Müflisin haczedilebilir nitelikteki tüm malvarlığı değerlerinin paraya çevrilerek bütün alacaklıların tatmininin hedeflendiği iflas hukukunda, paylaştırmanın önemi büyüktür. İflasta paylaştırma, yalnız masaya dahil malvarlığı değerlerinin paraya çevrilmesi neticesinde elde edilmiş olan bedelin alacaklılara dağıtılmasından ibaret görülmemelidir. Paranın alacaklılara dağıtılması için sıra cetveli, pay cetveli ve son hesap işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması; kural olarak bu işlemlere karşı başvurulabilecek müracaat yollarına ilişkin yargılamaların neticelenmesi gerekir. Biz bu çalışmayla iflasta paylaştırmaya ilişkin düşüncelerimizi, paylaştırmanın tüm bu işlemler ve müracaat yollarını kapsayacak şekilde geniş değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle, ortaya koymaya çalıştık.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İFLASTA PAYLAŞTIRMA KAVRAMI VE SIRA CETVELİ
§1. İFLASTA PAYLAŞTIRMA KAVRAMI
I. GENEL OLARAK
II. İFLAS HUKUKUNDAKİ PAYLAŞTIRMANIN İCRA HUKUKUNDAKİ PAYLAŞTIRMAYLA KARŞILAŞTIRILMASI
III. PAYLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. İFLASTA PAYLAŞTIRMAYA HAKİM OLAN İLKELER
V. PAYLAŞTIRMA YAPMAYA YETKİLİ MERCİ
VI. PAYLAŞTIRMANIN ŞARTLARI
§2. SIRA CETVELİ
I. KANUNİ DÜZENLEME
II. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENME ŞARTLARI
III. SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYEN MERCİ
IV. SIRA CETVELİNİ DÜZENLEME SÜRESİ VE BU SÜRENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
V. ALACAK KAYIT TALEPLERİNİN MASAYA BİLDİRİLMESİ VE İNCELENMESİ
VI. SIRA CETVELİNİN İŞLEVİ
VII. SIRA CETVELİNİN İÇERİĞİ VE ŞEKLİ
VIII. SIRA CETVELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
IX. SIRA CETVELİNE KABUL EDİLEN ALACAKLAR
X. SIRA CETVELİNİN OLUŞTURULMASI
XI. SIRA CETVELİNİN İLANI VE BİLDİRİLMESİ

İKİNCİ BÖLÜM
SIRA CETVELİNE KARŞI MÜRACAAT YOLLARI
§3. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI
I. GENEL OLARAK
II. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ TÜRLERİ
III. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
IV. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ TALEP SONUCUNUN NİTELİĞİ BAKIMINDAN TÜRÜ
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
VI. DAVANIN AÇILMA SÜRESİ
VII. DAVANIN TARAFLARI
VIII. DAVANIN SEBEBİ
IX. DAVANIN KONUSU
X. DAVA KONUSUNUN DEĞERİ
XI. DAVALININ KARŞI DAVA AÇIP AÇAMAYACAĞI SORUNU
XII. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURULMASININ BİR DAVA ŞARTI OLUP OLMADIĞI SORUNU
XIII. SIRA CETVELİNE ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASININ SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ GÖRÜLMESİNİ ETKİLEYİP ETKİLEMEYECEĞİ SORUNU
XIV. DAVA AÇILMASININ PAYLAŞTIRMAYA ETKİSİ
XV. YARGILAMA USULÜ
XVI. İSPATA İLİŞKİN HUSUSLAR VE DELİLLER
XVII. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI NETİCESİNDE VERİLEBİLECEK KARARLAR
XVIII. YARGILAMA MASRAFLARI
XIX. KANUN YOLU VE KANUN YOLUNA BAŞVURUNUN PAYLAŞTIRMA SÜRECİNE ETKİSİ
§4. SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKAYET YOLU
I. ŞİKAYET YOLUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDAN FARKI
II. ŞİKAYETİN KONUSU
III. ŞİKAYET SEBEPLERİ
IV. ŞİKAYET YARGILAMASININ TARAFLARI
V. ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURUDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
VI. ŞİKAYET SÜRESİ
VII. ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ VE ETKİSİ
VIII. ŞİKAYETTE YARGILAMA USULÜ
IX. ŞİKAYET YARGILAMASI SONUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR
X. KANUN YOLLARI VE KANUN YOLLARINA BAŞVURUNUN PAYLAŞTIRMAYA ETKİSİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PAY CETVELİ VE SON HESABIN DÜZENLENMESİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI BİR MÜRACAAT YOLU OLARAK ŞİKAYET
§5. PAY CETVELİ VE SON HESABIN DÜZENLENMESİ
I. PAY CETVELİ KAVRAMI VE PAY CETVELİNİN İÇERİĞİ
II. PAY CETVELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
III. PAY CETVELİNİN İŞLEVİ
IV. PAY CETVELİNİN DÜZENLENME ZAMANI
V. PAY CETVELİNİ DÜZENLEYEN MERCİ
VI. GEÇİCİ PAYLAŞTIRMA
VII. PAY CETVELİ OLUŞTURULMASININ ŞARTLARI
VIII. PAY CETVELİNİN DÜZENLENMESİ
IX. SON HESAP KAVRAMI, İÇERİĞİ VE DÜZENLENMESİ
X. PAY CETVELİ VE SON HESABIN İFLAS DAİRESİNE BIRAKILMASI VE ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ
§6. PAY CETVELİ VE SON HESABA KARŞI MÜRACAAT YOLU OLARAK ŞİKAYET
I. GENEL OLARAK
II. ŞİKAYETİN KONUSU
III. ŞİKAYET SEBEPLERİ
IV. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI AÇMAMIŞ VEYA SIRA CETVELİNE ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURMAMIŞ ALACAKLILARIN PAY CETVELİ VE SON HESABA KARŞI ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURUP BAŞVURAMAYACAĞI SORUNU
V. ŞİKAYET YARGILAMASININ TARAFLARI
VI. ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURUDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
VII. ŞİKAYET SÜRESİ
VIII. ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ VE ŞİKAYETİN PARALARIN DAĞITILMASINA ETKİSİ
IX. ŞİKAYETTE YARGILAMA USULÜ
X. ŞİKAYET NETİCESİNDE VERİLECEK KARAR
XI. ŞİKAYET NETİCESİNDE VERİLEN KARARA KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞI SORUNU
SONUÇ

KAYNAKÇA