Arsa payının düzeltilmesi son zamanlarda kentsel dönüşüm sürecinde uygulamada önemli bir yere sahip olmuştur. Konunun uygulama bakımından öneminin yanı sıra Eşya Hukukunun temel ilkeleri ve Kat Mülkiyeti ile ilişkisi bu konunun seçilmesinde önemli rol oynamıştır. Çalışmamızda arsa payı kavramı ve arsa payının önemi, arsa payının düzeltilmesi yolları ve bu bağlamda arsa payının düzeltilmesi davası -uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözümler aramak sureti ile- ayrıntılı olarak incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL AÇIKLAMALAR
I. KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI, KAT MÜLKİYETİNDE ARSA PAYI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR VE ARSA PAYI KAVRAMI
A. Kat Mülkiyeti Kavramı
B. Kat Mülkiyetinin Hukuki Niteliği
C. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Arsa Payı ile Bağlantılı Kavramlar ve Arsa Payı Kavramı
II. ARSA PAYININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
A. Her Bir Bağımsız Bölüm İçin Arsa Payı Ayrılması
B. Arsa Payının Bağımsız Bölüme Tabi Olması
C. Açıkta Arsa Payı Bırakılamaması
D. Arsa Payının Bağımsız Bölümlerin Değeri ile Oranlı Olması
III. ARSA PAYININ BELİRLENMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ARSA PAYININ BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE İSTİSNALARI
A. Arsa Payının Belirlenmesinin Tarihsel Gelişimi
B. Arsa Payının Belirlenmesinde Temel İlke: Arsa Payının Sabitliği İlkesi ve İstisnaları
IV. ARSA PAYININ BELİRLENME ZAMANI VE ARSA PAYININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK KRİTERLER
A. Arsa Payının Belirlenme Zamanı
B. Arsa Payının Belirlenmesinde Esas Alınacak Kriterler
V. KAT MÜLKİYETİ KANUNU'NDA ARSA PAYINA HÜKÜM BAĞLANAN HALLER
A. Kat Mülkiyetinin Kuruluşunda Arsa Payı
B. Kat Mülkiyetinin İşleyişinde Arsa Payı
C. Kat Mülkiyetinin Sona Ermesinde Arsa Payı
D. Kat İrtifakında Arsa Payı

İKİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI
I. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİNİN AMACI VE YÖNTEMLERİ
A. Arsa Payının Düzeltilmesinin Amacı
B. Arsa Payının Düzeltilmesi Yöntemleri
II. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASININ TARAFLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE DAVANIN SÜREYE BAĞLI OLMAMASI
A. Tarafları
B. Hukuki Niteliği
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme
D. Davanın Süreye Bağlı Olmaması
III. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASININ ŞARTLARI
A. Bağımsız Bölümün Arsa Payının Hatalı Belirlenmiş Olması
B. Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyetinin Devam Ediyor Olması
C. Kat Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Kurulmamış Olması
D. Yargıtay Kararları Uyarınca Dürüstlük Kuralına Aykırılık Teşkil Etmeme
IV. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASININ ETKİSİ VE SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Bağımsız Bölümü İktisap Eden Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu (Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunması) Bakımından Etkisi ve Sonuçları
C. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulamaları Bakımından Etkisi ve Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA