Bu kitap, 2020 yılının Haziran ayında 7246 sayılı Kanun ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan kapsamlı kanun değişikliğini ele almaktadır. Kitap, kanun değişikliğinin hemen akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve bu kitapla aynı ismi taşıyan konferansta sunulan tebliğler kapsamında hazırlanan makalelerden oluşmaktadır. Söz konusu makaleler, kanun değişikliğinin getirdiği önemli düzenlemeler olan de minimis, taahhüt, uzlaşma, yerinde inceleme yetkisi, yapısal tedbirler gibi pek çok konuyu Türk hukukundaki olası yansımaları ile birlikte ve mehaz hukuku da dikkate alarak incelemektedir. Kitapta ayrıca, konferans esnasındaki yorum, soru ve cevaplar ile kanun değişikliği metni ve ilgili ikincil düzenlemelere de yer verilmiştir. Temelde Rekabet Kurumu'nun soruşturma usulü ve yaptırım politikasını etkileyen çok önemli düzenlemeler içeren kanun değişikliği, gelecek dönemde Türk rekabet hukuku uygulamasını derinden etkileme potansiyeli taşımaktadır. Bu kitap da söz konusu değişikliklerin gerekçesinin ve potansiyel etkilerinin anlaşılması için çok önemli bir başvuru kaynağı işlevi görecektir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı
Rıza Tuna Turagay

I. OTURUM PLANI

Kanun Değişikliğinin Nedenleri, Değişiklik Süreci ve Hedefler
Dr. Pınar Artıran

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÇERÇEVESİNDE TAAHHÜT UYGULAMASI İLE DAVRANIŞSAL VE YAPISAL TEDBİRLERİN İNCELENMESİ
Av. Gönenç Gürkaynak
Av. Ceren Özkanlı Samlı
Av. Sinem Uğur
Av. Büşra Kirişçioğlu
Av. Helin Yüksel
Av. Ece Cebecioğlu

7246 SAYILI KANUN İLE REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZEL HUKUK AÇISINDAN YANSIMALARI VE ÖZELLİKLE MUAFİYET HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı

YOĞUNLAŞMA ANALİZİNDE BENİMSENEN YENİ TESTİN UYGULAMADA DOĞURACAĞI ETKİLER: DEĞİŞENLER VE AYNI KALANLAR
Av. Barış Yüksel

YORUM VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ
Yorumlar:
Dr. Fevzi Toksoy
Dr. Muzaffer Eroğlu

II. OTURUM PLANI

4054 SAYILI KANUN'DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONRASINDA REKABET KURULU'NUN YERİNDE İNCELEME YETKİSİ VE BU YETKİNİN KAPSAMI
Av. Orhan Ünal

AVRUPA BİRLİĞİ REKABET KURALLARINA UYUMDA EKSİK PARÇALAR TAMAMLANIYOR: DE MINIMIS UYGULAMASI
Av. Şahin Ardıyok
Av. Armanç Canbeyli

REKABET İHLALLERİNİ CEZASIZ SONUÇLANDIRMAYA YÖNELİK BİR MEKANİZMA: TAAHHÜT
Av. M. Haluk Arı

AB VE TÜRK REKABET HUKUKUNDA UZLAŞMA
Dr. Çiçek Ersoy
Gökşin Kekevi

YORUM VE SORU-CEVAP BÖLÜMÜ
Yorumlar:
Dr. Zeynep Ayata
Doç. Dr. Kadir Baş

EKLER
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
7246 SAYILI KANUN GENEL GEREKÇESİ
REKABETİ KAYDA DEĞER ÖLÇÜDE KISITLAMAYAN ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARAR VE EYLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/3)
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK ÖNARAŞTIRMALARDA VE SORUŞTURMALARDA SUNULACAK TAAHHÜTLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)
REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM VE KARARLAR İLE HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASINA YÖNELİK SORUŞTURMALARDA UYGULANABİLECEK UZLAŞMA USULÜNE İLİŞKİN YÖNETMELİK