Doğada yer alan her canlıda olduğu gibi tüzel kişiliklerin de bir takım gereksinimleri bulunmaktadır. Özel hukuk kişilerinden farklı olarak kamu kurum ve kuruşları, işbu gereksinimleri karşılamak için hareket ederken bir yandan kamu kaynağının yani bir bakıma kamunun diğer bir deyişle toplumun sahibi olduğu ve yine topluma hizmet için kamu kurum ve kuruluşlarına özgülediği ekonomik değerlerin harcanıyor ve öte yandan kamu harcamaları yoluyla devletin iktisadi kaynaklarının yeniden dağıtımı politikasını da yerine getiriyor olması bu alanın devlet tarafından düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu tüzel kişiliklerden ülkemizde yer alan kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan yahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerinin karşılanması, 04.01.2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 05.01.2002 tarihli ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerinin saptamasından bu gereksinimleri karşılamak için gerçekleştirdikleri ihale ve akabindeki sözleşme sürecinde yaşanan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları, öğretideki görüşler ile idari ve yargısal kararlar ışığında başlıklar altında incelenmiştir. Kitabımız bu alanda akademik çalışma yapanlara referans olma gayesinin yanında ihale sürecinde yer alan aktörlere de kamu alımı ihalelerinde yol göstericilik vasfı taşımayı ilke edinmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU İHALE KANUNU'NUN VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NUN GENEL KAPSAMI VE KAMU ALIMI İHALELERİNİN ÜLKEMİZDEKİ TARİHÇESİ
A. KAMU İHALE KANUNU'NUN VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NUN GENEL KAPSAMI
1. Kamu Alımlarına İlişkin İlgili Mevzuat
2. Kamu İhale Kurumu ve Kurumun Yapısı
3. Kamu İhale Kanunu'nun Amacı ve Kapsamı
B. TÜRKİYE'DEKİ KAMU ALIMI İHALELERİNİN TARİHÇESİ
1. 04.01.2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önceki Dönem
2. 04.01.2002 Tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Yürürlüğe Girdikten Sonraki Dönem

İKİNCİ BÖLÜM
KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU EKSENİNDE KAMU ALIMI İHALESİ SÜRECİ
A. KAMU İHALE KANUNU EKSENİNDE KAMU ALIMI İHALESİ SÜRECİ
1. İdare Tarafından İhaleye Hazırlık Süreci
2. İhalenin İlanı ve İhale Komisyonunun Oluşturulması
3. Yeterlik Değerlendirmesi
4. İhaleye Katılım Engelleri
5. İhaleye Katılım Süreci
6. İhale Aşaması
7. İhalenin Karara Bağlanması ve Kararın Kesinleşmesi
B. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU EKSENİNDE KAMU ALIMI İHALESİ SÜRECİ
1. Sözleşmeye Davet Aşaması
2. Kesin Teminatın Yatırılması
3. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
4. Sözleşmenin Uygulanması
5. Denetim, Kabul ve Muayene İşlemleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İHALE KANUNU'NDAN VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NDAN KAYNAKLAN UYUŞMAZLIK KONULARI
A. KAMU İHALE KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK KONULARI
1. Kamu Alımı İhalelerine İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümünde Egemen Olan Temel İlkeler
2. İhaleye Uygulanacak Mevzuat Hükümlerinin Belirlenmesi / İhalenin Hangi Kanuna Tabi Olduğunun Tespiti
3. İhale Dokümanına İlişkin Uyuşmazlıklar
4. Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararına İlişkin Uyuşmazlıklar
5. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularına İlişkin Uyuşmazlıklar
6. İhale Usulünün Belirlenmesinden Doğan Uyuşmazlıklar
7. Tebligata İlişkin Uyuşmazlıklar
8. İhalenin İptaline İlişkin Uyuşmazlıklar
9. İhale Aşamasına İlişkin Uyuşmazlıklar
10. Teminata İlişkin Uyuşmazlıklar
11. İhale Dışı Bırakılmaya İlişkin Uyuşmazlıklar
B. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'DAN DOĞAN UYUŞMAZLIK KONULARI
1. Usulüne Uygun Bir Kamu İhalesinin Yapılmaması Halinde Kamu İhale Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlıklar
2. Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar
3. Cezalı Çalışma Dönemine İlişkin Uyuşmazlıklar
4. Süre Uzatımına İlişkin Uyuşmazlıklar
5. İhzarat Uygulamalarına İlişkin Uyuşmazlıklar
6. Fiyat Farkına İlişkin Uyuşmazlıklar
7. Kazı ve Dolgu İşlerine İlişkin Uyuşmazlıklar
8. Hakediş Ödemelerine İlişkin Uyuşmazlıklar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU İHALE KANUNU'NDAN VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN BAŞVURU YOLLARI
A. KAMU İHALE KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN BAŞVURU YOLLARI
1. Aday, İstekli ve İstekli Olabilecekler Açısından
2. Aday, İstekli ve İstekli Olabilecekler Dışındaki Üçüncü Kişiler Açısından
3. Hakkında Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı Verilenler Açısından
B. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN BAŞVURU YOLLARI
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme
2. Sözleşmenin Esasına Uygulanacak Hukuk Kuralları
SONUÇ

KAYNAKÇA