Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile pozitif düzenlemeye kavuşturulmuş ancak ilkenin uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinde durulmamıştır. İşte bu çalışmanın konusu, marka hukukunda özel bir yeri olan sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi ve bilhassa ilkenin hüküm ve sonuçlarıdır. Bu bağlamda, öncelikle ilkenin genel esasları ortaya konulmuş, karşılaştırmalı hukuk tahtında incelemeye girişilmiş ve nihayet ilkenin teorik arka planına ışık tutulmuştur. İkinci bölümde ise, ilkenin uygulanma koşulları öğretideki görüşler ve yargı kararları eşliğinde analiz edilmiş ve iyice somutlaştırılmıştır. Son bölümde ise, önceki bölümlerde temelleri atılan teorik plan üzerinde ilkenin uygulama alanı, savunma aracı olarak niteliği ve sonuçları tahkik edilmiş ve düzenlemeye konu edilmesi inancında olduğumuz hususlar ekseninde önerilerimiz zikredilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş
Birinci Bölüm
Genel Olarak Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı
I. Terminoloji, Doğuş, Tarihsel Gelişim Süreci ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Görünüm
A. Terminoloji
B. İlkenin Doğuşu
C. İlkenin Tarihsel Gelişim Süreci
D. Karşılaştırmalı Hukuktaki Görünüm
II. İlkenin Tanımı ile Smk m. 25.6 Hükmünün Amacı ve İlgililer Çevresi
A. Tanım
B. Amaç
C. İlgililer Çevresi
III. Teorik Arka Plan
A. Marka Hakkına İlişkin Genel Açıklamalar
B. Hak Kaybı Kavramı
C. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
D. Markanın Tekliği İlkesi

İkinci Bölüm
Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybının Uygulanma Koşulları
I. Genel Açıklamalar
II. Önceki Hak Sahibinin, Sonraki Tarihli Markanın Kullanıldığını Bildiği veya Bilmesi Gerektiği Halde Bu Duruma Sessiz Kalması
A. Önceki Hakkın Varlığı
B. Sonraki Tarihli Markanın Kullanılması
C. Önceki Hak Sahibinin Sonraki Tarihli Markanın Kullanımından Haberdar Olması (Awareness, Connaissance)
D. Önceki Hak Sahibinin Sonraki Tarihli Markanın Kullanımına Sessiz Kalması (Acquiescence, Tolérance)
III. Sessiz Kalmanın Birbirini İzleyen Beş Yıl Boyunca Sürmesi
A. Genel Açıklamalar
B. Sürenin Hesaplanması
IV. Sonraki Tarihli Marka Sahibinin İyiniyetli Olması
A. Genel Açıklamalar
B. İyiniyet Kavramı
C. İyiniyetin Aranacağı Zaman ve İspat Meselesi

Üçüncü Bölüm
Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybının Uygulama Alanı, Savunma Aracı Olma Bakımından Niteliği ve Sonuçları
I. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybının Uygulama Alanı
A. Genel Açıklamalar
B. Kullanmama Sebebiyle Marka İptali Uyuşmazlıkları Bakımından
C. Hükümsüzlük Uyuşmazlıkları Bakımından
II. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesinin Savunma Aracı Olma Bakımından Niteliği
A. Genel Olarak Savunma Araçları
B. Savunma Aracı Olarak Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı
III. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybının Sonuçları
A. Maddi Bakımdan
B. Hukuki Bakımdan
Sonuç ve Öneriler

Kaynakça