Türk Borçlar Kanunu'nun 440. ve 441. maddeleri uyarınca işçinin ölümüyle iş sözleşmesi sona ererken, işverenin ölümü halinde kural olarak iş sözleşmesi işverenin mirasçılarıyla devam eder. İş sözleşmesinin ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulması halinde ise işverenin ölümü iş sözleşmesini sona erdirir. Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan söz konusu hükümlerde iş sözleşmesinin işçinin ölümüyle sona ermesi halinde, işçinin kanunda belirtilen yakınlarına ölüm ödemesi yapılacağı, işverenin ölümüyle sözleşmenin sona ermesi halinde ise işçinin, işverenin mirasçılarından sözleşmenin süresinden önce sona ermesi nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep edebileceği düzenlenmiştir. Bireysel iş kanunlarına tabi işçiler için ise belirtilen hükümlerin uygulanması, tabi olunan kanunda bu konuda bir boşluk bulunması halinde mümkündür. Bu nedenle ilgili kanun hükümlerinin değerlendirilmesi ve bir boşluk bulunması halinde genel kanun niteliğinde olan Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ ÖLÜMÜ, ÖLÜM KARİNESİ NEDENİYLE ÖLMÜŞ SAYILMASI VEYA GAİPLİĞİ
I. Ölüm ve Ölümle Benzer Hukuki Sonuçlar Doğuran Haller
A. Ölüm
B. Ölüm Karinesi
C. Gaiplik
II. Tarafların Ölümünün, Ölüm Karinesi Nedeniyle Ölmüş Sayılmasının veya Gaipliğinin İş Sözleşmesine Etkisi
A. İşçinin Ölümünün, Ölüm Karinesi Nedeniyle Ölmüş Sayılmasının veya Gaipliğinin İş Sözleşmesine Etkisi
B. İşverenin Ölümünün, Ölüm Karinesi Nedeniyle Ölmüş Sayılmasının veya Gaipliğinin İş Sözleşmesine Etkisi
C. Tarafların Ölümü, Ölüm Karinesi Nedeniyle Ölmüş Sayılması veya Gaipliği Halinde Bazı Özel Durumların Değerlendirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ VEYA GAİPLİK NEDENİYLE SONA ERMESİNİN İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI
I. İş Sözleşmesinin İşçinin Ölümüyle Sona Ermesi Halinde Hak Kazanılacak Ölüm Ödemesi
A. Hak Kazanma Koşulları
B. Ölüm Ödemesinin Miktarı
C. Hak Sahibi Kişiler
D. Ölüm Ödemesinden Sorumluluk
E. Ölüm Ödemesine İlişkin Hükümlerin Bireysel İş Kanunlarına Tabi İşçilere Uygulanabilirliği
F. Faiz
G. Zamanaşımı
II. İş Sözleşmesinin İşverenin Ölümüyle Sona Ermesi Halinde Ödenecek Tazminat
A. Hak Kazanma Koşulları
B. Tazminatın Miktarı
C. Tazminattan Sorumluluk ve Hak Sahibi Kişiler
D. Tazminatın Bireysel İş Kanunlarına Tabi İşçilere Uygulanabilirliği
E. Faiz
F. Zamanaşımı
III. İş Sözleşmesinin Ölüm, Ölüm Karinesi veya Gaiplik Nedeniyle Sona Ermesi Halinde Hak Kazanılan Diğer İşçilik Alacakları
A. Kıdem Tazminatı
B. Yıllık İzin Ücreti

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ VEYA GAİPLİK NEDENİYLE SONA ERMESİNİN MEDENİ YARGILAMA HUKUKU BAKIMINDAN BAZI SONUÇLARI
I. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk
A. Genel Olarak
B. Arabuluculuğa Başvuru
C. Yetkili Arabulucu
D. Arabuluculuk Toplantısı
E. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi
F. Taraflardan Birinin Arabuluculuk Sürecinde Ölümü
G. Taraflardan Birinin Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesinden Sonra Ölmesi
II. Görevli ve Yetkili Mahkeme
A. Görevli Mahkeme
B. Yetkili Mahkeme
C. İş Sözleşmesinin Ölüm Karinesi ve Gaiplik Halinde Talep Edilebilecek Alacaklar Yönünden Görevli ve Yetkili Mahkeme
III. Kanun Yolu
A. Genel Olarak
B. İstinaf
C. Temyiz
D. Yargılamanın İadesi
SONUÇ

KAYNAKÇA