Son yıllarda tüm dünyanın gündemi haline gelen Covid-19 pandemisinin de etkisiyle kişisel sağlık verileri her alanda artan oranda işlenmeye başlanmıştır. Bu alanların en önemlilerinden biri de kuşkusuz çalışma hayatıdır. Hem kişisel sağlık verilerinin özel niteliği hem de işçi ve işveren arasındaki bağımlılık ilişkisinden kaynaklanan güç dengesizliği göz önünde bulundurulduğunda, iş ilişkisinde kişisel sağlık verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesinin oldukça önem arz ettiği görülmektedir. Bu çalışmada, kişisel sağlık verilerinin hukuka uygun işlenmesine ilişkin usul ve esaslar; temelde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı kapsamında detaylı olarak incelenmiş; 95/46/EC sayılı Direktif, 2016/679 sayılı Tüzük, ILO'nun İşçilerin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Uygulama Kodu ve diğer ilgili uluslararası düzenlemeler ile karşılaştırılmak suretiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ışığında ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. KONUNUN ÖNEMİ
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI
III. ÇALIŞMANIN PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR, HUKUKİ NİTELENDİRME VE HUKUKİ DAYANAKLAR
I. TEMEL KAVRAMLAR
A. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KAVRAMI
C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİSİ KAVRAMI
D. VERİ İŞLEME
E. VERİ KAYIT SİSTEMİ
F. VERİ SORUMLUSU
G. VERİ İŞLEYEN
H. İLGİLİ KİŞİ
I. VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS)
II. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. GENEL OLARAK
B. HUKUKİ GÖRÜŞLER
C. DEĞERLENDİRME
III. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLAR
A. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
B. ULUSAL DÜZENLEMELER

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİ
I. VERİ KORUMA HUKUKU KAPSAMINDA İŞ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI
A. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ
B. İŞ İLİŞKİSİNDE VERİ SORUMLUSU
C. İŞ İLİŞKİSİNDE VERİ İŞLEYEN
D. İŞ İLİŞKİSİNDE İLGİLİ KİŞİ
II. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE HAKİM OLAN TEMEL İLKELER
A. GENEL OLARAK
B. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN OLMA
C. DOĞRU VE GEREKTİĞİNDE GÜNCEL OLMA
D. BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN İŞLENME
E. AMAÇLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA
F. MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA EDİLME
III. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ
A. GENEL OLARAK
B. AÇIK RIZAYLA İŞLEME
C. BELİRLİ AMAÇLAR DAHİLİNDE VE SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA BULUNAN KİŞİLER VEYA YETKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İŞLEME
D. KURUL TARAFINDAN BELİRLENEN YETERLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI
IV. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
B. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER (TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER)
C. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAZI ÖRNEKLER
I. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN AKTARILMASI
A. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI KAVRAMI
B. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI
C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YURT DIŞINA AKTARILMASI
D. KİŞİSEL SAĞLIK DOSYASININ AKTARILMASI
II. İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ
A. GENEL OLARAK
B. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN SİLİNMESİ
C. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN YOK EDİLMESİ
D. KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ
III. İŞ SÖZLEŞMESİ KURULMADAN ÖNCE ADAYA İLİŞKİN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ
A. GENEL OLARAK
B. ADAYA SORULABİLECEK SORULAR VE SINIRLARI
C. ADAYA TEST UYGULANMASI VE MUAYENE YAPILMASI
D. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN BİLGİ EDİNME

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ İLİŞKİSİNDE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HUKUKA AYKIRI İŞLEMENİN SONUÇLARI
I. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
A. HAKLAR
B. HAK ARAMA YÖNTEMLERİ
II. HUKUKA AYKIRI İŞLEMENİN SONUÇLARI
A. İDARİ YAPTIRIMLAR
B. HUKUKİ YAPTIRIMLAR
C. CEZAİ YAPTIRIMLAR
SONUÇ ,

KAYNAKÇA