği
Dr. Öğr. Üyesi Oya Boyar
Anayasal Bağlamda Mülk Kavramı, Fikri Mülkiyet Haklarının Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Fatma Karaman Odabaşı
Impact of Fundamental Human Rights upon the Institute of Legal Capacity of Natural Persons in Georgia
Prof. Dr. Ekaterine Baghishvili
Roman And Modern Concept Of Civil Proceedings With Special Reference To Trial Within A Reasonable Time
Assoc. Prof. Dr. Rejhan R. Kurtovi
Asst. Prof. Dr. Maida Beirovi-Ali
BREXIT and the law applicable to international commercial contracts: Rome I Regulation and the ECJ jurisprudence
Asst. Prof. Dr. Ana Sofia Gomes

2. BÖLÜM / ANAYASA VE MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ

Özü Olmayan Bir Temel Hak: Mülkiyet
Prof. Dr. Burak Özen
Çocuğun Vücut Bütünlüğünün Velayet Hakkı Sahibi Anne ve/veya Babaya Karşı Korunması
Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel
Hukuka Uygunluk Yönünden Zorunlu Aşı Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Ali Sonat
Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun 300. Maddesi Hakkındaki Kararının Anayasa Mahkemesi'nin Soybağına İlişkin Diğer Davalardaki Sürelere Dair İptal Kararları İle Birlikte Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Dr. Fatma Zeynep Altıner Yolcu
Anayasa Mahkemesi Kararlarının İç Uyumu ve Aile Hukukuna Etkisi Sorunu: Soyadı ve Aile Konutuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarının Analizi
Prof. Dr. Ece Göztepe
Türk-Alman Hukukunda Sözleşme Özgürlüğüne Yasa ile Yapılan Müdahalenin Anayasal Sınırları Berlin Eyalet Meclisi 2019 Tarihli "Mietendeckel (Kira Tavanı)" Yasasının Düşündürdükleri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mert Duygun
Anayasa Mahkemesinin 20.07.2017 Tarih Ve 2014/1826 Nolu Bireysel Başvuru Kararının Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Talebinin Hukuki Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Sabah Altay
Yargıtay'ın 15.10.2020 Tarihli Kararı Üzerine: Annenin Yeniden Evlenmesi Anayasa Mahkemesi'nin Çocuğun Soyadına İlişkin Kararlarının Uygulanmaması İçin Bir Neden Olabilir mi?
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner
Eşlerin Evlilik Birliği Giderlerine Katılma Yükümlülüğünün Boşanma Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Faruk Acar
Anayasa Işığında Medeni Hukukta Cinsiyet Kimliğinin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi
Bireysel Başvuru Kapsamında Soybağının Reddi Davasının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Gediz Kocabaş
Anayasa Mahkemesi'nin 21/07/2020 Tarih ve 2017/38724 Numaralı Bireysel Başvuru Kararı Işığında Ana ve Babası Evli Olan Çocuğun Babasının Ölümü Halinde Soyadının Değiştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Simge Aksu Kayacan
Miras Bırakanın ve Mirasçının Çatışan Menfaatlerinin Miras Hakkının Anayasal Teminatı Kapsamında Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Derya Yakupoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert Alpbaz
Medeni Hale Dayalı Bir Ayrımcılık Örneği: Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Çilenti Konuralp
Değerlendirmeler

3. BÖLÜM / ANAYASA VE TİCARET HUKUKU İLİŞKİSİ

Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluğu Bakımından 30.05.2019 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Birgül Sopacı Öztuna
Anonim ve Limited Şirketlerde Pay Sahipliği Hakkının Miras Yoluyla İntikali
Doç. Dr. Özlem Karaman Coşgun
Bankacılık Kanununun Bazı Özel Pay Edinimlerine İlişkin Düzenlemeleri ve Bu Düzenlemelerin Özel Mülkiyet Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hanife Doğrusöz Koşut
Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Arası Menfaat Dengesi Bakımından Anayasal Mülkiyet Hakkının Etkisi Anayasal Ekonomik Haklar Ortaklıklar Hukuku'nda Bireysel Koruma Sağlayabilir Mi?
Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu
Kooperatif Ortaklığın Tacir Sayılıp Sayılamayacağı
Prof. Dr. Murat Alışkan
Ticari Nitelikteki Davalarda Durum Ve Koşulların Değişmesi Nedeniyle İhtiyati Tedbire İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yolu Mümkün Mü?
Hakim Yusuf Demirci
Fikri Mülkiyetin İstimvali: Kamu Sağlığı Nedeniyle Zorunlu Patent Lisansı
Dr. Öğr. Üyesi Sırrı Düğer
Acentelik Sözleşmelerindeki Haklı Sebeple Fesih Düzenlemelerinin, Acentenin Denkleştirme Talebine Etkisi
Dr. Abdüssamet Yılmaz
Bireysel Başvuru Kararlarının Özel Hukuk Sözleşmelerinin Yorumuna Etkisi: Mülkiyet Hakkı Kapsamında Üçgen Nakliyat Başvurusu ve Mehmet Apaydın Başvurusu
Ar. Gör. Ahmet Türkmen
Ekonomik Kamu Düzeninin Türk Ticaret Kanunu'ndaki Yeri: Sermaye Şirketlerinin Kar Dağıtımının Sınırlandırılması Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Mutlu Kağıtcıoğlu
Ticaret Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuğun Anayasa'ya Uygunluğu
Dr. Sinan Sarıkaya
Belirlilik İlkesi ve Kıyas Yasağı Bağlamında İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz Suçu
Ar. Gör. Süleyman Emre Özdemir
Sermaye Piyasasında Düzenleyici ve Denetleyici Bir Model Olarak Borsa İstanbul A.Ş.
Dr. Öğr. Üyesi Abbas Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Hızır
Değerlendirmeler

4. BÖLÜM / ANAYASA VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ

Boşanmadan Sonra Ortak Velayet ve Kamu Düzeni
Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman
Yabancılık Unsuru İçeren Boşanma Davalarında Uygulanacak Hukuk Ve Tanıma Davası Açısından Kamu Düzenine Açık Aykırılığın İncelenmesi
Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim
Ağır İnsan Hakkı İhlalleri ve İşkence Yasağının Yabancı Devletlerin Yargı Muafiyetine Etkisi
Prof. Dr. Ceyda Süral Efeçınar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kamu Düzeni Kavramına İlişkin İçtihatları Çerçevesinde Türk Milletlerarası Özel Hukuk Uygulamaları
Dr. Deniz Defne Kırlı Aydemir
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 7 No'lu Protokol'ün 1. Maddesindeki Usuli Güvencelerin Yabancılar Bakımından Uygulanması
Dr. Öğr. Üyesi Cahit Ağaoğlu
Adil Yargılanma Hakkının Etkin Kullanımı Açısından Adli Yardım Kurumu ve Yabancıların Durumu
Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayalı
Aile Hayatına Saygı Hakkı Kapsamında Ülkelerarası Evlat Edinme
Dr. Öğr. Üyesi Ekin Ömeroğlu
Aile Hayatına Saygı Hakkının Yabancıların Yurda Giriş Yasağı, İkamet ve Sınır Dışı Edilmeleri Hususunda Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Vural Çelenk
Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmelerinin Anayasa Madde 90 Uyarınca Türk Hukukunda Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar
Av. Gizem Yılmaz

5. BÖLÜM / ANAYASA VE İŞ HUKUKU İLİŞKİSİ

Anayasal Düzenlemeler Çerçevesinde Çalışma Hakkı ve İş ve Aile Hayatının Uyumu
Doç. Dr. A. Eda Manav Özdemir
Bedelli Askerlik Yapan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Halis Karaman
Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Fazla ve Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
Doç. Dr. Orhan Ersun Civan
Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında İşçinin E-Postasının İşveren Tarafından Denetlenmesi
Doç. Dr. Arzu Arslan Ertürk
Türk İş Hukuku Mevzuatında İşverenlerin Kreş Açma Yükümlülüğüne İlişkin Getirilen Hükümlerin Çalışma Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
Doç Dr. Dilek Dulay Yangın
İş Hukukunda Kadın Kotalarının Pozitif Ayırımcılık Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Canan Ünal Adınır
Eşitlik İlkesi ve Sözleşme Özgürlüğü Sarkacında İşe Alımlarda Ayrımcılık Tazminatı
Ar. Gör. Yiğitcan Çankaya
İş Mücadelesinde Denge İlkesi Bağlamında Anayasal ve Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Baskan
Türk İş Hukukunda Ara Dinlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Ertan
Türk Hukukunda Grev Hakkının Sınırları
Dr. Öğr. Üyesi Canan Erdoğan
Nakdi Ücret Desteği Düzenlemesinin Anayasa'nın Sosyal Devlet ve Eşitlik İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Ar. Gör. Dr. Eda Karaçöp