1982 Anayasası metninde fren ve denge mekanizması açısından en radikal değişiklik, 16.04.2017 tarihli referandumda onaylanan 21.01.2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonrası yeniden şekillenen parlamentonun idareyi denetlemedeki rolü, bu çalışmada ana hatlarıyla sunulmaya çalışılmıştır.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
PARLAMENTO TARAFINDAN DENETİM
I. ANAYASAL DENETİM YOLLARI
A. Yazılı Soru
B. Genel Görüşme
C. Meclis Araştırması
D. Meclis Soruşturması ve Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
II. DAİMİ MECLİS KOMİSYONLARI
A. Dilekçe Komisyonu
B. Plan ve Bütçe Komisyonu
C. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
D. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
III. 2017 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ

İkinci Bölüm
PARLAMENTOYA BAĞLI DENETİM
I. GENEL OLARAK KAMU DENETÇİLİĞİ
A. Tarihsel Süreç
B. Özellikleri
II. OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
A. Başdenetçilik
B. Genel Sekreterlik
III. BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ
A. Başvuru Usulü
B. İnceleme Usulü
IV. ÇALIŞMALARININ SONUCU
A. Karar Türleri
B. Karar ve Raporlarının Hukuki Niteliği
V. 2017 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ

Üçüncü Bölüm
PARLAMENTO ADINA DENETİM
I. GENEL OLARAK SAYIŞTAY
A. Tarihsel Süreç
B. Özellikleri
C. Örgüt Modelleri
II. OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
A. Oluşumu
B. Meslek Mensuplarına İlişkin Diğer Hususlar
C. Görevleri, Yetkileri ve İlgili Hükümler
III. ÇALIŞMALARININ SONUCU
A. Hesap Yargılaması
B. Raporlama
IV. 2017 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ

KAYNAKÇA