Tahkimin Türkiye'de gelişimi ve yaygınlaşması ile birlikte, alana dair akademik çalışmalar da hızla artmaktadır. Bu çalışma da tahkimin ve uygulamasının Türkiye'de nitelik bakımından gelişmesi hedeflenerek hazırlanmıştır. Türk Tahkim Hukukuna ilişkin hem 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hem de 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda "hakem kararı" ve "kısmi karar" kavramları yer almakta ve hakem kararının şekli ve içeriğine ilişkin sınırlı hükümler bulunmakta, ancak bu kavramların tanımı bulunmamaktadır. Tahkim uygulamasında ise kararlar usuli karar, geçici hukuki koruma kararı, ara karar, kısmi karar, geçici karar ve nihai hakem kararı gibi çok çeşitli şekilde adlandırılmaktadır. Kimi halde ara karar olarak adlandırılan kararlar içerik ve nitelik olarak nihai karar olabilmekte, bu ise hakemin davadan el çekmesini gerektirirken, yargılamaya devam edilmesi nedeniyle kararın iptal edilmesi veya icrasının engellenmesi gibi durumlar doğurmaktadır. Bu nedenle, karşılaşılan hakem kararlarının tasnif edilmesi ve tanımlanması ihtiyacı bulunmaktaydı. Konuyla ilgili Türk hukukunda yazılmış az sayıdaki kaynaklar yanında, uluslararası uygulama ve doktrinin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekiyordu. Eserde başta Almanya ve İsviçre, ABD, İngiltere, Singapur, Fransa ve daha bir çok ülkeye ait hukuk, milletlerarası anlaşmalar ve önde gelen birçok kurumsal tahkim kuralları incelenmiş ve hukukumuz bakımından sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır.
Prof. Dr. Ali Yeşilırmak'ın Takdim Yazısı'ndan

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1
GİRİŞ

BÖLÜM 2
TÜRKİYE'DE TAHKİMİN GENEL ÇERÇEVESİ VE TAHKİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
I. GİRİŞ
II. TÜRKİYE'DE TAHKİMİN GELİŞİMİ VE GENEL ÇERÇEVESİ
III. TAHKİM SÜRECİNİN AŞAMALARI
A. TAHKİM ANLAŞMASI
B. TAHKİM TALEBİ VE TAHKİM TALEBİNE CEVAP
C. HAKEM KURULUNUN OLUŞUMU VE YARGILAMA SÜRECİNİN BELİRLENMESİ
D. DİLEKÇELER AŞAMASI VE DURUŞMALAR
E. NİHAİ HAKEM KARARI
IV. ARA SONUÇ

BÖLÜM 3
HAKEM KARARLARI
I. GİRİŞ
II. HAKEM KARARI TÜRLERİ
A. ARA KARARLAR
B. NİHAİ HAKEM KARARI
C. KISMİ NİHAİ HAKEM KARARI
D. NİHAİ HAKEM KARARI ŞEKLİNDE SULH
E. TARAFLARIN BİRİNİN YOKLUĞUNDA VERİLEN NİHAİ HAKEM KARARI
F. GEÇİCİ NİHAİ HAKEM KARARI
III. HAKEM KARARLARININ VERİLME USULÜ, GEÇERLİLİĞİ VE ŞEKLİ
A. KARAR VERME USULÜ
B. TALEPLE BAĞLILIK
C. SÜRE
D. KANUNA UYGUNLUK
E. KARARIN İÇERİĞİ VE ŞEKLİ
IV. KARARIN İCRASI VE TENFİZİ
A. TÜRKİYE ÖRNEĞİ
B. ULUSLARARASI ÖRNEKLER
V. ARA SONUÇ

BÖLÜM 4
NİHAİ HAKEM KARARI SONRASI
I. GİRİŞ
II. TAMAMLAYICI HAKEM KARARI
III. HAKEM KARARININ DÜZELTİLMESİ
IV. HAKEM KARARININ YORUMLANMASI (TAVZİHİ)
V. TAHKİM DOSYASI VE HAKEM KARARININ SAKLANMASI
VI. SONUÇ

KAYNAKÇA