Milletlerarası ticari tahkimde tarafların usule ilişkin konularda irade serbestisine sahip oldukları kabul edilse de irade serbestisinin kapsamı, irade serbestisini sınırlayan kriterler ve bu kriterlerin etkileri hakkında doktrin ve uygulamada birçok farklı görüş bulunmaktadır. Konu hakkında yeknesak hükümlerin ortaya konulması amacıyla eser kapsamında öncelikle, usuli irade serbestisinin kaynağı araştırılmaktadır. Ardından usuli irade serbestisini kısıtlayan kriterler, kriterlerin ortak noktaları ve kriterlerin arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların nasıl çözümlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Son olarak da bu kriterler ile tarafların tercihlerinin nasıl kısıtlandığı, tahkim kurumlarının ve hakemlerin tahkim yargılamalarını bu kriterler kapsamında nasıl yürütecekleri ve mahkemelerde hakimlerin tahkim yargılamaları veya hakem kararları hakkında karar verirken bu kriterleri nasıl değerlendirmeleri gerektiği incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Tanımı ve Kaynağı
I. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Tanımı ve Tarihçesi
A. Milletlerarası Ticari Tahkimin Kısa Tanımı
B. Milletlerarası Ticari Tahkimde İrade Serbestisinin Kısa Tarihçesi
II. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Kaynağı
A. Genel Bilgi
B. Lex Arbitri Olarak Tahkim Yeri Hukukunun Dikkate Alınması
C. Lex Arbitri Olarak Taraflarca Seçilen Hukukun Dikkate Alınması
D. Milletlerarası Düzenlemelerde Lex Arbitrinin Tespiti
III. Değerlendirme

İkinci Bölüm
Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Sınırlandırılma Sebepleri ve Kriterleri
I. Genel Bilgi
II. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Sınırlandırılmasının Sebepleri
A. Adil Yargılanmaya İlişkin Asgari Usuli Garantilerin Sağlanması
B. İcra Edilebilir Hakem Kararlarının Verilmesi
C. Bir Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Tahkim Yargılamasının Korunması
D. Tahkim Yargılamasının Taraflarının Korunması
E. Tahkim Yargılamasına Taraf Olmayanların Korunması
III. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisini Sınırlayan Düzenlemeler
A. Genel Bilgi
B. Milletlerarası Anlaşmalar
C. Ticari Tahkime Dair Milletlerarası Kurumların Düzenlemeleri
D. Milli Düzenlemeler
E. Lex Proceduralia
IV. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Sınırlandırılma Kriterleri
A. Genel Bilgi
B. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisini Sınırlayan Prensipler
C. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisini Sınırlayan Kurallar
V. Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisini Sınırlayan Kriterlere İlişkin İhtilaflar
VI. Değerlendirme

Üçüncü Bölüm
Milletlerarası Ticari Tahkimde Usuli Konularda İrade Serbestisinin Kapsamının Belirlenmesi
I. Genel Bilgi
II. İrade Serbestisinin Kapsamının Taraflarca Belirlenmesi
A. Genel Bilgi
B. Tahkim Yargılamasının Usulüne İlişkin Anlaşma
C. Tahkim Yargılamasının Usulüne İlişkin Anlaşmanın Unsurları
D. Tahkim Yargılamasının Usulüne İlişkin Anlaşma Kapsamında Taraflarca Yapılabilecek Tercihler
E. Tahkim Yargılamasının Usulüne İlişkin Anlaşmanın İçeriği
F. Tahkim Yargılamasının Usulüne İlişkin Anlaşmanın Yapılma Zamanı
III. İrade Serbestisinin Kapsamının Tahkim Kurumu veya Hakem Kurulu Tarafından Belirlenmesi
A. Genel Bilgi
B. İrade Serbestisinin Kapsamının Tahkim Kurumu Tarafından Belirlenmesi
C. İrade Serbestisinin Kapsamının Hakem Kurulu Tarafından Belirlenmesi
IV. İrade Serbestisinin Kapsamının Mahkeme Tarafından Belirlenmesi
A. İrade Serbestisinin Kapsamının Tahkim Yargılaması Başında veya Devam Ederken Mahkeme Tarafından Belirlenmesi
B. İrade Serbestisinin Kapsamının Hakem Kararı Verildikten Sonra Mahkeme Tarafından Belirlenmesi
V. Değerlendirme
Sonuç

Kaynakça
Kararlar