İncelemekte olduğunuz bu kitapta, güven ilkesinin Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan temsil ilişkisine yansımaları tüm ayrıntıları ile ele alınmıştır. Bu kapsamda geçerli bir temsil ilişkisinin devam ettiğine güvenen üçüncü kişilerin söz konusu güvenlerinin hangi şartlar ve hangi ilgili kanun maddesi uyarınca korunmasının mümkün olduğu tespit edilmiş ve açıklanmıştır. Bu eser, ilgili temsil hükümlerine ek olarak uygulama açısından oldukça önem taşıyan "hukuki görünüş temsili" kavramını da kapsamı altına almıştır. Böylelikle, temsil olunanın açık irade beyanında bulunmadığı ancak bu yolda hukuki görünüşe yol açabilecek davranışlarda bulunduğu hallerde, bu davranışların iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından geçerli bir yetkilendirme işlemi olarak değerlendirilmesinin nasıl ve hangi hukuki gerekçe ile mümkün olabileceği açıklanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÜVEN İLKESİ
I. Genel Olarak
A. Güven ve Güven İlkesi Kavramı
B. Güven İlkesinin Hukuki Temeli Olarak Dürüstlük Kuralı
II. Güven İlkesinin Başlıca Uygulama Alanları
A. Güvenin Pozitif Anlamda Korunması ve Hukuki Görünüşe Güvenin Korunması İlkesi
B. Güvenin Negatif Anlamda Korunması ve Tazminat Sorumluluğu
III. Güven İlkesi ve İrade Beyanlarının Yorumlanması
A. Genel Olarak
B. İrade Teorisi
C. Beyan Teorisi
D. Güven Teorisi

İKİNCİ BÖLÜM
TEMSİL KAVRAMI VE GÜVEN İLKESİNİN TEMSİL İLİŞKİSİNE DAİR YANSIMALARINI İÇEREN TBK HÜKÜMLERİ
I. Genel Olarak
A. Temsil Kavramı
B. Temsil Çeşitleri
C. Temsilin Koşulları
D. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi, Sonuçları ve Güven İlkesi
II. Güven İlkesinin Tam/Pozitif Koruma Sağladığı Temsile İlişkin TBK Hükümleri
A. TBK Madde 41/II Hükmü ve Güven İlkesi Işığında Sunduğu Korumalar
B. TBK Madde 42/III Hükmü ve Temsil Yetkisinin Geri Alınması Halinde İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Güven İlkesi Gereğince Korunumu
C. TBK Madde 45 Hükmü ve Temsilcinin İyiniyetinin Yetkinin Geçerliliğine Etkisi
III. Güven İlkesinin Tazminat Sorumluluğunu Gerekli Kıldığı, Geçerli Bir Temsil İlişkisinin Mevcut Olmadığı TBK Hükümleri
A. TBK Madde 44 Hükmü ve Geçersiz Yetki Belgesinin Geri Alınmasının İhmalinden Doğan Sorumluluk
B. TBK Madde 47 Hükmü ve Yetkisiz Temsilcinin Hukuki İşlemin Onanmamasından Doğan Sorumluluğu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜVEN İLKESİ VE HUKUKİ GÖRÜNÜŞE DAYALI TEMSİL YETKİSİ TEORİSİ
I. Genel Olarak
II. Hukuki Görünüş Temsilinin "Katlanma" ve "İhmal" Olmak Üzere Pasif Davranışlardan Meydana Geldiğini Savunan Görüşlere Eleştiri
III. Şartları
A. Genel Olarak
B. Temsil Olunanın Fiili Davranışları
C. Yetkisiz Temsilcinin Davranışlarının Devamlılık Arz Edip Etmeyeceği Hususu
D. Üçüncü Kişinin İyiniyeti
IV. Hukuki Dayanağı
A. Örtülü İrade Beyanı
B. Önceki Eylem ile Çelişkili Davranış Yasağı (Venire Contra Factum Proprium)
SONUÇ

KAYNAKÇA