Haksız rekabet hukukunun amacı tüm katılımcıların menfaatine olacak biçimde dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için haksız rekabet eylemine karşı bir takım önleyici ve giderici hukuki çareler öngörülmüştür. Bu çarelerden biri de çalışmamızın konusunu oluşturan eski hale iadedir. Eski hale iade vasıtasıyla haksız rekabet dolayısıyla bozulan rekabet ortamının ihlalden önceki duruma döndürülmesi mümkündür. Çalışmada ilk olarak haksız rekabet hukukuna ilişkin genel açıklamalar ve tartışmalar incelenmiş olup ardından eski hale iade kapsamında ihlalin durumuna göre istenebilecek talepler olan maddi durumun ortadan kaldırılması, yapılan beyanların düzeltilmesi ile malların ve araçların imhası talepleri açıklanmıştır. Bu taleplerin amacı, kapsamı, insan hakları karşısında sınırı, icrası ve benzer kurumlarla ilişkisi incelenmiştir. Nihayet, tek başına bir dava çeşidi olan eski hale iade davası üzerinde durulmuş, davanın özellikleri usul hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HAKSIZ REKABET KAVRAMI VE UYGULAMA ALANI
1.1. Haksız Rekabet Kavramı ve Hukuki Niteliği
1.2. Haksız Rekabet Hukukunun Tarihsel Gelişimi
1.3. Haksız Rekabet Hukukunun Amacı
1.4. Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulama Alanı
1.4.1. TTK'da Yer Alan Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulama Alanı
1.4.2. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı
1.4.3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerinin Uygulama Alanı
1.4.4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı
1.4.5. Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı ve Tescilli Sınai Haklarda Taleplerin Yığılması Sorunu

İKİNCİ BÖLÜM
ESKİ HALE İADE TALEBİ
2.1. Eski Hale İade Kavramı
2.2. Eski Hale İade Talebinin Hukuki Niteliği
2.2.1. Genel Olarak
2.2.2. Eski Hale İade Talebi ile Aynen Tazmin Müessesesinin Karşılaştırılması
2.3. Eski Hale İade Talebinin İçeriği
2.3.1. Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Talebi
2.3.2. Yapılan Beyanların Düzeltilmesi Talebi
2.3.3. Malların ve Araçların İmhası Talebi
2.4. Eski Hale İade Talebinin Benzer Taleplerle İlişkisi
2.4.1. Haksız Rekabetin Men'i Talebi ile İlişkisi
2.4.2. Maddi Tazminat Talebi ile İlişkisi
2.4.3. Hükmün İlanı Talebi ile İlişkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESKİ HALE İADE DAVASI
3.1. Eski Hale İade Davasının Niteliği
3.2. Eski Hale İade Davasının Tarafları
3.2.1. Davacı
3.2.2. Davalı
3.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme
3.3.1. Görevli Mahkeme
3.3.2. Yetkili Mahkeme
3.4. İhtiyati Tedbir
3.5. Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk
3.6. Zamanaşımı
SONUÇ

KAYNAKÇA