Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hakkının aslında kendisini en çok gösterdiği alan çalışma hayatıdır. Zira hem iş ilişkisi işçinin kişiliğine bağlı bir ilişkidir; hem de işveren mevzuattan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan sebeplerle işçinin kişisel verilerini işlemek zorundadır. Bu çalışmada iş sözleşmesinin kurulmasından önceki aşamadan başlanarak, iş ilişkisinin bitmesinden sonraki süreci de ele alacak şekilde iş ilişkisinde kişisel verilerin korunması konusu ele alınmıştır. Çalışmada bu konuya dair akla ilk gelen başlıklarla yetinilmemiş ve farklı içeriklere de yer verilmiştir. Bu doğrultuda iş ilişkisinde Big Data uygulamaları, Assessment Center süreçleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile geçici iş ilişkisi bakımından değerlendirmeler, işyerinin ve iş sözleşmesinin devrinin kişisel verilerin korunması hakkına etkisi, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve verilerin saklanma süresi konuları da ele alınmıştır. Ayrıca eserde Kurul kararlarına yer verilmiş, Kurum rehberlerinden faydalanılmış, Alman Hukukundaki durum incelenmiş ve mümkün olduğunca örnekli bir anlatım tercih edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş ve Konunun Sınırlandırılması
§ 1. Temel Kavramlar
A. Kişisel Veri
1. Gerçek Kişiye Ait Olma
2. Kişiyi Belirleme veya Belirlenebilir Kılma
3. Her Türlü Bilgi
B. Özel Nitelikli Kişisel Veri
C. Kişisel Verilerin İşlenmesi
D. Kanunun Kişi Bakımından Kapsamı
E. Kanunun Veri İşleme Faaliyetleri Bakımından Kapsamı
1. Kanun Kapsamındaki Veri İşleme Faaliyetleri
2. Kanun Kapsamında Olmayan Veri İşleme Faaliyetleri
F. Veri Sorumlusu
1. Veri Sorumlusunun Tanımı
2. Ortak Veri Sorumlusu Kavramı
G. Veri İşleyen
H. Büyük Veri (Big Data)
1. Büyük Veri (Big Data) Kavramı
2. İş İlişkisinde Büyük Veri (Big Data)

§ 2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler
A. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
B. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
C. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
D. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
E. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

§ 3. İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Mevzuat
A. Genel Olarak
B. Türk Borçlar Kanunu ve 6698 sayılı Kanun Arasındaki İlişki
C. İş Kanunu

§ 4. İş Hukukuna Özgü Bazı Müesseselerin Veri Koruma Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
A. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi
1. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Tanımı
2. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Sıfatları
3. Asıl İşverenin Kontrol Yükümlülükleri ve Yetkileri Bakımından Değerlendirme
4. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa Olması Halinde
B. Geçici İş İlişkisi ve İş Aracılığı
1. Geçici İş İlişkisinde
2. İş Aracılığında
C. Grup Şirketler

§ 5. İşverenin Veri Koruma Hukukundan Doğan Yükümlülükleri
A. Aydınlatma Yükümlülüğü
1. Aydınlatma Yükümlülüğünün Bulunduğu Haller
2. Aydınlatmanın Yapılacağı Zaman
3. Aydınlatmanın Şekli ve İçeriği
4. İşçinin Aydınlatma Metnini Kabul Etmesinin Gerekmemesi
5. Aydınlatma Yükümlülüğünün İş Sözleşmesi ile Yerine Getirilmesi
6. Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza İlişkisi
B. Teknik ve İdari Tedbirler Alma Yükümlülüğü
1. Genel Olarak Teknik ve İdari Tedbirler
2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler İçin Alınması Gereken Teknik ve İdari Tedbirler
C. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü

§ 6. İşçinin Kişisel Verilerinin Açık Rıza ile İşlenmesi
A. Açık Rızanın Tanımı
B. Açık Rızanın Geçerlilik Şartları
1. İşçinin Rızasının Belirli Bir Konuya İlişkin Olması
2. İşçinin Rızadan Önce Bilgilendirilmesi
3. İşçinin Özgür İradesi ile Rıza Vermesi
C. Rızanın İçeriği
D. İşçiden Alınacak Açık Rızanın Şekli
E. İşçiden Açık Rızanın Alınacağı Zaman
1. Genel Olarak
2. İş Sözleşmesi ile Rıza Alınması
F. Rızanın Geçerliliğinde Bir Ölçüt: Menfaatler Dengesi
G. Rızanın Geri Alınması

§ 7. İşçinin Kişisel Verilerinin Açık Rıza Gerekmeksizin İşlenmesi ve İstisnai Haller
A. Özlük Dosyası Kapsamında Veri İşleme
1. Özlük Dosyasının İçeriği
2. Özlük Dosyasının İlkeleri
3. İşçinin Özlük Dosyasına Dair Hakları
B. İşçinin Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
C. İş Sözleşmesinin Kurulması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
1. Genel Olarak
2. İş İlanı
3. Aday Tarafından Gönderilen Verilerin İşlenmesi
4. Talep Edilmediği Halde Gönderilen Kişisel Verilerin Durumu
5. Dijital Başvuruda Özel Durumlar
6. İşverenin Soru Sorma Hakkı
7. Adaydan Belge Talep Edilmesi
8. Aday Hakkında Farklı Kaynaklardan Bilgi Toplanması
9. İşe Alımda Yapılan Testler ve Kontroller
10. Aday Verilerinin Başvuru Süreci Boyunca Saklanması
D. İş Sözleşmesinin İfası İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
1. İş Hayatında Dijitalleşme ve İşçinin Kişisel Verilerin Korunması
2. İnternet ve E-posta Kullanımının Takip Edilmesi
3. Telefon İletişiminin Kontrolü
4. İnternet, E-posta ve Telefon İletişiminin Gizlice Denetlenmesi
5. Video Kamera ile İzleme
6. İşçinin Konum Sistemleri ile Takibi
7. Giyilebilir Teknolojiler (Wearables)

§ 8. İş İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
A. İşçinin Açık Rızası ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
B. Diğer Hukuka Uygunluk Sebepleri ile İşçinin Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin İşlenmesi
1. Sendika Üyeliğinin İşlenmesi
2. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisinin İşlenmesi
3. Dini İnanç Verisinin İşlenmesi
4. Biyometrik ve Genetik Verilerin İşlenmesi
5. Sağlık Verilerinin İşlenmesi
C. Alman Hukukundaki Durum ve Türk Hukukunda Beklenen Kanun Değişikliği

§ 9. İşçinin Kişisel Verilerinin Açıklanması ve Aktarılması
A. İşçinin Kişisel Verilerinin Açıklanması
1. İşyeri İçinde Açıklama
2. İşyeri Dışına Açıklama
3. Sosyal Medya Paylaşımı
B. İşçinin Kişisel Verilerinin Yurt İçinde Aktarılması
1. Genel Olarak Kişisel Verilerin Aktarılması
2. İşyerinin Devrinde Kişisel Verilerin Aktarılması
3. İş Sözleşmesinin Devrinde Kişisel Veri Aktarımı
4. İşçinin Kişisel Sağlık Dosyasının Aktarılması
5. Grup Şirketlerde Veri Aktarımı
C. İşçinin Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılması
1. Genel Olarak Yurt Dışına Veri Aktarımının Şartları
2. İşçinin Rızası ile Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
3. İşçinin Rızası Olmadan Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

§ 10. İşçinin Kişisel Verilerinin Saklanması ve İmha Edilmesi
A. Verilerin Saklanması
1. Verilerin Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması İlkesi
2. Mevzuatta Yer Alan Bazı Saklama Sürelerinden Örnekler
3. Verilerin Saklanması Süresi Bakımından Zamanaşımı Ölçütü
4. İş Başvurusunda Toplanan Verilerin Saklanması
B. Verilerin İmha Edilmesi
1. Kişisel Verilerin Silinmesi
2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
4. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
5. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

§ 11. İşçinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesinin Sonuçları
A. Genel Olarak
B. İşçinin Bilgi Alma Hakkı
C. İşçinin İşverene Başvurma Hakkı
D. İşçinin İşvereni Kurula Şikayet Etme Hakkı
E. İşçinin Tazminat Talebi
F. İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
1. Hukuka Aykırı İşleme Faaliyetinin Haklı Neden Olması
2. İş Sözleşmesinin Feshinden Önce İşverene veya Kurula Başvurunun Gerekmemesi
G. İdari Para Cezaları
H. Kişilik Hakkına Dair Koruyucu Davalar
I. Türk Ceza Kanunundaki Düzenlemeler
SONUÇ

KAYNAKÇA