Üçüncü kişi yararına sözleşme, borçlunun alacaklı ile arasındaki anlaşma uyarınca sözleşmeye taraf olmayan bir kişiye ifa ile yükümlü olduğu sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu'nda üçüncü kişi yararına sözleşme oldukça sınırlı bir şekilde ele alınmış ve ortaya çıkabilecek problemler kanunda pozitif bir çözüme kavuşturulmamıştır. Özellikle üçüncü kişiye ifayı talep hakkı tanınan durumlarda tarafların ve üçüncü kişinin hak ve yetkileri konusunda kanun boşluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada Türk Hukukunun yanısıra farklı hukuk sistemlerindeki ve uluslararası hukuk uyumlaştırma metinlerindeki üçüncü kişi yararına sözleşmeye ilişkin hükümler incelenmektedir. Söz konusu hükümler ve doktrindeki görüşler ışığında Türk Hukuku açısından üçüncü kişi yararına sözleşmede ortaya çıkabilecek hukuki problemler tespit edilmiş ve çözümlenmiştir. Türk Hukukunda daha önce sistematik ve kapsamlı şekilde incelenmemiş olan üçüncü kişi yararına tasarruf işlemleri ve bu bağlamda sorumsuzluk anlaşmalarının üçüncü kişiye etkisi de özel olarak ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN))

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Genel Olarak Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Tanımı ve Geçerliliği
A. Kavram
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hukuki Niteliği ve Edimin Konusu
C. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede Üç Köşeli İlişki (Dreieckverhältnis)
D. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Geçerliliği
II. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Tarafları
A. Alacaklı ve Borçlu
B. Üçüncü Kişinin Belirlenmesi ve Sözleşmedeki Yeri
III. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Gelişimi ve Kanunlardaki Yeri
A. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Tarihi Gelişimi
B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeye İlişkin Türk ve İsviçre Borçlar Kanunlarındaki Genel Hükümler
C. Diğer Hukuk Sistemlerinde ve Uluslararası Düzenlemelerde Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeye İlişkin Hükümler
IV. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Türleri
A. Üçüncü Kişi Yararına Eksik ve Tam Sözleşme Ayrımı
B. Ayrımda Dikkate Alınacak Hususlar

İkinci Bölüm
Sözleşmenin Uygulama Alanı ve Benzer Hukuki İlişkilerden Farkı
I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Uygulama Alanı
A. Üçüncü Kişi Yararına Borçlandırıcı İşlem
B. Üçüncü Kişi Yararına Tasarruf İşlemi
II. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Benzer Hukuki İlişkilerden Ayrılması
A. Genel Olarak
B. Alacağın Devri
C. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma
D. Temsil
E. Havale
F. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
G. Üçüncü Kişinin Zararını Tazmin (Drittschadensliquadition)
H. Kişisel Teminat Sözleşmeleri
I. İfanın Üçüncü Kişiye Yapılması İçin Yetkilendirme
III. Üçüncü Kişi Yararına Ön Sözleşme
IV. Alacaklının Ölümüne Bağlı Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
A. Genel Olarak
B. Üçüncü Kişinin Alacak Hakkını Kazanması
C. Şekil

Üçüncü Bölüm
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeden Doğan Hak ve Yetkiler
I. Alacaklının Sahip Olduğu Hak ve Yetkiler
A. Genel Olarak
B. Alacak Hakkı
C. Üçüncü Kişiyi Belirleme Yetkisi
D. Geri Alma Hakkı
II. Üçüncü Kişinin Sahip Olduğu Hak ve Yetkiler
A. Alacak Hakkı
B. Tam Sözleşmede Katılım Hakkı
C. Ret Hakkı
III. Borçlunun Sahip Olduğu Hak ve Yetkiler
A. Genel Olarak Borçlunun Sahip Olduğu Savunmalar
B. Maddi Hukuktan Doğan Savunmalar
C. Usul Hukukundan Doğan Savunmalar

Dördüncü Bölüm
Üçüncü Kişinin Borca Aykırılıkta ve İade Davalarındaki Durumu
I. Borca Aykırılıkta Üçüncü Kişinin Durumu
A. Üçüncü Kişinin Durumuna İlişkin Teorik Altyapı
B. İfa İmkansızlığının Üçüncü Kişiye Etkisi
C. Alacaklı Temerrüdünün Üçüncü Kişiye Etkisi
D. Borçlu Temerrüdünün Üçüncü Kişiye Etkisi
E. Ayıptan Doğan Sorumluluğun Üçüncü Kişiye Etkisi
F. Yan Yükümlülüklerin İhlalinin Üçüncü Kişiye Etkisi
G. Güven Sorumluluğunun Üçüncü Kişiye Etkisi
H. Sorumsuzluk Anlaşmalarının Üçüncü Kişiye Etkisi
II. Üçüncü Kişiye İfa Edilmiş Olan Edimin İadesi
A. Genel Olarak
B. Sözleşmeden Doğan İade Yükümlülüğü
C. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan İade Yükümlülüğü
D. İstihkak Davasından Doğan İade Yükümlülüğü
Sonuç

Kaynakça