"Yargı Kararları Sempozyumu-I: Eşya Hukuku" isimli sempozyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 7 Mayıs 2021'de düzenlenmiştir. Sempozyum, tebliğ çağrısı usulü ile yapılmıştır. Gelen tebliğ özetleri; Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Prof. Dr. Haluk N. Nomer, Prof. Dr. Burak Özen, Prof. Dr. Bilgehan Çetiner, Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, Doç. Dr. Aslı Makaracı Başak, Doç. Dr. Yalçın Tosun ve Doç. Dr. Ece Baş Süzel'den oluşan Hakem Heyeti tarafından denetimden geçirilmiş ve kabul edilen tebliğ özetleri Sempozyum'da sunulmuştur. Bu eser, söz konusu tebliğlerin tam metinlerinden oluşmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Boşanma Protokollerinin Paylı Mülkiyette Paylaşmayı İsteme Hakkına Etkisi
Dr. Barış Demirsatan

Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazlar Bakımından Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Yönündeki Yargıtay İçtihadının Değerlendirilmesi
Dr. Caner Taşatan

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Aile Konutu Şerhi Engeli: Anayasa Mahkemesinin Feridun Çalışkan ve Diğerleri Kararı
Dr. Şebnem Nebioğlu Öner

Fiili Taksim Bir Paylaşma Engeli Teşkil Eder Mi?
Dr. Öğr. Üyesi Şirin Aydıncık Midyat

Satış Yoluyla Paydaşlığın Giderilmesinde Taşınmaza Ait Pay Üzerindeki İntifa Hakkının Varlığına İlişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun Kararının ve TMK m. 700 Hükmünün Eleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Müge Ürem

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Taşınmaz Satış Vaadinin Tescilin Yolsuzluğuna Etkisine ve Süresi Geçmiş Şerhin Sonuçlarına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner

Yargıtay'ın Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yükleniciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilere Yönelik Yerleşik Kararlarının, Y. 23. Hd. 10.10.2019 ve E. 2016/6069 K.2019/4156 Sayılı Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ayşe Arat

Taşınmaz Mülkiyetinin Teminat Amaçlı İnançlı Devrine Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 18.02.2020 Tarihli ve E. 2018/1065 K. 2020/180 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Alperen Karaşahin

Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Kapsamında Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi'nin 26/12/2019 tarihli ve 2018/796E., 2019/589K. sayılı Kararının Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Gençer Özdemir

Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması Bakımından TMK m. 988 ve 989 Hükümlerinin Uygulama Alanının Değerlendirilmesi
Dr. Şeyda Dursun Karaahmetoğlu

Sahte Vekil ile Satım Sözleşmesi Akdetmiş Olan Alıcının Ödemiş Olduğu Semen Nedeniyle TMK m. 1007 Kapsamında Tazminat Talep Etmesi Mümkün Müdür?
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Başalp Yıldırım

Yargıtay Kararları Işığında Tapu Sicilini Düzeltme Davasında Husumet
Doç. Dr. Mehmet Akçaal