Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını, son bir yıldır yaşamımızın her alanını etkisi altına almıştır. Ülkeler, küresel çapta yaşanan bu salgınla mücadele edebilmek için çeşitli tedbirler almak zorunda kalmaktadır. Tüm bu yaşananlar hukuk alanında da çeşitli tartışmaların yapılmasına neden olmuş ve sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Salgınla mücadelede hukuki altyapının hazırlanması ve içtihatların oluşması zaman alacaktır. İşte bu nedenle, bu alandaki tartışmalara bilimsel katkıda bulunmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 10-11 Aralık 2020 tarihlerinde "Covid-19 ve Hukuk Sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı ve hukukun her dalında değerli tartışmaların yapıldığı bu sempozyumun kitap haline getirilmesi suretiyle, doktrinde bundan sonra yapılacak olan tartışmalara ve bilimsel çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Zorlayıcı Sebep Kaynaklı Kısa Çalışma ve İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ücretsiz İzin Uygulamasına Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞAHİN EMİR

İşçinin Koronavirüse Yakalanması Sebebiyle Uygulanacak Sosyal Sigorta Kolu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası mı, Hastalık Sigortası mı Muamması
Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER

İşçinin İşyerinde Covid-19 Kapsamında Alınan Önlemlere Uyma Borcu ve Borcun İhlalinin Hukuki Sonuçları
Dr. Betül ERKANLI BAŞBÜYÜK

Covid Salgınının Karayolu ile Eşya Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Eşyanın Geç Tesliminden İleri Gelen Sorumluluğuna Etkisinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Elvin Kerime SİLAHTAROĞLU

Covid-19 Tedbirlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Primi Üzerindeki Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan BİLGEÇ

Koronavirüs (Covid19) Salgınının Mücbir Sebep ve Basiretli Tacir İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Seda SEYMAN

Covid-19 Pandemisi Sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar Doğrultusunda Anonim Şirketlerde Yönetimin Yeniden Yapılandırılması
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY

Covid-19'un Sözleşmelere Etkisi
Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN

Covid-19 Yasalarının Bize Gösterdikleri: İmkansızlık ve Uyarlama Düzenlemeleri Ne Kadar Yerinde?
Doç. Dr. Ece BAŞ SÜZEL
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe KURTULAN GÜNER

Covid-19 Pandemisinin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT
Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

Pandemi ve Sonrasında Mesafeli Toplantı Yöntemi: Özellikle Dernekler-Vakıflar, Kat Malikleri, Ticaret Şirketleri Bünyesindeki Kurullara İlişkin Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ

Covid-19 Salgınının Paket Tur Sözleşmelerine Etkileri ve Tüketicinin (Katılımcının) Hakları
Dr. Öğr. Gör. Simge AKSU KAYACAN

Covid-19 Pandemisinin Hekimin Hukuki Sorumluluğuna Etkisi - Güncellenen Rehberler Bakımından Bir İnceleme
Araş. Gör. Dr. Vildan PEKSÖZ
Araş. Gör. Emine Aslı KÜÇÜKAYDIN
Uzm. Dr. Serkan SÜRME
Uzm. Dr. İbrahim Eray ÇAKI

Kamuda Çalışan Hekimler Yönünden Covid-19 Nedeniyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun İncelenmesi
Prof. Dr. Serkan ÇINARLI
Dr. Öğr. Üyesi Özge Didem BOULANGER
Araş. Gör. Kerim AZAK

Kişisel Verilerin Korunmasında Kamu Sağlığı İstisnası
Dr. Öğr. Üyesi Sırrı DÜĞER
Araş. Gör. Abdurrahman SANCAKLI

Covid-19 Pandemisinde Uygulanan İdari Kolluk Tedbirleri
Dr. Öğr. Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN

Covid-19 Salgınında Eğitim Hakkına İlişkin Devletin Pozitif Yükümlülüklerini Yeniden Düşünmek
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Mert DUYGUN

Amerikan Anayasal Düzeninde İbadet Özgürlüğünün Genel Çerçevesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin South Bay United Pentecostal Church v. Newsom Kararı Işığında Kamu Sağlığının Korunması Amacıyla İbadet Özgürlüğünün Sınırlandırılması
Araş. Gör. Dr. Türker ERTAŞ

Covid 19 Pandemisi Çerçevesinde Uluslararası Hukukta Verilerin Araştırılması ve Soruşturma Müessesesine Bir Bakış
Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Uluslararası Hukuk Kurallarına Göre Salgın Hastalıkların Yönetimi ve Devlet Sorumluluğu
Doç. Dr. Esra KATIMAN

Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Kıyı Devletinin Yükümlülükleri ve Covid-19 Kısıtlamaları
Dr. Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ

7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İnfaz Hukuku ve Covid-19 Salgını Işığında Kısa Bir Değerlendirmesi
Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI

Covid-19' la Mücadelede Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur TEMİZ GÜL

Covid-19 Döneminde Uluslararası Elektronik Tahkim
Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKDUMAN

Covid-19 Salgınının Sebep Olduğu Kamu Geliri Azalışlarına Çözüm Önerisi:
Yurt Dışı Varlıkların Vergilendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin IŞIK

Medeni Usul Hukukunda Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşmaların İcrası
Dr. Öğr. Üyesi Cansu ATICI