Medeni usul hukukunda görev medeni usul hukukunun en temel konularından biridir. Devlet aygıtı ve klasik uyuşmazlık çözümü olan mahkeme önünde yargılama yapılması ayakta kaldığı sürece görev konusu medeni usul hukukunun hep gündemde kalan konularından biri, dava açılırken görevli mahkemenin hangi mahkeme olduğu ise cevaplanması gereken ilk sorulardan biri olacaktır. Çalışmamızda medeni usul hukukunda görev kavramı, geniş anlamda yetki olarak adlandırılan üst kavramın alt başlıklarını oluşturan diğer kavramlarla karşılaştırılmış, görev kurallarının niteliklerine yer verilerek karşılaştırmalı hukukun ışığı altında bu niteliklerin gerçekten de böyle olup olmadığı sorgulanmıştır. Görevin belirlenme kriterlerine yer verilmiş, görevli mahkemenin belirlenmesinde dava konusundan hareketle bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Görev kurallarına aykırılığın sonuçlarına yer verilerek karşılaştırmalı hukukun ışığı altında görev kurallarına aykırılığın sonuçları hakkında bir çözüm önerisi oluşturulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN ÖNEMİ
II. ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SINIRLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
GÖREV KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARLA TANIM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
I. GENİŞ ANLAMDA YETKİ KAVRAMI
A. GENEL OLARAK
B. GENİŞ ANLAMDA YETKİNİN SINIRLANMA NEDENLERİ
C. GENİŞ ANLAMDA YETKİNİN YARGI HAKKI İLE MİLLETLERARASI YETKİDEN FARKI
D. GENİŞ ANLAMDA YETKİNİN FONKSİYONU
E. GENİŞ ANLAMDA YETKİ KAVRAMI VE GÖREVİN BUNUN İÇİNDEKİ YERİ
II. MAHKEME TEŞKİLATI İLE GÖREV KURALLARININ İLİŞKİSİ
A. GENEL OLARAK
B. MAHKEME TEŞKİLATININ KURULMASINDA ÜLKELERİN GÖSTERDİĞİ FARKLILIKLAR
C. GENEL MAHKEME-ÖZEL MAHKEME AYRIMI
D. GENEL MAHKEMELER
E. ÖZEL MAHKEMELER
III. BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRMA
A. YARGI YOLU KAVRAMIYLA KARŞILAŞTIRMA
B. YETKİ (YER İTİBARIYLA) KAVRAMIYLA KARŞILAŞTIRMA
C. FONKSİYONEL YETKİ KAVRAMIYLA KARŞILAŞTIRMA
D. İŞ DAĞILIMI KAVRAMIYLA KARŞILAŞTIRMA

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ VE GÖREV KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
I. GÖREV KURALLARININ KANUNLA DÜZENLENMESİ
A. GENEL OLARAK
B. GÖREV KURALLARININ BELİRLENMESİNİN ANAYASAL TEMELLERİ
C. GÖREV KURALLARI VE TABİİ HAKİM İLKESİ
II. GÖREV KURALLARININ KARAKTERİSTİK DİĞER NİTELİKLERİ
A. KAMU DÜZENİNDEN SAYILMASI
B. EMREDİCİ OLMASI
C. YARGILAMA ŞARTI OLMASI
D. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ KONUSUNDA TARTIŞMALAR, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİMİZ
III. GÖREV KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
A. GEÇİŞ HÜKÜMLERİ KONULMASININ FAYDASI
B. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEORİLER
C. TEMEL İLKE: PERPETUATIO FORI
D. TÜRK HUKUKUNDA KONUYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR VE GÖRÜŞLER
E. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞÜMÜZ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREVİN BELİRLENME KRİTERLERİ
I. MAHKEMELERİN GÖREVİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLEMENİN ÖNEMİ
II. GENİŞ ANLAMDA YETKİ TÜRLERİNİ BELİRLEYEN ETKENLERİN MAHKEMENİN GÖREVİNİ BELİRLEYEN ETKENLERLE BİRLİKTE ELE ALINMASI
III. UYGULANACAK KANUNUN GÖREVİN BELİRLENMESİNDE BİR ETKEN OLUP OLMAYACAĞI
IV. MADDİ PRENSİBE GÖRE GÖREVİN BELİRLENMESİ
A. GENEL OLARAK
B. GENEL OLARAK DAVA KONUSU
C. DAVA KONUSUNA İLİŞKİN TEMEL TEORİLER
D. DAVA KONUSU İLE GÖREV İLİŞKİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER
E. GÖREVİN DAVA KONUSUNUN HUKUKİ NİTELİĞİNE GÖRE BELİRLENMESİ
F. HUKUKUMUZDA MADDİ PRENSİBİN ÖZEL MAHKEMELERİN GÖREVİNİN BELİRLENMESİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ
G. DAVA KONUSUNUN DEĞERİNE GÖRE GÖREVİ BELİRLEME
H. HUKUKUMUZDA GÖREVİN BELİRLENMESİNDE DAVA DEĞERİNİN ESAS ALINMASI SİSTEMİ KONUSUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRME
V. ŞAHSİ PRENSİBE GÖRE GÖREVİN BELİRLENMESİ
VI. KARMA PRENSİBE GÖRE GÖREVİN BELİRLENMESİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK
II. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN MAHKEME TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN İLK DERECE MAHKEMESİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
B. İSTİNAF AŞAMASINDA GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
C. TEMYİZ AŞAMASINDA GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
III. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN TARAFLARCA İLERİ SÜRÜLMESİ
IV. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
A. BAŞVURULACAK MAHKEME
B. BAŞVURABİLECEK KİŞİLER
C. BAŞVURU SÜRESİ
D. BAŞVURU SÜRESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
E. SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURULMASININ SONUÇLARI
F. SÜRESİ İÇİNDE BAŞVURULMAMASININ SONUÇLARI
V. GÖREVSİZ MAHKEMEDE YAPILAN MAHKEME USUL İŞLEMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
VI. GÖREVSİZ MAHKEMEDEKİ YARGILAMA GİDERLERİNİN DURUMU
VII. GÖREVSİZ MAHKEMEDEN VERİLEN KESİNLEŞMİŞ KARARIN DURUMU
A. KARARIN HUKUKİ NİTELİĞİ
B. KESİNLEŞEN KARARIN YARGI YERİ BELİRLENMESİNE ETKİSİ
VIII. ALMAN VE İSVİÇRE HUKUK SİSTEMLERİNDE GENİŞ ANLAMDA YETKİ KURALLARINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
A. ALMAN HUKUKUNDA GENİŞ ANLAMDA YETKİ KURALLARINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
B. İSVİÇRE HUKUKUNDA GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI
IX. GÖREV KURALLARINA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI HAKKINDA ÖNERİMİZ
SONUÇ

KAYNAKÇA