Türk Ceza Hukuku Reformu sürecinin temel kanunlarından olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda suç ve yaptırım teorisine ilişkin birçok kurum yeniden ele alınmıştır. Bu süreçte suça teşebbüs kurumu formüle edilirken, yakın ilişkili olması sebebiyle gönüllü vazgeçme kurumu da paralel olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda gönüllü vazgeçme, suça teşebbüsün her aşamasıyla bağlantılı olarak öngörülmüş, suça iştirakte gönüllü vazgeçme ise özel olarak düzenlenmiştir. Çalışmada öncelikle gönüllü vazgeçme kavramı, kurumun tarihi gelişimi, sistematik olarak sınıflandırılması ve uygulama alanı ortaya konmaya çalışılmış; ardından kanuni düzenleme ve özellikle Alman hukuku çerçevesinde gönüllü vazgeçme kurumunun yapısal unsurları, uygulama ile birlikte irdelenmiştir. Son olarak ise gönüllü vazgeçme kurumunun sübjektif unsuru olan gönüllülük, bugüne kadar ileri sürülen teoriler çerçevesinde, Yargıtay ve Alman Federal Mahkemesi kararlarından örneklerle incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME KAVRAMI, HUKUKİ TEMELİ VE SİSTEMATİK KONUMU
I. KAVRAMA GENEL BAKIŞ
II. KURUMUN TARİHİ GELİŞİMİ
A. ALMAN HUKUKU
B. TÜRK HUKUKU
III. CEZALANDIRMAMANIN HUKUKİ TEMELİ
A. HUKUK TEORİLERİ
B. SUÇ POLİTİKASI TEORİLERİ
C. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN SİSTEMATİK OLARAK SINIFLANDIRILMASI
D. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME DÜZENLEMESİNİN UYGULAMA ALANI

İKİNCİ BÖLÜM
GÖNÜLLÜ VAZGEÇME KURUMUNUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR
II. SUÇUN VAZGEÇME NEDENİYLE TAMAMLANMAMIŞ OLMASI
A. Suçun İcra Hareketlerinin Devamı Sırasında Vazgeçme
B. Suçun İcra Hareketlerinin Tamamlanmasından Sonra Vazgeçme
III. İŞTİRAK HALİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME
A. Genel Bakış ve Düzenlemenin Amacı
B. Kurumun Kapsamı Dışında Kalan Haller
C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçmeden Yararlanabilme Alternatifleri
IV. İhmali Suçlarda Gönüllü Vazgeçme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖNÜLLÜLÜK
I. GÖNÜLLÜLÜK KAVRAMI
II. GÖNÜLLÜLÜĞÜN TESPİTİNDE BAŞVURULAN TEORİLER
A. Psikolojik Yaklaşım
B. Frank Formülü
C. Normatif Yaklaşım
D. Kanaatimiz
III. GÖNÜLLÜLÜĞÜN TESPİTİNDE PSİKOLOJİK VE NORMATİF YAKLAŞIM UYGULAMALARI
A. Psikolojik Yaklaşım ile Normatif Yaklaşımın Sonuçlar Bakımından Örtüştüğü Yapılar
B. Psikolojik Yaklaşım ile Normatif Yaklaşımın Sonuçlar Bakımından Çeliştiği Yapılar
C. Gönüllülüğün Değerlendirildiği Bazı Örnek Yapılar
D. Kusur Yeteneğinin Bulunmadığı Durumda Gönüllülük
E. Gönüllüğün Tespitinde Şüpheye Düşülmesi
IV. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN ETKİN PİŞMANLIKTAN FARKI
V. GÖNÜLLÜ VAZGEÇMENİN HUKUKİ SONUÇLARI
A. Teşebbüs Nedeniyle Cezalandırılmama
B. Gönüllü Vazgeçmenin Vazgeçme Anına Kadar Tamamlanmış Olan Suça Etkisi
C. Ceza Muhakemesine İlişkin Sonuçlar
SONUÇ

KAYNAKÇA