Dolaylı ayrımcılık yasağını konu edinmiş olan çalışma, eşitlik anlayışı ile ayrımcılık yasağı çerçevesinde nispeten yeni sayılabilecek dolaylı ayrımcılık yasağının toplumdaki dezavantajlı grupların maddi eşitliğe ulaşmaları için etkili bir hukuki araç olduğu iddiası üzerine kuruludur. Çalışma kapsamında, literatür incelemesi yöntemiyle dolaylı ayrımcılık yasağına ilişkin kavram analizi yapılmış, mevzuat tarama yöntemiyle normatif kapsam belirlenmiş ve tümevarım yöntemiyle dolaylı ayrımcılık yasağının toplumdaki dezavantajlı grupların maddi eşitliğe ulaşmaları bakımından Türkiye hukukunda etkili bir araç olup olmadığı test edilmiş ve dolaylı ayrımcılık yasağı, böylece kökenlerini oluşturan hukuk sistemleri, uluslararası insan hakları hukuku ve Türkiye hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Benzer davranışın farklı durumdakiler için eşitlik yerine ayrımcılık anlamı taşıyabileceğini gösteren bu çalışmayla, netice itibariyle Türkiye hukukunda dolaylı ayrımcılık yasağının toplumdaki "farklı" ve bu nedenle dezavantajlı grupların maddi eşitliğe ulaşmalarında etkili bir hukuki araç olmasına yönelik önerilere varılabilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
1. DOLAYLI AYRIMCILIK KAVRAMI VE DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
1.1. FARKLI EŞİTLİK ANLAYIŞLARI KAPSAMINDA DOLAYLI AYRIMCILIK KAVRAMI VE DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
1.1.1. Şekli Eşitlik Anlayışı: Benzerlik Yaklaşımı
1.1.2. Maddi Eşitlik Anlayışı: Farklılık Yaklaşımı ve Dezavantaj Yaklaşımı
1.1.3. Dolaylı Ayrımcılık Kavramını İçeren ve Dolaylı Ayrımcılık Yasağını Öngören Eşitlik Anlayışı
1.2. DOLAYLI AYRIMCILIK KAVRAMI VE DOLAYLI AYRIMCILIK BİÇİMLERİ
1.2.1. Dolaylı Ayrımcılık Kavramı
1.2.2. Dolaylı Ayrımcılık Biçimleri
1.3. DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞININ KÖKENLERİ
1.3.1. Dolaylı Ayrımcılık Yasağının İlk Görünümleri: "Gerçekte Eşitlik" Anlayışı
1.3.2. Dolaylı Ayrımcılık Yasağının Tanımlanması: Farklı Etkiden Kaynaklı Ayrımcılık Teorisi
1.3.3. Dolaylı Ayrımcılığın Avrupa Düzeyinde Yasaklanması
1.3.4. Dolaylı Ayrımcılığın Avrupa Birliği Hukukunda Yasaklanması

İKİNCİ BÖLÜM
2. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
2.1. AVRUPA KONSEYİ SİSTEMİNDE DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
2.1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
2.1.2. Avrupa Sosyal Şartı ile Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
2.1.3. Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
2.2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNDE DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
2.2.1. Birleşmiş Milletler Sistemindeki Genel Konulu İnsan Hakları Sözleşmelerinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı
2.2.2. Birleşmiş Milletler Sistemindeki Ayrımcılıkla Mücadele Konulu İnsan Hakları Sözleşmelerinde Dolaylı Ayrımcılık Yasağı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. TÜRKİYE HUKUKUNDA DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞI
3.1. TÜRKİYE HUKUKUNDA DOLAYLI AYRIMCILIĞI YASAKLAYAN YASAL DÜZENLEMELER
3.1.1. Anayasal Düzenlemeler Bağlamında Dolaylı Ayrımcılık Yasağı
3.1.2. Yasal Düzenlemeler Bağlamında Dolaylı Ayrımcılık Yasağı
3.2. TÜRKİYE HUKUKUNDA DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞININ DENETİMİ
3.2.1. Denetim Mekanizmaları
3.2.2. Denetim Mekanizmalarının Dolaylı Ayrımcılıkla Mücadele Yönünden Değerlendirilmesi
3.3. TÜRKİYE HUKUKUNDA DOLAYLI AYRIMCILIK YASAĞININ DEZAVANTAJLI GRUPLARIN MADDİ EŞİTLİĞE ULAŞMASI İÇİN ETKİLİ BİR ARAÇ OLMASINA YÖNELİK ÖNERİLER
3.3.1. Dolaylı Ayrımcılığı Yasaklayan Yasal Düzenlemelere Yönelik Öneriler
3.3.2. Dolaylı Ayrımcılık Yasağının Denetimini Gerçekleştiren Mekanizmalara Yönelik Öneriler
SONUÇ

KAYNAKÇA