Sözleşmeden haksız olarak dönüldüğü veya sözleşmenin haksız feshedildiği yargı uygulamasında ve öğretide sıklıkla karşılaşılan ifadeler olup bunlar pek çok uyuşmazlığın ana unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi adı verilen ve sözleşmeye aykırılık oluşturan bu durumlar Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde nitelendirilmiş olup ani edimli ve sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler açısından doğacak sonuçlar incelenmiştir. Böylece haksız sona erdirme şeklinde gerçekleşen sözleşmeye aykırılıklara uygulanacak hükümlere karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılarak dayanak kazandırılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Haksız Sona Erdirme Kavramı
I. Genel Olarak
II. Hukuki Fiiller Bakımından Yeri
III. İrade Beyanı Olarak
A. Açık ve Örtülü İrade Beyanları
B. Kanaat Verici Davranış (İrade Karinesi) Yoluyla
C. İrade Faaliyetleri
IV. Hukuki İşlem Olarak Geçerliliği
A. Yokluk Görüşü
B. Kesin Hükümsüzlük Görüşü
C. Esnek Hükümsüzlük Görüşü
D. Değerlendirme
V. Unsurları
A. Sona Erdirme Hakkının Bulunmaması
B. Sona Erdirme Beyanının Kesin Olması
VI. Kanun Tarafından Öngörülmüş Serbest Sona Erdirme Hükümlerinin Değerlendirilmesi
VII. Sözleşmeyle Öngörülen Sona Erdirme Düzenlemeleri

İkinci Bölüm
Ani Edimli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Haksız Sona Erdirmenin Sonuçları
I. Ani Edimli Sözleşme Kavramı ve Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerden Ayrımı
A. Ayrım Ölçütü
B. Sınıflandırma
II. Haksız Sona Erdirmenin Sözleşmeye Aykırılık Kategorileri Bakımından Sınıflandırılması
A. Sözleşmeye Aykırılık
B. Haksız Dönmeyi Sözleşmeye Aykırılık Dışında Değerlendiren Görüşler
C. Haksız Dönmeyi Sözleşmeye Aykırılık Olarak Değerlendiren Görüşler
III. Haksız Sona Erdirmenin Yol Açtığı Sonuçlar
A. Genel Olarak
B. Aynen İfa
C. Sözleşmesel Edimlerin Askıya Alınması
D. Olumlu Zararın Giderilmesi
E. Sözleşmeden Dönme
F. Manevi Zararın Giderilmesi
G. Alacaklı Temerrüdü
H. İki Yanlı İhlaller
IV. Haksız Dönme Beyanının Çevrilmesi (Tahvili)
A. Genel Olarak
B. Dayanağı
C. Koşulları
D. Sonuçları

Üçüncü Bölüm
Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Haksız Sona Erdirmenin Sonuçları
I. Sürekli Borç İlişkilerine Özgü Sona Erme Rejimi
A. Genel Olarak
B. Olağan Fesih
C. Haklı Nedenle (Olağanüstü) Fesih
D. Diğer Fesih Hakları
II. Haksız Fesih Beyanları
A. Genel Olarak
B. Haksız Feshin Sözleşme Üzerindeki Doğrudan Etkisi
C. Haksız Fesih Beyanının Diğer Sonuçları
D. Çevirme Kurumunun Uygulanması
Sonuç

Kaynakça