İ. D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, genç hukukçuları bir araya getirmek, yüz yüze konuşmayı ve akademik tartışmayı olanaklı kılmak amacıyla, 26-27 Kasım 2021 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Amfi'de II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumunu gerçekleştirdik. Görevini yaptığı için katledilen meslektaşımız Ceren Damar Şenel'in anısına atfettiğimiz bu Sempozyuma, genç hukukçular tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir. Sempozyumda sunulmak üzere yüzden fazla bildiri özeti gönderilmiş, her bildiri özeti anonimleştirilerek iki hakem tarafından değerlendirilmiş ve sonuçta bunlardan yirmi beşine Sempozyumda yer verilmiştir. Toplam on altı farklı üniversitede araştırmalarını sürdüren genç hukukçular, farklı disiplinlerde ve konularda bildiriler sunmuşlar, meslektaşlarıyla ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleriyle tartışma olanağı elde etmişlerdir. İkincisini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız Sempozyumumuzun kitabını okurlara sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

İnterseks Çocuklara Yönelik Cinsiyet Atama Operasyonlarında Rızanın Hukuka Uygunluğu Sorunu
İsmail Dede

Çocuğun Tıbbi Müdahaleye Rızasının Katılım Hakkı Yönünden Analizi
Gaye Tuğ Levent

Güncel Gelişmeler Işığında Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması
İlayda Yılmaz

Güncel Gelişmeler Işığında Velayetin Birlikte Kullanılması
Elif Selen Batıgün

Avrupa Birliği Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Ürün Sorumluluğu
Dr. Cemre Polat

Dijital Miras Hukukunda Güncel Gelişmeler
Çiğdem İleri, LL.M.

Anonim Şirketlerde Sadakat Payları Kavramı
Dr. Kerem Çelikboya

Dijital Platformlarda Fikri Hakları Konu Alan Lisans Sözleşmeleri: Instagram Üyelik Sözleşmeleri ve Creative Commons Sözleşmeleri Üzerinden Bir İnceleme
Zeynep Ülkü Kahveci

Rekabet Hukukunda Yeni Bireysel Muafiyet Rejimi: Teşebbüs Perspektifinden Endişeler ve Çözüm Önerileri
Mikail Enes Çuban

Rekabet Kurumu Tarafından Uygulanan Para Cezalarının Kanunilik İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi
Gülce Korkmaz

Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzne Hakim Olan Temel İlkeler: AB ve Türk Hukuku Mukayesesi
Mustafa Raşit Boyraz

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası Meselesinin Farklı Yargısal Emir Kuramları Çerçevesinde İncelenmesi
Selvi Naz Topaloğlu

Amerikan Seçim Sisteminde "Gıyabi Oy" (Absentee Vote) ve "Erken Oy" (Early Vote) Kurumları ve 2020 Seçimi Özelinde Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Gülnihal Ahter Yakacak

Pandemi Döneminde Acil Durum Butonu: Fransız İdari Yargısında référé-liberté Usulü
A. Deniz Bilgehan

Covid-19 Kapsamında Çıkarılan Düzenlemelerin Temel Hak ve Özgürlüklere Etkisi
İlke Başara

Türk Vergi Hukukunda Kadınlara Sağlanan Vergi Avantajları (Mevcut Durum-Öneriler)
Dr. Burcu Demirbaş Aksüt

Cezalandırılabilirliğin Öne Alınmasının Mutlak Cezasız Hareketler ve Fiil Ceza Hukuku Bağlamında Sınırları
Erdi Yetkin

Türk Ceza Kanununun 188/4-b Hükmünün Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Ozancan Belci

Queer Kriminoloji ve Ceza Adaleti Sistemi Eleştirisi
Erkin Akbay

Kıyıda Yaşayanlarımız: Trans Seks İşçileri, Hukuk ve Ayrımcılık Yasağı
Başak Ekinci

Unutulma Hakkı ve Caydırıcılık Teorisi Bakış Açılarından Megan Kanunu Tartışması
Sena İspirli

Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Öngörülen Alternatif Uygulamalar
Cansın Özel