Günümüzde, Genel Kamu Hukuku, inceleme nesnesi açısından, devleti inceleyen diğer disiplinlerle sınırı net olarak çizilemeyen ve içeriği de net olarak belirlenmemiş bir hukuk disiplini olarak nitelendirilmektedir. Bu nitelendirme, Genel Kamu Hukuku'nun, devleti inceleme açısından, diğer disiplinlerden farklı bir epistemolojik yaklaşım, kuram veya yöntem ortaya koyamadığı kabulü ile daha da güçlü bir hal almaktadır. Bu çalışmada Genel Kamu Hukuku'nun inceleme nesnesinin neden belirsiz hale geldiğinin tespiti, temel araştırma sorunu olarak belirlenmiştir. Bu soruna cevap bulunabilmesi amacıyla, Genel Kamu Hukuku'nun bilimsel bilgi yapılanmasındaki konumunun tespiti kapsamında, kamu hukuku - özel hukuk ayrımının ortaya çıkışı, "kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının neden Kıta Avrupası'nda ortaya çıktığı" ve "Anglo-Sakson hukuk sisteminde ortaya çıkmadığı soruları çerçevesinde incelenmiştir. Ulaşılan sonuç, Feodalizm sonrasında Modem Dönemde ortaya çıkan devlet yapılarının, temel olarak toprak mülkiyetindeki dönüşüme göre şekillendiği, toprak mülkiyetindeki dönüşümün de Prusya, Fransa, İngiltere ve ABD'de, feodal merkezileşme ve kapitalistleşme ekseninde farklı tarihsel koşullar içinde gerçekleştiği, bu koşulların aynı zamanda bilimsel bilgi yapılanmalarının da farklılaşmasına neden olduğu, bu farklılaşmanın Türkiye'ye de yansıdığı, günümüzde, Genel Kamu Hukukuna yönelik nitelendirmelerin, bilimsel bilgi yapılanmasının Anglo-Amerikan versiyonunun tercih edilmesinden kaynaklandığı yönünde, literatürdeki ana akım yaklaşıma alternatif bir sonuca ulaşılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

1. Kıta Avrupası Ekolünde Devlet ve Hukuk
1.1. Prusya ve Hohenzollern Hanedanlığı
1.1.1. Prusya'da Toprak Mülkiyetinin ve Devlet Anlayışının Dönüşümü
1.1.2. Prusya'da Hukukun Dönüşümü
1.2. Fransa ve Kapitalist Burjuva
1.2.1. Fransa'da Toprak Mülkiyetinin ve Devlet Anlayışının Dönüşümü
1.2.2. Fransa'da Hukukun Dönüşümü
1.3. Kıta Avrupası Ekolü
1.3.1. Amaçsal Devlet
1.3.2. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Birlikteliği
1.4. Kıta Avrupası Ekolünün Bilimsel Bilgi Yapılanmasında Hukukun Konumu
1.4.1. Feodal Merkezileşmenin Hukuk Üzerindeki Etkisi
1.4.2. Toplumsal Sorunlara Çözüm Aracı Olarak Politik Ekonomi
1.4.3. Değer Yargılarına İlişkin Kuramsal ve Uygulamalı Bir Disiplin Olarak Hukuk: Doğal Hukuk Kuramı
1.4.4. Hukukun Değer Yargılarına İlişkin Kuramsal Çalışmalardan Dışlanması: Hukuki Pozitivizm
1.5. Kıta Avrupası Ekolünde Kamu Hukuku ve Genel Kamu Hukuku
1.5.1. Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımının Netleşmesi
1.5.2. Genel Kamu Hukukunun Ortaya Çıkışı

2. Anglo Sakson Ekolünde Devlet ve Hukuk
2.1. İngiltere ve Asli Mülkiyet
2.1.1. İngiltere'de Toprak Mülkiyetinin ve Devlet Anlayışının Dönüşümü
2.1.2. İngiltere'deki Hukuk Anlayışı
2.2. ABD ve Asli Mülkiyet
2.2.1. ABD'de Toprak Mülkiyetinin ve Devlet Anlayışının Doğuşu
2.2.2. ABD'deki Hukuk Anlayışı
2.3. Anglo-Sakson Ekolü
2.3.1. Sivil Ortaklık Olarak Devlet
2.3.2. Kamunun Yokluğu ve Kamu - Özel Hukuk Ayrımının Uygulanamazlığı
2.4. Anglo-Sakson Ekolünün Bilimsel Bilgi Yapılanmasında Hukukun Konumu
2.4.1. Toplumsal Sorunlara Çözüm Aracı Olarak Politika ve Ekonomi Bilimleri
2.4.2. Doğal Hukuk Kuramından Ayrılış: Doğal Haklar
2.4.3. Doğal Haklara ABD Yorumu: İnsan Hakları
2.4.4. Hukukun Araçsallığı : Kapitalist Krizler
2.5. Anglo - Sakson Ekolü Karşısında Kamu Hukuku ve Genel Kamu Hukuku
2.5.1. İngiltere ve ABD'de Kamu Hukuku ve Genel Kamu Hukuku
2.5.2. Genel Kamu Hukukuna İlişkin Sorunlar
3. Sonuç

KAYNAKÇA