Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının yedinci basısının tükenmesi üzerine sekizinci bası yayına hazırlanmıştır. Bu basıda da asıl amaç, icra ve iflas hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, geniş Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları atfına ve ayrıntılı tartışmalara yer verilmemiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GENEL BİBLİYOGRAFYA

Birinci Bölüm
İCRA HUKUKU

§1.İCRA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§2.İCRA TEŞKİLATI (İcra Organları)

§3.ŞİKAYET

§4.İCRA HARÇ VE GİDERLERİ

§5.TEBLİGAT, SÜRELER, TATİL VE TALİK HALLERİ

§6.İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI VE TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

§7.GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİP TALEBİ

§8.GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİ VE ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

§9.İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

§10.İTİRAZIN KALDIRILMASI (m. 68-70)

§11.MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI (m. 72)

§12.İCRA TAKİBİNİN İPTAL VE ERTELENMESİ (m. 71)

§13.MAL BEYANI (m. 74-77)

§14.HACİZ

§15.HACZE İŞTİRAK (m. 100, 101)

§16.HACİZDE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ (m. 96-99)

§17.BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ

§18.SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME) (m. 106-137)

§19.İHALENİN FESHİ (m. 134)

§20.PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ÖDENMESİ) (m. 138-144/a)

§21.BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI (m. 143)

§22.ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP (7155 s. K.)

§23.KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP (m. 167-176/b)

§24.KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ (m. 269-276)

§25.İLAMLI İCRA (m. 24-41)

§26.REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP (m. 145-153)

§27.İHTİYATİ HACİZ (m. 257-268)

§28.DENİZ İCRA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

§29.KAMU İCRA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İkinci Bölüm
İFLAS HUKUKU

§1.İFLASA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

§2.İFLAS YOLLARI

§3.İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI

§4.İFLAS TASFİYESİ

§5.İFLASIN KALDIRILMASI (m. 182)

§6.PARAYA ÇEVİRME PAYLAŞTIRMA VE İFLASIN KAPANMASI

Üçüncü Bölüm
KONKORDATO

§1.KONKORDATO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

§2.ADİ KONKORDATO (İFLAS DIŞI KONKORDATO)

§3.İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO

§4.MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Dördüncü Bölüm
SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

§1.GENEL OLARAK YENİDEN YAPILANDIRILMA

§2.YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI

§3.PROJENİN ALACAKLILARLA MÜZAKERESİ VE OYLAMA

§4.YENİDEN YAPILANDIRMA PROJESİNİN MAHKEMECE TASDİKİ VE TASDİKİN SONUÇLARI

§5.YENİDEN YAPILANDIRMANIN FESHİ, PROJENİN TADİLİ VE İHLALİ

Beşinci Bölüm
İPTAL DAVASI

§1.GENEL OLARAK

§2.İPTALE TABİ TASARRUFLAR (m. 278-280)

§3.İPTAL DAVASINDA YARGILAMA

§4.İPTAL DAVASININ SONUÇLARI (m. 283)

Altıncı Bölüm
İCRA SUÇLARININ GENEL ESASLARI

§1.GENEL OLARAK

§2.İCRA SUÇLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ

§3.YARGILAMA

KAVRAM FİHRİSTİ