Elinizdeki eserde uluslararası örgütlerin sorumluluğu temel başlığı altında örgütlerin askeri faaliyetlerinden sorumluluğu meselesi incelenmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, askeri faaliyet yürüten uluslararası örgütler ile devletlerin sorumluluklarına ilişkin mevcut düzenlemelerin, uluslararası örgütlerin askeri faaliyetlerinden sorumluluklarına uygulanabilirliği ve uygulamadaki sorunlar incelenmiştir. Bu amaçla, uluslararası örgütlerin sorumluluğuna ilişkin temel meselelere ve 2011 yılında kabul edilen Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddeler kapsamında değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca uluslararası hukukta örgütlerin askeri faaliyetlerine ilişkin hukuki alt yapı ve uygulamaya değinilerek, mahkeme içtihatları ve uygulamadaki durum çerçevesinde, örgütlerin askeri faaliyetlerinden sorumluluklarına ilişkin hukuki boşlukların doldurulması için birtakım öneriler sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Uluslararası Hukukta Sorumluluk, Uluslararası Örgütler, Örgütlerin Askeri Faaliyetleri ve Uygulanacak Hukuk
I. Uluslararası Hukukta Sorumluluk Kavramı ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu
A. Uluslararası Sorumluluk Kavramı
B. Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu
II. UÖSİTM'nin Hazırlanması ve Kapsamı
A. UÖSİTM'nin Hazırlanması
B. UÖSTİM'nin Kapsamı
III. Uluslararası hukuka göre uluslararası örgütlerin kuvvet kullanması ve yetkilendirilmesi
IV. Uluslararası Kuvvet ve Askeri Faaliyetler Kavramı ve Kapsamı
A. Uluslararası Kuvvet Kavramı
B. Askeri Faaliyet Kavramı
C. Özel Askeri ve Güvenlik Şirketleri
V. Uluslararası Örgütlerin Askeri Faaliyetlerine Uygulanacak Hukuk Kuralları
A. Uluslararası Hukukun Uluslararası Örgütleri Bağlaması
B. Uluslararası İnsancıl Hukukun Örgütlerin Askeri Faaliyetlerine Uygulanabilirliği
C. Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Örgütlerin Askeri Faaliyetlerine Uygulanabilirliği

İkinci Bölüm
UÖSİTM Çerçevesinde Örgütlerin Sorumluluğunun Esas İlkeleri
I. Kavramsal Açıdan Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemi
A. Genel İlkeler
B. Hukuka Aykırı Eylemin Örgüte Atfedilmesi
C. Uluslararası Örgütün Uluslararası Yükümlülüğünün İhlali
D. Uluslararası Örgütün Devlet veya Diğer Bir Uluslararası Örgütün Eyleminden Kaynaklanan Sorumluluğu
E. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller
II. Uluslararası Örgütün Uluslararası Hukuk Sorumluluğunun Kapsamı
A. Genel İlkeler
B. Zararın Giderilmesi
C. Uluslararası Hukukun Emredici Kurallarının Ağır İhlalleri
III. Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Sorumluluklarının Uygulanması
A. Sorumluluğa Başvurma
B. Karşı Önlemler
IV. Devletin Bir Uluslararası Örgütün Eyleminden Kaynaklanan Sorumluluğu
A. Uluslararası Örgütün Hukuka Aykırı Bir Eylemi İşlemesinde Devletin Yardımı ve Desteği, Kontrolü ve Yönlendirmesi veya Zorlaması Durumları
B. Bir Uluslararası Örgüt Üyesi Olan Devletin Uluslararası Yükümlülüklerinden Kaçınması
C. Uluslararası Örgüt Üyesi Bir Devletin O Örgütün Uluslararası Hukuka Aykırı Eyleminden Kaynaklanan Sorumluluğu
V. Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğuna İlişkin Taslak Maddelere İlişkin Genel Hükümler

Üçüncü Bölüm
Uluslararası Örgütlerin Askeri Faaliyetleri Kuramsal Çerçeve ve Uygulama
I. BM'nin Askeri Faaliyetleri
A. Güvenlik Konseyinin BM Organlarını Yetkilendirmesi
B. BM Organlarının Askeri Faaliyetleri ve BM Barış Gücü
C. BM Üye Devletlerinin Yetkilendirilmesi
II. BM Dışındaki Uluslararası Örgütlerin (Bölgesel Düzenlemelerin) Askeri Faaliyetleri
A. BM Dışındaki Uluslararası Örgütlerin (Bölgesel Düzenlemelerin) Yetkilendirilmesi
B. BM Dışındaki Uluslararası Örgütlerin (Bölgesel Düzenlemelerin) Barış Gücü

Dördüncü Bölüm
UÖSİTM'nin Uluslararası Örgütlerin Askeri Faaliyetlerine Uygulanmasına İlişkin Hukuki Meseleler
I. Uluslararası Örgütlerin Askeri Faaliyetlerden Sorumlu Tutulmasına İlişkin Yapısal ve Yargısal Meseleler
A. Uluslararası Mekanizmalar/Uluslararası Mahkemeler
B. Uluslararası Mekanizmalar/Örgüt İçi Mekanizmalar
C. Ulusal Mekanizmalar ve Uluslararası Örgütlerin Yargı Bağışıklığı
II. Uluslararası Örgütler ile Üye Devletlerin Sorumluluğu Meselesi ve Uygulama
A. Uluslararası Örgütler ve Üye Devletler Arasındaki Sorumluluk Paylaşımı
B. Eylemin Atfedilmesi
C. BM ve Diğer Uluslararası Örgüt Uygulamaları ve Lex Specialis
Sonuç ve Değerlendirme

Kaynakça