Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte kişisel verilerin korunması hakkı başlı başına korunması gereken bir hukuki değer olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak Avrupa ve Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuatı; ulusal güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi, ceza muhakemesinin yürütülmesi ve cezaların infazı söz konusu olduğunda devre dışı kalmaktadır. 2018 yılında yürürlüğe giren Kolluk ve Ceza Adaleti Direktifi ise; suçların önlenmesi, soruşturulması, ortaya çıkarılması, kovuşturulması ve cezaların infazında kolluk makamları ve diğer adli makamların hangi hallerde kişisel verileri işleyebileceğini, bu verilerin neler olabileceğini ve veri sahibinin hakları gibi pek çok hususu düzenlemiştir. "Kolluk ve Adli Makamlar Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı bu eserde Kolluk ve Ceza Adaleti Direktifi'nin öngördüğü veri koruma rejimi ışığında Türk hukukunda kişisel verilere nasıl bir koruma sağlanması gerektiği incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AVRUPA'DA VERİ KORUMA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ ve KOLLUK VE CEZA ADALETİ DİREKTİFİ
I. AVRUPA KONSEYİ BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1953)
B. 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulmasında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (1981), 181 Sayılı Ek Protokol (2001) ve 108+ Sözleşmesi (2018)
C. R(87)/5 Sayılı Polis Veri Tavsiye Kararı (1987)
II. AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
A. 95/46 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi (1995)
B. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (2000)
C. 2002/58/AT Sayılı Elektronik İletişim Alanında Özel Yaşamın Gizliliğinin Korunması ve Kişisel Verinin İşlenmesine İlişkin Direktif (2002)
D. 2006/24/AT Sayılı İletişim Trafik Verilerinin Saklanması Direktifi (2006)
E. 2008/977/JHA Sayılı Çerçeve Karar (2008)
F. Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma (2012)
G. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (2018)
III. KOLLUK VE CEZA ADALETİ DİREKTİFİ
A. Kolluk ve Ceza Adaleti Direktifi'nin Ortaya Çıkışı
B. Kolluk ve Ceza Adaleti Direktifi-GDPR İlişkisi
C. Kolluk ve Ceza Adaleti Direktifi'nin Kapsamına Dahil Olmayan Veri İşleme Faaliyetleri

İKİNCİ BÖLÜM
KOLLUK VE CEZA ADALETİ DİREKTİFİ'NDE YER ALAN SÜJELER
I. VERİ SAHİBİ
A. Tanım
B. Veri Sahibinin Hakları
II. VERİ SORUMLUSU
A. Tanım ve Türleri
B. Türk Hukukunda Veri Sorumlusu Olabilecek Makamlar
C. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
III. VERİ İŞLEYEN
A. Tanım
B. Veri İşleme
IV. VERİ ALICISI
A. Tanım
B. Veri Aktarım
V. VERİ KORUMA GÖREVLİSİ
VI. DENETLEYİCİ MAKAM
VII. AVRUPA VERİ KORUMA KURULU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOLLUK VE CEZA ADALETİ DİREKTİFİ'NİN UYGULAMA ALANINDA KİŞİSEL VERİ ELDE ETME YÖNTEMLERİ
I. ÖNLEYİCİ KOLLUK FAALİYETLERİ
A. Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti
B. Parmak İzi ve Fotoğrafların Kaydı
C. Elektronik Gözetim Sistemleri
D. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi
E. Teknik Araçlarla İzleme
F. Banka Hesaplarının İncelenmesi
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
A. Fizik Kimliğinin Tespiti
B. Genel Bilgi Toplama (GBT)
C. Beden Muayenesi, Vücuttan Örnek Alınması ve Moleküler Genetik İnceleme
D. Adli Bilişim
E. Arama ve Elkoyma
F. Özel Soruşturma Yöntemleri
G. Mahkeme Tutanakları ve Kararları
III. CEZALARIN İNFAZI
A. Adli Sicil Kaydının Tutulması
B. Parmak İzi Alınması
C. Elektronik İzleme
D. Hükümlünün İletişiminin Denetlenmesi
E. Seyirden Yasaklanma
SONUÇ

KAYNAKÇA