Terörizm, tanımlanması hususunda üzerinde hala uzlaşı sağlanamamış bir kavram olup yüzyıllardır süregelen ve günümüzde de artarak devam eden bir sorun olarak insanlığın karşısına çıkmaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin de etkisiyle küresel ölçekte ve kitlesel olarak gittikçe daha büyük etkiler doğuran terörizmin finansmanı da başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Terörizmin engellenmesi adına yapılması gereken ilk ve en önemli şey ise finanse edilmesini önlemek olacaktır. Bu doğrultuda, gerek uluslararası alanda gerek ulusal çerçevede birçok girişimde bulunulmuştur. Bu kitapta da bu yöndeki girişimlere, hem ilgili uluslararası belgeler hem de Türk hukukundaki düzenlemeler değerlendirilmek suretiyle yer verilmiştir. Kitabın güncellenmiş ikinci baskısında da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan düzenlemeler; bu fiillerin suç olarak ihdas edilmesi ve malvarlığının dondurulması tedbiri başta olmak üzere ele alınmıştır. Bu kapsamda terörizmin finansmanı suçu, unsurlarına ayrılarak incelenmiş ve malvarlığının dondurulması tedbirinin hukuki niteliği tartışılmıştır. Ayrıca söz konusu düzenlemelerde öngörülen hükümler, uygulamada doğurduğu sonuçlar ve sakıncalar bakımından irdelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TERÖR, TERÖRİZM VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI KAVRAMLARI VE TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
I. TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI
A. Genel Olarak
B. Terör ve Terörizm Kavramlarını Açıklayan Görüşler
C. Ülke Mevzuatlarında Terörizm
D. Uluslararası Kuruluşlar Bünyesinde Tanımlamaya Yönelik Çalışmalar
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
A. Finansman ve Fon Kavramları
B. Terörizmin Finansmanı Kavramı
III. TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
A. Genel Olarak
B. Finansman Sağlama Yöntemleri

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ALANDA TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
I. GENEL OLARAK
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİ
A. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
B. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları
C. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları
III. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ
A. Avrupa Birliği Konsey Tüzükleri
B. Avrupa Birliği Direktifleri ve Konsey Çerçeve Kararları
IV. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ
A. Avrupa Konseyi Ortak Tutum Belgeleri
B. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
V. FATF (MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ) TAVSİYELERİ
A. Genel Olarak
B. Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Tavsiyelerde Terörizmin Finansmanı
C. Terörizmin Finansmanına İlişkin Özel Tavsiyeler
D. Güncellenmiş Tavsiyeler Uyarınca Terörizmin Finansmanı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
I. DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU
A. Korunan Hukuki Değer
B. Maddi Unsurlar
C. Manevi Unsurlar
D. Hukuka Aykırılık Unsuru
E. Nitelikli Hal
F. Kusurluluk
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
H. Yaptırım

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER
I. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
A. Genel Olarak
B. Malvarlığının Dondurulması Kavramı ve Hukuki Niteliği
C. Malvarlığının Dondurulması Tedbirinin Uygulanması
D. Diğer Tedbirler
II. KORUMA TEDBİRLERİ
A. Genel Olarak
B. Elkoyma
C. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini
SONUÇ

KAYNAKÇA