Çocuk suçluluğu; nedenleri, risk faktörleri, koruyucu faktörler bakımından kriminoloji alanında en çok işlenen konulardan biridir. Alkolün suça sürüklenen çocuklar üzerindeki etkileri ise birçok açıdan tartışmalıdır. Alkol kullanımının çocuklar için yasak bir davranış olması alkolün psikofarmakolojik etkileriyle birlikte göz önüne alındığında bu davranış hem neden hem de sonuç olabilmektedir. Bunun yanı sıra, alkol kullanımının toplumsal etkileri bu ilişkiyi grift bir hale getirmektedir. Kitapta ilk olarak alkol kullanımı ve kural dışı davranış arasındaki ilişkinin teorik açıklamalarına yer verilerek tartışmalı noktalar ortaya konmuştur. Ardından ise, çocukların hırsızlık, şiddet, vandalizm gibi davranışları üzerinde alkol kullanımının ne derece etkisi olduğu ampirik olarak test edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. ÇOCUK
1.2. KURAL DIŞI DAVRANIŞ
1.2.1. Sapma Davranışı
1.2.2. Kural Dışı Davranış
1.3. ALKOL KAVRAMI
1.3.1. Kimyasal Sınıflandırma
1.3.2. Psikoaktif Maddeler İçindeki Yeri
1.3.3. Alkolle İlişkili Diğer Kavramlar

İKİNCİ BÖLÜM
TEORİK ÇERÇEVE
2.1. ALKOL KULLANIMI VE SUÇ ARASINDAKİ İLİŞKİ
2.1.1. Alkol Kullanımı ve Suç Davranışı Arasındaki İlişkiyi Açıklayan Modeller
2.2. ÇOCUKLARDA ALKOL KULLANIMI
2.2.1. Çocuklarda Alkol Kullanım Yaygınlığı
2.2.2. Çocuklarda Deneysel Alkol Kullanımını Açıklayan Teoriler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARAŞTIRMA KONUSU, AMACI VE YÖNTEMİ
3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI
3.1.1. Konu
3.1.2. Amaç
3.2. LİTERATÜR BULGULARI
3.3. GEREKÇE
3.4. ARAŞTIRMA DESENİ
3.4.1. Uluslararası Suçluluk Öz Bildirim Çalışması (ISRD)
3.4.2. Örneklem
3.5. HİPOTEZLER
3.6. DEĞİŞKENLER
3.6.1. Bağımsız Değişken
3.6.2. Bağımlı Değişkenler
3.6.3. Ortak Değişkenler
3.7. ANALİZ PLANI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BULGULAR
4.1. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ
4.2. BETİMLEYİCİ ANALİZ BULGULARI
4.2.1. Gözlemlenen/Ortak Değişkenler
4.2.2. Bağımsız Değişken
4.2.3. Bağımlı Değişkenler
4.3. EĞİLİM SKORU EŞLEŞTİRMESİ
4.3.1. Rastlantısal Kontrollü Deneyler ve Gözleme Dayalı Çalışmalarda Nedensellik
4.3.2. Eğilim Skoru Eşleştirmesi: Tanım ve Amaç
4.3.3. Eğilim Skorunun Hesaplanması
4.3.4. Ortak Destek
4.3.5. Eşleştirme
4.3.6. Eşleştirmenin Başarısının Değerlendirilmesi
4.3.7. Ortalama Müdahale Etkisi
4.4. UYGULAMA
4.4.1. Eğilim Skorunun Hesaplanması
4.4.2. Ortak Destek
4.4.3. Eşleştirmenin Başarısının Değerlendirilmesi
4.4.4. Eşleştirme
4.4.5. Modelin Anlamlılığının Testi ve Açıklama Kapasitesi
4.4.6. Ortalama Müdahale Etkisi
4.4.7. Duyarlılık Testi

BEŞİNCİ BÖLÜM
TARTIŞMA
5.1. HİPOTEZLERİN TEST EDİLMESİ
5.2. DEĞERLENDİRME
SONUÇ

KAYNAKÇA
EKLER