Gelişen teknolojilerle birlikte, özellikle de internetin ve sosyal medyanın yaygın kullanımıyla, bireyin (rızası dahilinde veya bilgisi olmadan çekilen) cinsel içerikli görüntülerinin rızasına aykırı şekilde siber alanda erişilebilir kılınması, hatta yeni teknolojilerden yararlanılarak cinsel içerikli görüntülerin üretilmesi ve siber alanda paylaşılması bir siber şiddet eylemi, bir siber taciz biçimi haline gelmiştir. Bu çalışmada, siber taciz kavramı, cinsel içerikli görüntülerin rızaya aykırı şekilde ifşa edilmesiyle mücadelede rol oynayabilecek uluslararası metinler, söz konusu görüntülerin rızaya aykırı olarak ifşa edilmesinin suç olarak düzenlendiği yabancı hukuk sistemlerinden örnekler ve Türk Ceza Kanunu'nda yer verilmesi önerilen "Cinsel İçerikli Görüntüleri Rızaya Aykırı Olarak İfşa Etme, Yayma, Erişilebilir Kılma veya Üretme" suçunun hukuki yapısı incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SİBER TACİZ KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ
§ 1. Bir Siber Şiddet Biçimi Olarak Siber Taciz
I. Siber Tacizin Tanımı
II. Siber Tacizin Unsurları
III. Siber Tacizin Türleri
IV. Değerlendirme
§ 2. Siber Tacizin Benzer Kavramlardan Farkı
I. Psikolojik Taciz
II. Cinsel Taciz
§ 3. Bir Siber Taciz Biçimi Olarak Cinsel İçerikli Görüntülerin Rızaya Aykırı Olarak İfşası ("Revenge Porn")
I. Tartışmalı Bir Neolojizm
II. Cinsel İçerikli Görüntülerin Rızaya Aykırı Olarak İfşasının Suç Olarak Düzenlenmesi
§ 4. İnsan Hakları Kapsamında Cinsel İçerikli Görüntülerinin İfşası
I. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı
II. Kadın ve Çocukların Siber Şiddete Karşı Korunması
III. Değerlendirme
§ 5. Uluslararası Metinlerde ve Karşılaştırmalı Hukukta Cinsel İçerikli Görüntülerin Rızaya Aykırı Olarak İfşası Suçu
I. Avrupa Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi (Budapeşte Sözleşmesi)
II. Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar Kapsamında Düzenleme Yapan Ülkeler
III. Ahlaka Karşı Suçlar Arasında Düzenleme Yapan Ülkeler
IV. Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Kapsamında Düzenleme Yapan Ülkeler
V. Özel Ceza Kanunlarında Düzenleme Yapan Ülkeler

İKİNCİ BÖLÜM
CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİ RIZAYA AYKIRI OLARAK İFŞA ETME, YAYMA, ERİŞİLEBİLİR KILMA VEYA ÜRETME SUÇU
§ 1. Suçun Türk Ceza Kanunu Sistematiğindeki Yeri
§ 2. Suçun Benzer Suçlarla Karşılaştırılması
I. Eziyet Suçu
II. Cinsel Taciz Suçu
III. Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu
IV. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
V. Kişisel Verilere Karşı İşlenen Suçlar
VI. Müstehcenlik Suçu
VII. Kötü Muamele Suçu
§ 3. Suçla Korunan Hukuki Yarar
§ 4. Suçun Unsurları
I. Maddi Unsur
II. Manevi Unsur
III. Hukuka Aykırılık Unsuru
§ 5. Suçu Etkileyen Nedenler
I. Eşe Karşı veya Duygusal İlişki Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi
II. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi
§ 6. Hatanın Etkisi
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
I. Teşebbüs
II. İştirak
III. İçtima
§ 8. Yaptırım ve Yargılama
I. Yaptırım
II. Yargılama
SONUÇ

KAYNAKÇA