İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan eser, bir ceza hukuku tezi olmasının yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu'nu odak alan bir inceleme olması sebebiyle, ticaret hukukuyla da doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple hem kamu hukukçularının hem de özel hukukçuların sahasına giren eserin, özellikle avukatlar, savcılar ve hakimler gibi uygulama içerisindeki meslek sahiplerine faydalı olabileceği düşünülmekte, idari yaptırımlarla karşılanan kimi hükümleri de içerdiği için idare çalışanlarına da faydalı olabileceği mütalaa edilmekte, hatta incelenen kimi hükümlerin şirket muhasebesiyle yakın ilgisi nedeniyle mali müşavirler için de yol gösterici olabileceği değerlendirilmekte, ayrıca ticaret hukuku öğretim üyeleri ile ceza hukuku öğretim üyelerinin doktrinel tartışmalarına katkı sunması umulmaktadır. Eserde, şirket yetkililerinin gerçeğe aykırılıktan doğan cezai sorumlulukları incelenmeden önce, bu şirket yetkililerinin kimler olabileceği, her şirket türü açısından detaylı şekilde incelenmiş olup, bu yönüyle özellikle fail belirlemesi konusunda uygulayıcılara kapı açılmaya çalışılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yeni bir hüküm olan 562. madde özellikle mercek altına alınarak, hem meri kanunda yeni getirilen hem de mülga kanunda da bulunup yeni kanuna aktarılan kimi cezai sorumluluk maddeleri odak noktası olmak üzere, şirket yetkililerinin gerçeğe aykırılıkla bağlantılı suç ve kabahatleri incelenmiştir. Getirilen yeni düzenlemelerle, şirket yetkililerinin gerçeğe aykırılıkla bağlantılı olarak işleyebilecekleri kimi eylemler idari para cezası yaptırımına tabi tutularak kabahat olarak düzenlenmiş, diğer bir kısım eylemler ise suç niteliğinde olmayı sürdürmüş, önceki kanunda var olan suçlara artı olarak, yeni suçlar da ihdas edilmiştir. Bu bakımdan eserde, daha önce hakkında çalışma bulunmayan kimi suçlar ve kabahatler de ilk kez detaylı olarak incelenmiştir. Şirket yetkilileri hakkında, incelediğimiz söz konusu suçlar/kabahatler nedeniyle verilen mahkumiyet/idari yaptırım kararları, bu kişilerin hukuki sorumlulukları yönünden de temel teşkil edecektir. Bu sebeple konu hem ceza hukuku hem de özel hukuk sahalarında önem taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ŞİRKET YETKİLİLERİ VE GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SORUMLULUK
I. ŞİRKET YETKİLİLERİ
A. Anonim Şirket Yetkilileri
B. Limited Şirket Yetkilileri
C. Kollektif Şirket Yetkilileri
D. Komandit Şirket Yetkilileri
E. Sermayesi Paylara Bölünmüş (Paylı) Komandit Şirket Yetkilileri
F. Kooperatif Şirket Yetkilileri
II. GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN KABAHAT VE SUÇ SORUMLULUĞU
A. Gerçeğe Aykırılık Kavramı
B. Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Sorumluluk Sistemi

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ŞİRKET YETKİLİLERİNİN GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN KABAHAT SORUMLULUKLARI
I. DEFTERLERİN KANUNA AYKIRI TUTULMASI KABAHATİ
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Kabahatin Unsurları
C. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
II. USULE AYKIRI ENVANTER ÇIKARMA KABAHATİ
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Kabahatin Unsurları
C. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
III. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA AYKIRI FİNANSAL TABLO DÜZENLEME KABAHATİ
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Kabahatin Unsurları
C. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
IV. TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA KABAHATİ
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Kabahatin Unsurları
C. Kabahatin Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK TİCARET KANUNU'NDA ŞİRKET YETKİLİLERİNİN GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇ SORUMLULUKLARI
I. HAKİM ŞİRKET RAPORUNDA KANUNA AYKIRILIK SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
II. BELİRLİ BELGELERİN SAHTE OLARAK DÜZENLENMESİ SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
III. DEFTERLERE GERÇEĞE AYKIRI KAYIT YAPILMASI SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
IV. SERMAYENİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
V. ÖDEME YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİNE RAĞMEN SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN KABULÜ SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
VI. DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
VII. TİCARET UNVANINA YA DA İŞLETME ADINA KANUNA AYKIRI EK YAPILMASI SUÇU
A. Kanuni Tanım ve Korunan Hukuki Değer
B. Suçun Unsurları
C. Suçun Özel Görünüş Biçimleri
D. Kusurluluk
E. Yaptırım
SONUÇ

KAYNAKÇA