Eserin ilk basısı Kanun'un yürürlüğünü takiben Eylül 2017'de yayımlanmıştır. Mevzuat kitabımızın ikinci basısı Eylül 2019 tarihli olup, ilk basıda olduğu gibi, SMK, madde gerekçeleriyle birlikte sunulmuş, ilave olarak sadece marka ve ortak hükümler açısından değil, diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin hükümleri de kapsayacak şekilde Kanun'un tüm maddeleri açısından ilgili içtihatlara yer verilmiş ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere atıflarda bulunulmuştur. Bunların yanı sıra, eserde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin diğer Türk hukuku düzenlemelerinin güncel metinleri ve bu alanda birçoğuna Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası düzenlemeler ve aynı zamanda SMK'nın markaya ilişkin hükümleri açısından mehaz nitelikteki güncel Avrupa Birliği düzenlemeleri olan Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 2015/2436 sayılı ile Avrupa Birliği Markası Hakkında 2017/1001 sayılı Tüzük'ün Türkçe çevirisi de yer almaktadır. İkinci basıdan bu yana geçen süre içerisinde sınai mülkiyet hukuku alanında gerek kanuni gerekse içtihadi düzeyde yaşanan yenilik ve değişiklikler, bu eserin de önemli ölçüde değişikliğe uğramasını ve güncelleştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede, geçen süre içerisinde SMK hükümlerini konu alan Yargıtay ve BAM kararları büyük bir titizlikle incelenerek önem taşıyan içtihatlar tespit edilmiş ve okuyucuya kolaylık saglaması amacıyla günümüzden geçmişe doğru tarih sırasıyla ilgili maddeler altına işlenmiştir. Önceki basılardan farklı olarak sadece SMK değil, sınai mülkiyet hukuku alanındaki diğer kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine de yer verilerek çalışmanın kapsamı genişletilmiş ve zenginleştirilmiştir. Eserden daha iyi yararlanılabilmesi icin ayrıntılı şekilde düzenlenen "Kavramlar Dizini"ne yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

KARŞILAŞTIRMALI TABLO

SINAİ MÜLKİYET KANUNU

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

BİRİNCİ KİTAP
Marka

BİRİNCİ KISIM
Marka Hakkı ve Kapsamı

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

İKİNCİ BÖLÜM
Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

DÖRDÜNCÜ KISIM
Lisans

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük ve İptal

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz

YEDİNCİ KISIM
Garanti Markası ve Ortak Marka

İKİNCİ KİTAP
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BİRİNCİ KISIM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

İKİNCİ KISIM
Başvuru ve İtirazlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu

İKİNCİ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

ÜÇÜNCÜ KISIM
Tescil ve Değişiklik Talepleri

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

BEŞİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

İKİNCİ BÖLÜM
Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme

ALTINCI KISIM
Hakka Tecavüz

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Tasarım

BİRİNCİ KISIM
Tasarım Hakkı ve Kapsamı

İKİNCİ KISIM
Başvuru, İnceleme ve Tescil

BİRİNCİ BÖLÜM
Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

İKİNCİ BÖLÜM
Tescil ve Yayım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yenileme

ÜÇÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışanların Tasarımları

BEŞİNCİ KISIM
Lisans

ALTINCI KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

YEDİNCİ KISIM
Tasarım Hakkına Tecavüz

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Patent ve Faydalı Model

BİRİNCİ KISIM
Patent Hakkı

BİRİNCİ BÖLÜM
Patentlenebilirlik Şartları

İKİNCİ BÖLÜM
Patent Hakkının Kapsamı

İKİNCİ KISIM
Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Rüçhan Hakkı

İKİNCİ BÖLÜM
Patentin Verilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

ÜÇÜNCÜ KISIM
Patent Sürecine İlişkin İşlemler

DÖRDÜNCÜ KISIM
Hak Sahipliği ve Gasp

BEŞİNCİ KISIM
Çalışanların Buluşları

ALTINCI KISIM
Ek ve Gizli Patent

YEDİNCİ KISIM
Lisans

BİRİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Dayalı Lisans

İKİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Lisans

SEKİZİNCİ KISIM
Hakkın Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Hükümsüzlük

İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

DOKUZUNCU KISIM
Patent Hakkına Tecavüz

ONUNCU KISIM
Faydalı Model

BEŞİNCİ KİTAP
Ortak ve Diğer Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

İKİNCİ KISIM
Diğer Hükümler

İLGİLİ KANUNLAR-CB KARARNAMESİ

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

TEBLİĞ-KILAVUZ

İLGİLİ ULUSLARARASI MEVZUAT

KAVRAM DİZİNİ